Sprakforsvaret
   

Frågor om den mellannordiska språkförståelsen inför riksdagsvalet 2014


Dessa frågor skickas till samtliga riksdagspartier och till det parti som bedöms ha en reell chans att komma in i riksdagen.


1. Hur ser ert parti på den mellannordiska språkförståelsen – hur viktig är den?


2. De nordiska utbildningsministrarna antog 2006 Deklaration om nordisk språkpolitik, som f.ö. inte är juridiskt bindande. I denna formuleras en demokratisk språkpolitik för det mångspråkiga Norden:


”Utgångspunkten för den nordiska språkpolitiken är att Nordens samhällsbärande språk är och förblir starka och levande, att de som samhällsbärande språk förblir samhällsbärande och att det nordiska samarbetet även fortsättningsvis bedrivs på de skandinaviska språken, d.v.s. danska, norska och svenska.”


Vilken betydelse har denna deklaration haft sedan den antogs? Hur har den efterlevts?


3. Den senaste omfattande undersökningen av grannspråksförståelsen i Norden, ”Håller språket ihop Norden?”, som genomfördes av professor Lars-Olof Delsing och fil.dr Katarina Lundin Åkesson vid Lunds universitet 2005, visade att grannspråksförståelsen i Norden, särskilt bland ungdomen, har försämrats sedan 1976. Undersökningen visade också att hälften av de danska och norska gymnasieeleverna hade fått grannspråksundervisning mot bara en fjärdedel av de svenska.


Om ni anser att den mellannordiska språkförståelsen är viktig, och om situationen inte har förbättrats sedan 2005, vad bör då göras för att säkerställa att grannspråksundervisningen omfattar alla gymnasieelever, inklusive de som läser svenska som andra språk?


4. Vad anser ni om förslaget att användningen av danska och norska ska vara jämställd med användningen av svenska inom högskolan liksom att man inom högskolan hellre ska använda läroböcker på norska och danska än engelska, om de i övrigt håller samma nivå?


5. Bara en bråkdel av svenskarna kan se grannländernas tv-program i det statliga sändarnätet. De största distributörerna som Viasat, Canal Digital och Boxer, saluför inte ens nordiska kanaler. Däremot finns det en rad s.k. internationella underhållningskanaler med bl.a. sport, filmer och erotik. Anser ni att denna situation bör förändras och i så fall hur?


6. Med ett alltmer ökande flöde av produkter över gränserna, hur ser ni på det faktum  att det kommer in varor till Sverige och övriga Norden utan vare sig innehållsdeklaration, bruksanvisning eller säkerhetsskrifter på de nordiska samhällsbärande språken (som omfattas av den nordiska språkkonventionen,  d.v.s.  svenska, danska, finska, isländska och norska)? Finns det behov att ett gemensamt nordiskt samarbete och initiativ för att säkerställa att medborgarna i Norden får tillförlitlig varuinformation på sina egna språk?


7. Övriga synpunkter (om ni har något att tillägga).


Svaren publiceras fortlöpande på Språkförsvarets webbplats allteftersom de inflyter.


Språkförsvarets styrelse    


17/8 2014  

 
Nätverket Språkförsvaret 

   
www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se
             info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)


Kontaktpersoner:
Christer Janson - tel: 070 3093932
Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302    
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501