Sprakforsvaret
   

Engelska ut med Brexit?

 

Idag har EU 24 officiella språk, varav tre, engelska, franska och tyska, tjänstgör som arbetsspråk. Med arbetsspråk menas bland annat att ursprungsdokument, förslag till lagar, rapporter etcetera, först avfattas på dessa språk. Om och när Storbritannien lämnar  EU, uppkommer den paradoxala situationen att inget annat land har anmält att engelska ska fungera som ett av EU:s officiella språk. Engelska har officiell ställning även i Irland och på Malta.  Men Irland har anmält iriska och Malta maltesiska som officiella språk till EU. Hur EU ska lösa denna fråga, återstår att se. I vissa avseenden kommer förmodligen användningen av engelska inom EU att minska.

För det första kommer troligtvis användningen av engelska i samband med utarbetande av ursprungsdokument att minska. Fram till dags dato, särskilt efter Storbritanniens anslutning till EU, har andelen ursprungsdokument på engelska stadigt ökat på bekostnad av de ursprungliga arbetsspråken franska och tyska. Pressen på de franska och särskilt de tyska företrädarna i EU att använda sina modersmål kommer att öka.

För det andra kan man förmodligen förvänta sig en förskjutning av språkanvändningen i samband med EU-kommissionens officiella kommunikation i form av presskonferenser och dylikt. Idag avhålls dessa vanligen på engelska och franska; tyskan kommer troligtvis spela en större roll i framtiden.

För det tredje kommer tolkningen från och till engelska, särskilt i EU-parlamentet, att minska, eftersom britterna idag innehar 73 mandat (av totalt 751) i parlamentet, när väl Storbritanniens utträde är ett faktum.

För det fjärde arbetar 1126 brittiska medborgare idag för EU-kommissionen, eller fyra procent av personalstyrkan. Det är troligt att denna arbetsstyrka kommer att minska i framtiden.

Slutligen: Kommer engelskan att behålla sin ställning som ledande lingua franca inom EU i framtiden? Det är onödigt att uttrycka sig tvärsäkert på denna punkt. Förekomsten av ett dominerande lingua franca i EU är snarast en återspegling av de faktiska kunskaperna i ett andraspråk, bland de förtroendevalda och tjänstemännen i EU. Det är inte säkert att de beskrivna förändringarna ovan leder till någon drastisk förändring vad gäller användningen av engelska som lingua franca i arbetsgrupper, kommittéer och i informella samtal inom EU.

Användningen av engelska i EU kommer att bromsas upp på grund av Brexit.

Per-Åke Lindblom

(Artikeln publicerad som insändare i Hela Gotland den 30/7 2016)