Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Jag gick med i Språkförsvaret framför allt från ett kulturellt perspektiv. Jag upplever att den kommersiella anglosaxiska skräpkulturen breder ut sig. Jag ser angliseringen som ett hot mot vår kultur och mot våra gemensamma minnen. På samma sätt som det hotar många andra länders kulturer och särarter. Jag tycker det finns ett mervärde med mångspråkighet och olika kulturyttringar i hela världen. I och med den snabba engelskspråkiga dominansen på andra språks bekostnad sker en likriktning av våra referenser, vår allmänbildning och vårt sätt att tolka omvärlden.

Visst behöver språk utvecklas i den takt då nya begrepp kommer till, men orden behöver anpassas till vedertagna stavnings- och uttalsregler. De nya orden bör även kunna böjas i olika tempus. Värdefullt är också att vårt språk liksom många andra språk har rika möjligheter till ordsammansättningar.

Att i Sverige lyssna på radio eller läsa de olika tv-kanalernas programutbud är nedslående. Jag upplever att vi är på väg mot en anglosaxisk monokultur trots att vi lever i ett mångetniskt samhälle. Vår rika sång och visskatt är också på väg att helt glömmas bort då nästan all sång, speciellt inom populärkulturen, framförs på engelska. Språkförsvaret gör ett imponerande arbete och jag är glad över att få bidra med mitt medlemskap.

Tord Gyllenhammar

15/7 2011