Sprakforsvaret
   

Miljöpartiets svar på den språkpolitiska enkäten

1. Anser ert parti att det svenska språket bör lagstadgas som officiellt majoritetsspråk i Sverige?

- JA

2. Om ni svarar ”ja” på fråga 1: På vilket sätt kommer ni att agera för att detta sker  a) i regeringsställning; eller b) som samarbetsparti; eller c) i oppositionsställning efter höstens val.

- Vi gick ihop med borgarna senast och vi tillsammans bildade då majoritet i riksdagen, dock misslyckades röstningen.

3. Om ni svarar ”nej ” på fråga 1: Hur motiverar ni då er negativa inställning till att lagstadga svenskan som officiellt majoritetsspråk?

4. Anser ni att det förhållandet att fem språk, d.v.s. finska, jiddisch, meänkieli,  romani chib och samiska, har lagfästs som officiella minoritetsspråk i Sverige har haft någon praktisk betydelse för att stärka deras ställning?

- JA

5. Anser ni att det är befogat att tala om att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster, särskilt inom högskolan och affärsvärlden, till engelskan?

- JA

6. Oavsett svar på fråga 2 och 3: Hur ser er politik ut, mer specifikt, på följande språkpolitiska områden?

a) Hur stor plats anser ni att svenskundervisningen bör ta i ungdomsskolan?

- Svenska intar en särställning i skolan och är grunden för att klara sig i alla andra ämnen. Bl.a. har man sett att bristande förmåga att nå målen i matte ofta beror på problem med svenskan. Vi vill att man värderar svenska högt i målen, men vill ej detaljstyra skolan i exakta tidsangivelser. Vi vill avskaffa den nationella timplanen för att ge större möjligheter till individualiserad undervisning och stöd till de som behöver t.ex. extra tid.

b) Hur bör undervisningen i svenska för invandrare organiseras på effektivast möjliga sätt?

- Större flexibilitet än idag och i långt högre grad individanpassat studiesätt. Vi vill och har i en ny proposition för vuxenutbildning också fått gehör för att tydligare fokusera sfi på språkinlärning och mindre på samhällsinformation.

c) Vad anser ni om kravet på vissa svenskkunskaper för att kunna erhålla svenskt medborgarskap?

- Det anser vi inte vara bra.

d) Anser ni att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Hur ska detta i så fall åstadkommas?

- Ja.

e) Anser ni att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte, vad ska man göra åt saken?

- Man bör nog fundera framöver om det behövs mer insatser för att värna svenska på högskolenivå då engelskan allt mer tar över som normalspråket.

f) Anser ni att svenska högskolestuderande alltid ska garanteras rätten att följa undervisningen på sitt eget modersmål och att de ska kunna välja mellan svenska och engelska?

- Nej.

g) Anser ni att svenskans ställning inom EU är tillfredsställande och att den nuvarande regeringen har gjort allt för att försvara svenskan, fr.a. genom att själv använda den i EU-sammanhang?

- Nej och här behöver regeringens företrädare i alla sammanhang hävda svenska språket, t.ex. angående arbetsspråk och tolkning.

h) Allt färre svenska skolelever behärskar idag stora EU-språk som tyska och franska. Är denna situation oroande och kräver motåtgärder? Vilka i så fall?

- Det är oroande att svenska elever i allt mindre utsträckning väljer andra moderna språk än engelska och man bör fundera över åtgärder som gynnar språkval. Å andra sidan är det ett uttryck för en tid då man klarar sig allt mer på engelska i världen och där ungdomar gör rationella val. Vill vi upprätthålla breda språkkunskaper från samhällets sida måste man dock göra insatser.

i) I dag uppgår t.ex. andelen engelskspråkiga långfilmer i de svenska tv-kanalerna till 75 procent, de svenskspråkiga till 15 procent och filmer på övriga språk till 10 procent. Anser ni att denna situation är tillfredsställande? Om inte, vad bör göras?

- NJA, situationen påverkas av omfattande filmstöd till svenska filmer.

j) Anser ni att det har någon betydelse om offentliga institutioner och inrättningar, kampanjer, byggnader etc. namnges på svenska eller engelska? Vilken namngivningsprincip ska tillämpas?

- Svenska som namngivningsprincip ska gälla i stort.

Miljöpartiet

genom Mikael Johansson

12/6 2006