Sprakforsvaret
   

Inför behandlingen av propositionen "Nationella patent på engelska"

(Brev till Näringsutskottet)


Den föreslagna nyordningen innebär att det förutom svenskspråkiga ansökningar också skall bli möjligt att behandla och bevilja patentansökningar på engelska i Sverige. Enligt regeringens proposition kommer det i framtiden att finnas två typer av svenska patent:


- dels beviljade patentansökningar på svenska av svenska patentverket med juridiskt bindande patentkrav på svenska,
- dels beviljade patentansökningar på engelska av svenska patentverket och redan beviljade EU-patent validerade för Sverige med informativa icke- juridiskt bindande patentkrav på svenska.


Det betyder att det kan uppstå oklarheter vid en patenttvist i domstol om ett patent av vardera slaget står mot varandra, ett med rättsligt bindande patentkrav och ett annat med informativa patentkrav på svenska och den juridiskt giltiga versionen på utländskt språk. För patentskyddets omfång vägs ju patentkravens formuleringar på guldvåg och vi får juridiskt giltiga krav mot varandra på olika språk.


En svensk näringsidkare skall i framtiden alltså inte kunna få en svensk rättsverkande text att ta ställning till för att avgöra skyddsomfånget för en konkurrents patent gentemot egen tillverkning och försäljning på den egna hemmamarknaden utan måste ta ställning till detta på främmande språk för näringsverksamhet i Sverige. Inget annat land bland våra europeiska grannar har en ordning, där patentkrav med rättsverkan i landet inte finns på landets nationalspråk. Detta ger en helt omotiverad fördel för utländska näringsidkare och storföretag gentemot svenska små och nationellt verksamma företag. Svenska patenthavare hamnar alltså i underläge gentemot patenthavare i grannländerna, eftersom de förra måste verkställa en juridiskt bindande kravöversättning vid validering i utlandet medan utländska patenthavare inte åläggs motsvarande skyldighet i Sverige.


Redan Londonöverenskommelsen tillämpar vid validering av europeiska patent ett språkarrangemang, som tillåter obligatorisk översättning av patentkraven till nationalspråket och att denna version har rättsverkan. Enligt regeringens förslag skall ändå patentkraven översättas till svenska i informativt syfte; det innebär alltså ingen merkostnad att samtidigt se till att endast patentkraven på svenska är juridiskt bindande.  Om patentkraven på svenska är juridiskt bindande, kommer detta säkerligen också leda till att patentkravens språkliga kvalitet säkerställs.


Propositionen innebär att svenska inte längre kommer att vara ett juridiskt heltäckande språk för verksamhet i Sverige genom att rättsverkande texter i sin helhet inte längre finns på svenska. Det kan också uttryckas som att svenska medborgare inte längre kommer att ha rätt att använda svenska språket inom ett specifikt område i svensk domstol. Här överskrids en röd linje i svensk rättspraxis.


Språkförsvarets styrelse motsätter sig bestämt förslaget att patentkraven på svenska enbart skall ha en informativ funktion. Endast patentkrav på svenska skall ha rättsverkan i Sverige.


Se också följande remissvar:


Svenska Akademien den 10/6 2012
Advokatsamfundet  den 22/8 2012
Språkförsvaret 28/8 2012
Svenska Patentombudsföreningen 30/9 2013
Svenska Uppfinnareföreningen 30/9 2013


Språkförsvarets styrelse
genom
Lars Fredriksson/Per-Åke Lindblom


15/2 2014


Nätverket Språkförsvaret
www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se