Sprakforsvaret
   

Anmälan mot P2 för bristande översättningar från engelska

Till: registrator@radioochtv.se
Ärende: Anmälan mot P2

Undertecknad är trogen och daglig lyssnare till P2 i Sveriges Radio.  Programmet ”Veckomagasinet” som sändes fredagen den 16 november mellan kl 12.00 och 13.00 behandlade i huvudsak sångliga prestationer på svenska musikscener. I programmet ingick ett antal intervjuer med utländska sångsolister. En av dessa talade tyska, och det korta uttalandet av vederbörande översattes till svenska (summariskt).

Alla de andra utländska solisterna ”oberoende av nationalitet” talade engelska, delvis en ganska ”oengelsk” sådan. Programledaren/intervjuaren (?) ansåg dock inte att man var skyldig lyssnarna en översättning till svenska av deras intressanta uttalanden. Med andra ord, vi fick oss endast de ”engelska” versionerna till livs.

Min fråga är nu: Är engelskan ett huvudspråk i Sverige? Mig veterligen har vi ett enda sådant, dvs svenskan. Därutöver finns ett antal minoritetsspråk, av vilka engelska inte är ett. Nästa fråga: Tror ni att alla era lyssnare är så verserade i engelska språket att de kan tillgodogöra sig långa intervjuer på delvis ganska svårförstådd sådan? Bland P2-lyssnarna finns säkert många personer med hög utbildning. Jag betvivlar dock att det gäller alla. Man kan säkert tycka om klassisk musik utan att ha tagit ett högt betyg i
engelska.

För mig framstår programledarens agerande som ytterst nonchalant gentemot en stor lyssnargrupp, och jag kräver att ni omprövar er policy därvidlag. Som företag i allmänhetens tjänst borde ni vara medvetna om att vi i Sverige sedan 2009 har en språklag, som slår fast att svenskan är huvudspråket i landet, vilket gör ert uppdrag särskilt ansvarsfullt gentemot era svenskspråkiga lyssnare.

Hillo Nordström
16/11 2012