Sprakforsvaret
   

En rekommendation

Språkförsvarets nya bok
Under arbete

Språkförsvaret är till för att främja svenskan som språk för välfärd, för utbildning, för vetenskap, men också för vardaglig kommunikation. Jag rekommenderar det finansiella stöd som Språkförsvaret nu ansöker om för utarbetande och utgivning av en bok om engelskan i svensk reklam.

Engelskan i svensk reklam är ett fenomen som tilltar i styrka. I pressen har fenomenet uppmärksammats sporadiskt de senaste åren men ingen i Sverige har hittills fenomenet i bokform så så som Språkförsvaret nu är i färd med att göra.

Ett par artiklar kommenteras här kortfattat för att visa bredd och djup i engagemanget. Per-Åke Lindblom jämför i sin inledande artikel attityder till fenomenet i olika språksamfund, både tyskan, franskan och nederländskan har granskats i tidigare projekt. Västeuropa har sin egen profil men ett antagande som citeras ur en brittisk forskares arbete är att engelskan är det sista lingua franca, i den meningen att flera språk expanderar för tillfället. Kinesiska och spanska är redan större i fråga om förstaspråkstalare. Enligt andra källor har det sagts att engelskans starkaste period redan är förbi. Det finns studier som säger att en amerikansk presidentkandidat som kan (något av) ett annat språk väcker motstånd bland väljarna.

Boken skall innehålla både vetenskapligt gångbar text och debatterande inslag. Ett bidrag som hittills inlämnats bär rubriken ”Anglofieringen har nått löjets gräns”.  Leif Erixell har ett antal namn och slagord som illustrerar det löjliga:

Swedish Music Hall of Fame
Turning Torso
Ericsson Globe
Karlstad Airport
Stockholm New
Mall of Scandinavia
Halmstad City airport (!)
Wermland Opera
osv.

En norsk språkvårdare, Dag F. Simonsen skriver om resultatet av en norsk gallup om attityder till och effekt av engelska i reklam. Enligt undersökningen har motviljan mot engelskan i reklamen ökat. Simonsen jämför två undersökningar som utförts med några års mellanrum.

Några undersökningar som gjorts på tyska skall i översättning ingå i boken, också sammanfattade i ”Kampen om Tysklands reklamspråk”.  Denna sammanfattning visar att stora företag gått i konkurs, delvis som följd av försök till anglisering. Det har visat sig vara mycket riskabelt att satsa på engelska (logon, produktnamn), i synnerhet eftersom det händer då och då att tyskarna inte alls förstår ord och uttryck eller också tolkar dem totalt fel. Denglisch är ingen funktionell språkform.

Den nya boken på väg skall fungera både som ett tankeväckande sociolingvistiskt arbet och som en bok för debatt, om engelskan i svenskan. Medverkande blir både forskare, ansedda politiker och andra skribenter med olika utgångspunkter. Boken är upplagd för att ge argument och bidrag till offentlig diskussion. Artiklarna skall väcka intresse hos allmänheten och samtidigt inspirera till nya vetenskapliga undersökningar.

******

Språkgemenskaperna i Norden får i denna bok en mångsidig argumentering till förmån för de nordiska språken. Man kan säga att Nordborna vaknar upp och upptäcker att man har varit på väg att förlora sitt språk. Att bidra till publicering stärker svenskans ställning i samhället. Det stöder också forskning om reklamens språkliga utformning och reception.


Vasa 28 augusti 2012

Christer Laurén
Professor emiritus (svenska språket)
Vasa universitet

65100 Vasa