Sprakforsvaret
   

Liberalernas svar på Språkförsvarets enkät

 

Hej Språkförsvaret,

tack för ert mail. Här kommer svaret från Liberalerna. Vi har inte konkreta svar på alla frågor och svarar därför på ett mer allmänt plan.

Liberalerna anser att det svenska språket är det språk som ska användas för kommunikation i Sverige. (För att förkorta vår text nämns inte de lagstadgade språkliga minoriteternas rättigheter i Sverige). I Liberalernas program för att återupprätta kunskapsskolan är åtgärder för att ge alla elever grundläggande kunskaper i det svenska språket avgörande. Svenska språket ska användas för namngivning i Sverige och precis som Språkförsvaret ogillar vi när man använder engelska ord där det lika gärna kan användas svenska ord, men vi har inga planer på att beivra reklam med engelska ord eller förbjuda användningen.

I EU ska alla dokument och tal även fortsättningsvis kunna hållas på modersmålet. Det gäller att i alla sammanhang vara tydlig med det.

Att återupprätta kunskapsskolan genom att ge betyg i lägre åldrar, behålla och utveckla nationella prov, införa tydligare läroplaner som fokuserar på baskunskaper tror vi är avgörande för att vårda och utveckla det svenska språket. Att kraven för att komma in på universiteten sänks i allmänhet och till lärarutbildningen i synnerhet är förödande för det svenska språket.

Universiteten ordnar idag grundläggande undervisning i svenska för att förkunskaperna är så dåliga bland studenterna. Idag krävs godkänt E för att komma in på lärarutbildningen. Liberalerna har krävt att man ska ha höga betyg i det ämne man ska undervisa i. Det innebär att blivande lärare i svenska ska ha minst C för att komma in på lärarutbildningen.

I vårt arbete för att minska segregationen är det svenska språket avgörande. Under lång tid har liberalerna ställt krav på att alla i Sverige ska kunna tala svenska. Redan 2002 presenterade dåvarande Folkpartiet ett integrationspolitiskt program där krav på svenska, d v s ett språktest, för att bli svensk medborgare ingick. Likaså fanns det ett förslag på en gemensam svensk litteraturkanon som alla borde läsa i den svenska skolan för att alla ska ta del av det svenska litterära kulturarvet.

Liberalerna ställer i det i november 2017 antagna integrationspolitiska programmet ett lång rad ytterligare krav på ökade kunskaper i svenska.

Så här skriver vi i programmet när det gäller svenskan så förstår ni hur stor tonvikt vi lägger vid det svenska språket för integrationen:

* Deltagandet i svenska för invandrare (SFI) är idag för lågt och deltagarandelen är lägst för dem som enbart har gått grundskolan i hemlandet. Bara var femte av dessa personer fullföljer SFI. Vi vill se tydligare krav att delta i SFI-undervisningen. Etableringsersättningen måste sänkas vid ogiltig frånvaro. Att delta i SFI ska vara en relevant motprestation för att få försörjningsstöd.

* SFI-undervisningen måste individanpassas mer utifrån varje individs kunskaper och förutsättningar. Undervisningen måste göras mer flexibel, till exempel genom kurser på kvällstid och på sommaren och här bör kommuner samverka mer. Personer som fått uppehållstillstånd men som är kvar på anläggningsboenden måste också få ta del av SFI-undervisning. Det ska vara enkelt att kombinera svenskundervisning med praktik och jobb. Kopplingen till arbetsmarknaden måste bli tydligare. Kommuner måste också erbjuda språkundervisning för föräldralediga.

* Att snabbt lära sig svenska är grunden för att klara skolan och komma in i samhället. Vi vill att alla nyanlända elever ska få extra undervisning i svenska. Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad till deras förkunskaper. Elevens kunskapsnivå ska kartläggas så tidigt som möjligt för att snabbt kunna delta i ordinarie undervisning.

* Nyanlända elever behöver ofta mer tid för att nå kunskapsmålen och deras skolplikt ska därför kunna förlängas till 18 års ålder.

* Den elev som kommit till Sverige i sen ålder och precis startat sina studier i svenska i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skolan och kamrater i skolan. Det finns därför skäl att titta närmare på vad en halvering av sommarlovet för nyanlända elever skulle innebära för att ge dem mer tid att läsa svenska under sommaren.

* För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för kort för att hinna uppnå målen i grundskolans alla sjutton ämnen. Rektor ska därför ges större befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena, fr a svenska.

* Svenskundervisning ska ges redan under asyltiden liksom en obligatorisk samhällsorientering.

* Att frivilligt välja att bli medborgare i Sverige är det yttersta beviset på att man vill bli en del av vårt lands framtid. Vi menar att medborgarskapet är slutet på integrationsprocessen och inte ett steg på vägen. För att som medborgare kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Medborgarskapets betydelse har förtydligats och ceremonier anordnas numera för att fira nya svenska medborgare. Genom att uppvärdera medborgarskapets betydelse ytterligare kan det främja integrationen. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle bör alla kunna kommunicera med varandra. Vidare är kunskaper om det svenska samhället nödvändigt för att fungera som medborgare.

* Vi vill därför införa ett språk- och samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap. Provet ska göras av vuxna, det ska vara gratis, kunna göras flera gånger och baseras framförallt på den samhällsinformation som getts under etableringstiden. Det handlar om att tydliggöra vilka principer som är centrala för vårt demokratiska, sekulära och jämställda samhälle liksom vilka rättigheter och skyldigheter varje individ har i vårt land. Syftet är att stärka medborgarskapets status, främja ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att bli en aktiv samhällsmedborgare.

Under våren presenterade vi en satsning på det svenska språket i förskolan. Bifogar en länk till en artikel i DS där vi utförligt argumenterar för förslaget:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/gor-forskolan-obligatorisk-nyanlanda-barn-21750

Ämneslärarföreningen för svenskalärare tillsammans med ämneslärarföreningen för andra lärare i andra ämnen hotades föra året av nedläggning när Regeringen och Skolverket föreslog att stödet till föreningarna skulle sparas in. Tack vare Liberalernas intensiva arbete beslutade en majoritet i riksdagen att förhindra beslutet och det drogs tillbaka. Ämneslärarföreningen i svenska är ett mycket viktigt organ för att vårda svenskan och undervisningen i svenska i skolan.

 

Med vänliga hälsningar,

Lars Granath

Utredare Utbildning

---------------------------------------------------

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Riksdagen, 100 12 Stockholm

www.liberalerna.se

31/7 2018