Sprakforsvaret
   

Upprop - Moderna språk hotade i Gy 07

Antalet timmar i moderna språk på gymnasieskolan kommer med Regeringens förslag att halveras, på grund av att inriktning Språk slås ihop med inriktning Kultur på samhällsvetenskapsprogrammet.

Fortsättningsvis kommer gymnasieskolorna att vara skyldiga att erbjuda endast ett modernt språk, utöver engelskan.

Detta går stick i stäv mot EU:s handlingsplan för språk, vilken Regeringen ställt sig bakom.

EU:s  gemensamma målsättning att alla inom unionen ska ha möjlighet att behärska två språk, utöver det egna modersmålet,  hotas allvarligt.

Vi ser med stor oro på detta förslag. Konsekvenserna kommer på sikt att begränsa våra  ungdomars framtida möjligheter till  internationell konkurrens.

I en tid av ökande internationalisering borde språkstudier uppmuntras och premieras, så att Sverige fortsättningsvis kan hävda sig på en allt mer globaliserad arbetsmarknad.

En viktning av betygen till språkens fördel måste också göras, så att det blir mer attraktivt att välja språk i stället för ”lättare” ämnen.

Vi inom LR/ Forum för engelska och moderna språk uppmanar Dig att göra Din röst hörd. Maila, eller skriv till följande adresser:

Ibrahim Baylan/skolminister

e-adress: se www.regeringen.se

Utbildnings- och  Kulturdepartementet

Drottninggatan 16

103 33 Stockholm

 

Jan Björklund /skoltalesman för Alliansen

jan.bjorklund@liberal.se

Folkpartiet

Box 6508

113 83 Stockholm

 

Utbildningsutskottets ledamöter, samtliga med adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm:

jan.bjorkman@riksdagen.se

(S) ordförande

britt-marie.danestig@riksdagen.se

(V) förste v. ordf.

ulf.nilsson@riksdagen.se

(Fp) andre v. ordf.

sten.tolgfors@riksdagen.se

(M) ledamot

inger.davidson@riksdagen.se

(Kd) ledamot

sofia.larsen@riksdagen.se

(C) ledamot

mikaela.valtersson@riksdagen.se

(Mp) ledamot

Suzanne Mehrens/undervisningsråd Skolverket

4/5 2006

suzanne.mehrens@skolverket.se

Skolverket

106 20 Stockholm