Sprakforsvaret
   

Högskolestuderande diskuterade svenskans ställning

Många finlandssvenska studerande vid tvåspråkiga högskolor och universitet oroar sig över att den finskspråkiga undervisningspersonalen inte förstår provsvar skrivna på svenska.

På tisdagen diskuterade finlandssvenska högskolestuderande svenskans ställning vid de tvåspråkiga universiteten och högskolorna med Kari Raivio, rektor för Helsingfors universitet. Ett allvarligt problem som lyftes upp är svenskkunskaperna hos den finskspråkiga undervisningspersonalen.

- Det händer att studerande som skriver tentsvar på svenska blir felaktigt bedömda då de som korrigerar proven inte förstår vad som står i svaren, sade Ray Lindberg från Tekniska högskolans studentkår.

Lindberg berättade att vissa professorer vid Tekniska högskolan är kända för att de lätt ger för bra vitsord till dem som svarar på svenska, medan andra lärare är ökända för att bedöma svenska tentsvar för strängt.

- Det ligger inte i högskolornas och universitetets intressen att studerandena kommer igenom proven på olika grunder, sade Sebastian Gripenberg som är den tidigare ordföranden för Svenska studerandes intresseförening.

Studerande som anser sig ha blivit felaktigt bedömda i ett prov kan begära rättelse men denna möjlighet utnyttjas inte av många. Gripenberg tycker att det vore viktigt att svenskspråkiga studerande i högre utsträckning skulle begära rättelse.

- Det här är det bästa sättet att få lärarna att inse att de inte kan vara slapphänta då de rättar svenskspråkiga tentsvar, sade han.

Diskussionstillfället var en del av satsningen "På Venska" som granskar hur det står till med svenskan vid de tvåspråkiga högskolorna. Undersökningen görs av Svenska studerandes intresseförening och Finlands studentkårers förbund. Av undersökningen, som inte ännu är färdig, framgår klart att många studerande upplever att examinatorerna inte förstår svenska tentsvar fullständigt.

Kari Raivio tycker att det vore skäl att skärpa språkkraven för undervisningspersonalen. Han tillägger ändå att han inte ser en skärpning som speciellt realistisk.

Engelskan hotar

Den engelskspråkiga undervisningen vid universiteten ökar. Det här ses bland finlandssvenska studerande som ett hot mot den svenskspråkiga undervisningen.

Rätten att skriva provsvar på svenska gäller bara när undervisningsspråket är finska eller svenska. Om föreläsningarna hålls på engelska kan högskolan kräva att tenterna skrivs på engelska.

De studerande som deltog i tisdagens diskussion efterlyste kompendier och listor över fackterminologi på svenska av sina lärare. Utan kunskaper i svensk branschterminologi går det inte att skriva proven på svenska eller diskutera det man studerar med utomstående, anser studerandena.

 9.10.2002

(FNB)

Åter till "Nyheter och notiser"