Sprakforsvaret
   

Följebrev till rundbrev till Sveriges högskolor 8/7 2006

Stockholm 8/7 2006

Till ………universitet/högskola etc.

 

Språkförsvaret skulle gärna vilja ha svar på ett antal frågor angående språksituationen på er högskola, särskilt om förhållandet mellan svenskan och engelskan. Språkförsvaret har tidigare varit i kontakt med Högskoleverket och frågat om det finns någon samlad nationell statistik vad gäller andelen kurser och andelen kurslitteratur på engelska vid de svenska högskolorna. Någon sådan fanns dock inte. Vad andelen avhandlingar på engelska anbelangar, innehåller Doktorandspegeln från 2003 dylik statistik. Högskoleverket uppmanade oss också att vända oss direkt till högskolorna, vilket härmed sker.

Språkförsvaret är intresserat av att veta hur det verkligen förhåller sig. Vi vill att vår argumentation ska bygga på fakta, inte på vanföreställningar eller önsketänkande.

Dessa frågor riktar sig till den högst beslutande instansen på respektive högskola, vilken sedan kan delegera ansvaret att besvara frågorna till lämplig instans. Det är fullt möjligt att skicka fler svar från en och samma högskola, om t.ex. högskolan som sådan saknar en språkplan, medan en enskild fakultet har en dylik eller om olika fakulteter har olika språkpolitik.

Svaren kan vara kortfattade (se svaren på den språkpolitiska enkät, som Språkförsvaret skickade ut till de politiska partierna i maj). Finns det redan en språkplan, kan relevanta stycken från denna infogas som svar.

Språkförsvaret kommer fortlöpande att publicera de svar som inkommer på vår webbplats –http://www.sprakforsvaret.se/sf/. Vi anser att svaren har ett allmänintresse och att svenska språkets ställning på högskolan förtjänar en bred belysning.

Vi skulle vilja att era svar är oss tillhanda senast två månader, d.v.s. i början av september, efter att ni har mottagit detta rundbrev. Om ni behöver mer tid, kontakta oss gärna, så att vi vet att ett svar är på väg.

Högaktningsfullt

Nätverket Språkförsvaret

genom Peter Holmer (enligt uppdrag)

Svaren kan antingen skickas via e-post eller ordinarie post till nedanstående adresser:

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

            sprakforsvaret@yahoo.se

Peter Holmer

Vendelsöv. 69 E, 1tr

13553 Tyresö

Tel: 08/7987072