Sprakforsvaret
   

Kristdemokraternas svar på Språkförsvarets enkät inför riksdagsvalet

 

Hej!

 

Tack för era frågor till Kristdemokraterna. Här kommer våra svar.

 

1. En enhällig riksdag antog 2009 en språklag, som reglerar svenska språkets ställning. Hur ser ert parti på språklagen? Har språklagen motsvarat förväntningarna? Eller bör språklagen skärpas?

 

Kristdemokraterna har inte föreslagit några förändringar av nuvarande språklag som vi tillsammans med övriga allianspartier införde.

 

2. Anser ert parti att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster till engelskan, särskilt inom högskolan och affärsvärlden?

 

Språklagen §10 klargör att "Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska." Det är viktig att språklagen följs och att det svenska språket används och utvecklas.

 

3. Det har förekommit vid inrikesflygningar i Sverige att säkerhetsinstruktioner enbart har meddelats på engelska. Hur ser ni på detta?

 

Vi tycker att det är en självklarhet att säkerhetsinstruktioner i Sverige på ett inrikesflygplan ska ges på svenska. Däremot står det flygbolaget fritt att även informera om instruktionerna på andra språk.

 

4.  Svenska ministrar har vid olika tillfällen hållit tal på engelska i Sverige utan att talen sedan har översatts till svenska. Hur rimmar detta med § 5 i språklagen?

 

Beroende på sammanhang kan det vara naturligt att ett tal hålls på engelska vid vissa tillfällen. Däremot bör dessa alltid översättas eller tolkas då svenska är huvudspråk i Sverige och vårt gemensamma språk.

 

5. I SVT och Sveriges Radio förekommer det ibland att intervjuer på engelska översätts mycket knapphändigt. Många svenska medborgare, särskilt äldre, har bristande kunskaper i engelska, bland på grund av otillräcklig i undervisning i engelska i grundskolan, eller inte alls. Hur ser ert parti på detta?

 

Naturligtvis måste strävan vara att man ger en uttömmande översättning av det som sägs, det är en demokratisk fråga och en fråga om delaktighet och tillgänglighet.

 

6.  Hur stor plats anser ert parti att svenskundervisningen bör ta i grundskolan och gymnasieskolan, exempelvis procentuellt eller i antal timmar?

 

Vi vill ge elever mer lärarledd tid och särskilt prioritera svenska och läsning. Vi vill se över vad lärarna faktiskt lägger sin arbetstid på. Alliansregeringen inledde en satsning på fler lärare i grundskolan och mindre klasser i lågstadiet som gör att utrymmet för en bättre inlärning ökar framför allt i de lägre årskurserna. Fortfarande bedömer vi att det kommer att behövas mer insatser för att värna en god utveckling av läsförståelsen. Undervisningstiden i ämnet svenska med fokus på läsning bör på sikt utökas.

 

7. Anser ert parti att det är rimligt med skattefinansierade skolor som undervisar på ett främmande språk (läs: engelska) i upp till 50 procent av tiden i grundskolan och i samtliga ämnen utom svenskämnet i gymnasiet?

 

Ja, vi har inte haft några invändningar mot det.

 

8.  Hur bör undervisningen i svenska för invandrare enligt ert parti organiseras på effektivast möjliga sätt?

 

Eftersom språket är en nyckel för att komma in i det svenska samhället menar vi att det är väsentligt att redan som asylsökande påbörja sina SFI-studier.

 

Kristdemokraterna menar därför att krav ska ställas på alla asylsökande över 18 år att delta i 15 timmars SFI och 9 timmars samhällsorientering i veckan. Det är viktigt att studierna i SFI anpassas efter den som studerar. En person som har lång studiebakgrund bör kunna gå snabbare fram än en som saknar studievana eller till och med skriftspråk.

 

9.  Vad anser ert parti om kravet på grundläggande kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap?

 

Vi har inget sådant formellt krav men det är viktigt att kunna det svenska språket för att tillgodogöra sig samhällsinformation samt de skyldigheter och rättigheter som varje medborgare har. Att kunna det svenska språket är också en förutsättning för kunna utbilda sig, att få ett arbete och därmed försörja sig och sin familj. Därför vill vi tidigarelägga svenskundervisning så att det ges redan under asyltiden.

 

10.   Anser ert parti att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Ja Anser ert parti att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte vad bör göras åt saken?

 

Det är viktigt att det svenska språket värnas på olika sätt.

 

11. Anser ert parti att svenska högskolestuderande alltid ska garanteras rätten att följa undervisningen på sitt eget modersmål och att de ska kunna välja mellan svenska och engelska som undervisningsspråk?

 

Nej, vi har inga sådana förslag i nuläget. Detta har att göra med att det kan finnas studenter från andra länder i grupperna men också att det ofta engageras föreläsare, professorer m.f.l. från välrenommerade universitet i andra länder.

 

12. Anser ert parti att svenskans ställning i EU är tillfredsställande?

 

Ja svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang och svenskans ställning som officiellt språk i EU ska, enligt språklagen, värnas.

 

Om inte, hur bör läget förbättras? Anser ert parti att svenska regeringsföreträdare och EU-parlamentariker i tillräcklig utsträckning använder svenska i alla EU-sammanhang där det är möjligt?  

Det har vi inte någon överblick över.

 

13. Allt färre svenska skolelever studerar idag stora EU-språk som tyska och franska. Är denna situation oroande? Om ja, vilka motåtgärder krävs i så fall?

 

Språkkunskaper ger nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter att kommunicera och en större förståelse för människor i andra länder. Med ökade språkkunskaper kan du kommunicera vid resor, studera i andra länder, vidga möjligheterna på arbetsmarknaden osv.

 

Kristdemokraterna menar att meritpoängen för moderna språk ska vara kvar vid gymnasieantagningen. Eleven själv ska inte, som idag, kunna välja bort moderna språk. Endast om eleven ser ut att inte klara av sin skolgång ska möjligheten för eleven att läsa extra svenska och engelska istället för moderna språk föreslås. Detta ska avgöras av lärare, inte av eleven själv. Svenska och engelska är kärnämnen som man måsta klara för att komma in på gymnaiset.

 

14. I dag domineras i synnerhet det kommersiella tv-utbudet i Sverige av engelskspråkiga filmer och serier. Anser ert parti att denna situation är tillfredsställande? Om inte, bör den åtgärdas på något sätt?

 

TV-utbudet är inget som politiker ska påverka.

 

15. Vissa offentliga institutioner, kampanjer, projekt, byggnader som DIGG (myndighetsförkortning), Hack for Sweden, Stockholm Waterfront, Mall of Scandinavia, efterleden Airport i stället för flygplats, och många fler har idag enbart engelska namn. Anser ert parti att det har betydelse om dessa namnges på svenska eller engelska? Vilken princip för namngivningsprincip bör tillämpas?

 

Det är något som ligger utanför politikens gränser.

 

16. Språklagen omfattar endast det allmännas, det vill säga myndigheternas, kärnverksamhet. Hur ser ert parti på att företag publicerar reklam eller varumärken enbart på engelska? Vilka effekter har detta på svenska språkets ställning? Är det önskvärt att beivra detta slags reklam?

 

Vi har inga synpunkter på detta. Det skulle vara ogörligt eller rent av cencur att bestämma vilken reklam företag får producera. Det är inte politikers uppgift.

 

Med vänlig hälsning,

Tove Fridman

20/8 2018

 

-------------------------------------------

Kommittéhandläggare

Kristdemokraternas riksdagskansli

e-post: tove.fridman@riksdagen.se

            tove.fridman@kristdemokraterna.se