Sprakforsvaret
   

Lingvistik

Jan Anvard är professor i språk och kultur vid Linköpings universitet. På hans webbplats kan man hitta flera intressanta artiklar, bl.a. om namngivning av bär. Alla bärsorter som slutar på -on är t.ex. garanterat ätliga.

David Crystal, mycket produktiv brittisk språkvetare, som bland annat skrivit de båda uppslagsverken, "The Cambridge Encyclopedia of Language" och "The Cambridge Encyclopedia of the English Language", har en mycket innehållsrik webbplats.

Den lingvistiska minneskalendern har skapats av Mikael Parkvall. Livet är en fest och det finns alltid något att fira, särskilt om man är lingvist, skriver han.

Educational CyberPlayGround innehåller en sektion om lingvistik. Frågan vem som har myntat uttrycket att "ett språk är en dialekt med armé och flotta" besvaras.

ELinguistics.net kvantifierar språks genetiska närhet till varandra. Besökaren kan jämföra eventuellt släktskap mellan 170 språk. Dessutom innehåller webbplatsen annan intressant information som t.ex. en grafiskt framställd tidslinje för uppkomsten av de olika indoeuropeiska språken.

En tur i fonetikens marker - Hartmut Traunmüller guidar dem som är intresserade av samspelet mellan språkliga och utomspråkliga fenomen i talet.

Glottolog 4.1 innehåller omfattande referensinformation om världens språk, speciellt de mindre kända. Sidan är knuten till Max Planck-institutet och fungerar som ett alternativ till Etnologue. En av webbmästarna är Harald Hammarström.

Kan man tänka oberoende av språk? - Jens Allwood, Institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet, diskuterar grundläggande frågor som: Vilken sorts beroende råder mellan språk och tanke? Finns det gemensamma drag i alla människors sätt att tänka och tala?

Noam Chomsky - sidan innehåller såväl en kort biografi om Noam Chomsky som en bibliografi. Chomsky, professor i lingvistik, har varit mycket inflytelserik inom detta område.

Charlotte Gooskens, lektor vid Groningens universitet, född i Danmark men numera mest verksam i Nederländerna, ägnar sig åt att forska kring mellanspråklig förståelse med fokus på Norden. Forskningsresultaten är intressanta.

Linguistic imperialism - Wikipedia har sammanfattat teorin om språklig imperialism, som framför allt utvecklats av Robert Phillipson, och redogör också för debatten.

Linguistic Society of America är en sammanslutning för amerikanska lingvister. Sällskapet ger ut kvartalstidskriften ”Language”. En del material på webbsidan är offentligt eller nedladdningsbart.

Ragnhild Ljosland - norsk språkvetare med egen hemsida. Hon är för närvarande knuten till projektet "Språkmøter - språklig interferens i det multikulturelle Norge".

Numbers from 1 to 10 in Over 5000 Languages - räkneord från ett till tio i över 5000 språk har sammanställts av Mark Rosenfelder. Det finns t.o.m. specialsamlingar med räkneord från rekonstruerade protospråk.

Om ämnet lingvistik - instititutionen för lingvistik vid Stockholms universitet presenterar ämnet lingvistik, vetenskapen om det mänskliga språket.

Robert Phillipson är verksam vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Han har bl.a. skrivit  ”Linguistic imperialism” (1992) och ”English-only Europe? Challenging language policy” (2003). Det finns en sammanfattning av den senare boken. Gift med Tove-Skutnabb Kangas.

Språkröret är ett informationsblad för den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Tove Skutnabb-Kangasinflytelserik och kontroversiell språkvetare. Inledningsvis ber hon om ursäkt på finska och svenska: ”Förlåt mig att största delen av min hemsida är på imperialistspråket, "killer language", och inte på svenska.” Hennes senaste bok, “Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights”, är på 818 sidor och publicerades år 2000.  Det finns en sammanfattning. Gift med Robert Phillipson.

Språkbanken är en språklig referensbas vid Göteborgs universitetet. Se speciellt "Resurser" och "Lingvistiklänkar".

The Five Minute Linguist körde år 2005 med anledning av "Språkens år", som hade beslutats av den amerikanska kongressen, en radioserie, ”Talkin´ about talk”. Serien bestod av 52 inslag à 5 minuter. Dessa finns antingen i utskriftsform eller kan laddas ner till en mp3-spelare. Många kunniga och träffsäkra inlägg.

The LINGUIST List hänger sig åt att tillhandahålla information om språk och språkanalys, och åt att förse ämnet lingvistik med den nödvändiga infrastrukturen för att fungera i den digitala världen. LINGUIST sköter en webbplats med över 2000 sidor liksom en utskickslista med mer än 22542 prenumeranter från hela världen.

The Politics of A-political Linquistics: Linquists and Linquicide  - med utgångspunkt från kurdiskans situation menar Amir Hassanpour att lingvistiken inte kan vara "värderingsfri, neutral och autonom".

The sci.lang FAQ (Vanliga frågor om lingvistik), som sköts av Mark Rosenfelder, diskuterar de vetenskapliga och historiska studierna av mänskliga språk. Fokus ligger på fakta och teorier som förklarar dessa. Rosenfelders webbplats inehåller ytterligare material om lingvistik. Språk: engelska.

the speech accent archive - i detta projekt vid George Mason University, Virginia, USA, har ett stort antal personers uppläsningar av en och samma engelska text spelats in. Alla som talar ett språk talar det med en accent. Det gäller även modersmålstalare.  Dessutom kan du lyssna till hakka- , oromo-, pali- och yupiktalare och många flers accenter.

The World Atlas of Language Structures (WALS), som är knuten till Max Planck-institutet i München, är en stor databas för strukturella (fonologiska, grammatiska och lexikala) egenskaper hos språk, insamlade från deskriptivt material (som exempelvis referensgrammatikor) av ett lag på fler än 40 författare (många av dem ledande auktoriteter i ämnet).

Sven Öhman, språkvetare och bl.a. tidigare professor vid Uppsala universitet, ledde bl.a. det tvärvetenskapliga projektet "Språk och mänskligt handlande" vid samma universitet 1995 - 1999.

(Denna sektion uppdaterades senast den 1/6 2023)