Sprakforsvaret
   

Miljöpartiets svar på Språkförsvarets enkät

 

Hej Språkförsvaret, och stort tack för era frågor!

 

Miljöpartiet har inte politiska förslag inom alla de delfrågor ni tar upp i er enkät. Vi väljer därför att svara samlat, och hoppas att ni genom vår redogörelse får en tydligare bild av hur vi resonerar på området, och vilka ställningstaganden vi har tagit.

Utbildning:

Svenska intar en särställning i skolan och är grundläggande för att klara sig i alla andra ämnen. Vi vill att man värderar svenska högt, men vill ej detaljstyra skolan i exakta tidsangivelser. Vi har inga förslag på ändring av antal timmar i svenskundervisningen. Ungdomars val av språkstudier i skolan är ett uttryck för en tid då man klarar sig allt mer på engelska i världen och där ungdomar gör rationella val. Vill vi upprätthålla breda språkkunskaper från samhällets sida måste man dock göra insatser.

Frågan om svenska språkets ställning i högskolan är inte alldeles enkel. Å ena sidan är högskolorna förvaltningsmyndigheter och lyder under 10 § och 12 § språklagen som säger att myndighetsspråket ska vara svenska och att svensk terminologi inom olika fackområden ska finns tillgänglig, används och utvecklas. Å andra sidan har högskolan i uppdrag att internationalisera sin verksamhet. Det betyder att de också ska göra det möjligt för svenska forskare att arbeta och publicera sin forskning utomlands, och för utländska forskare att arbeta i Sverige, liksom att svenska studenter ska förberedas för en internationell arbetsmarknad.

EU:

Svenska politiker kan tala och talar svenska i EU-arbetet i tillräcklig utsträckning. MP:s parlamentariker använder i regel svenska i sina anföranden .

Lagstiftning:

Miljöpartiet har inga förslag på skärpningar av språklagen, och har inget åsikt om vilket språk som ska användas av företag. Det är dock rimligt att myndigheter, möjligen med vissa undantag, har ett svenskt namn.

Kultur:

Vi tycker det är bra att Radio- och TV-lagen föreskriver att en betydande del av programmen i allmänradio och allmän-tv ska vara på svenska. Att det kommersiella tv-utbudet i Sverige domineras av engelskspråkiga filmer och serier är ett av skälen till att det är viktigt att värna public service, svensk press och produktion av kultur på svenska och minoritetsspråken. Miljöpartiet har i regering ökat mediestödet, lagt fram en proposition om en public serviceavgift som alla betalar istället för licensen och ökat kulturbudgeten så att bland annat bred kultur med stort innehåll på svenska språket som t ex bibliotek och kulturskola fått ökat stöd.

Miljöpartiet vill också ge mer stöd från det offentliga samhället till svensk film. Eftersom distributionskanalerna förändras i snabb takt är det viktigt att se till att det produceras svensk film. Miljöpartiet vill upprätta en nationalscen för svensk film.

SFI:

I regering har MP jobbat för att undervisningen ska nå fler och underlätta övergången till andra studier och arbete. För det första har vi ökat möjligheterna att läsa svenska tidigare, redan under asyltiden, vilket gör väntan mer meningsfull och eleverna bättre rustade för SFI. För det andra har vi gjort en satsning på mer yrkesrelaterad svenskundervisning och SFI bland annat genom de så kallade snabbspåren för personer med utbildning eller erfarenhet inom bristyrken. För det tredje har vi fått igenom en satsning på svenskundervisning för föräldralediga så att den som tar hand om de små barnen inte ska halka efter. Nu i början på augusti tillsatte regeringen dessutom en SFI-utredning med syftet är att analysera hur utbildningen kan motsvara elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Vi är emot att skapa system som innebär att människor som är bosatta i Sverige delas in i ett A-lag och ett B-lag, där vissa rättigheter gäller för vissa och andra rättigheter för andra. Att införa språktest skulle innebära att vi skulle ställa olika krav på personer som är bosatta i Sverige utifrån om de fötts som svenska medborgare eller inte. Tvärtom anser vi att människor som är bosatta i Sverige i så stor utsträckning som möjligt ska ha grundläggande lika rättigheter och skyldigheter.

Allt gott,

Ellinor

Ellinor Scheffer

Politisk sekreterare

070-566 53 35

____________________

RIKSDAGSKANSLIET

Miljöpartiet de gröna

20/8 2018