Sprakforsvaret
   

Til forsvar for norsk som forskningsspråk

(Detta upprop undertecknades av 223 professorer i Norge och publicerades i Aftenposten den 5/5 2006)

De siste årene er det iverksatt en storstilt satsning for å internasjonalisere norsk forskning. I iveren etter å belønne forskere som publiserer i engelskspråklige fagtidsskrifter, har man oversett at dette innebærer et tilsvarende tap for norsk som kunnskapsspråk. De nye belønningssystemene oppfordrer i praksis forskere til ikke å publisere på norsk, også på områder der dette bestandig har vært forbundet med høy prestisje og god kvalitet.

Human- og samfunnsvitenskapene blir med dette trengt ut av sin egen kultur og tvunget til å bryte kommunikasjonen med det bredere publikum. I disse fagene er det i mange sammenhenger verken mulig eller ønskelig å sette et skarpt skille mellom forskning og formidling. Forskerne oppfyller noen av sine oppgaver når de henvender seg til utenlandske kolleger, men like viktig er det at de leverer premisser for hele samfunnets selvrefleksjon gjennom offentlig debatt. En svekkelse av fagenes nærvær i det norske språket og den norske kulturen er derfor også en svekkelse av den demokratiske offentligheten. 

Det er viktig at norske forskere oppfatter seg som del av et internasjonalt forskersamfunn. Men vi kan ikke ha belønningssystemer som gjør forskning på norsk til en annenrangs aktivitet. Den ferske innstillingen om språkpolitikk ved Universitetet i Oslo forsøker å bekjempe en slik degradering ved å foreslå som et overordnet prinsipp at ”at universitetet har et ansvar for å ivareta og utvikle norsk som fagspråk”. Innstillingen frarår enhver kobling mellom finansieringssystem og valg av publiseringsspråk. Dette er det nå nødvendig å etablere som norm for hele universitets- og høgskolesektoren.

Undertegnede professorer oppfordrer det akademiske Norge til å reise saken på ny: Samfunns- og kulturfagene trenger ordninger som ikke diskriminerer det norske kunnskapsspråket og som ikke skaper nye skiller mellom forskning og samfunn.

Henrik von Achen (UiB), Sigurd Allern (UiO), Bente Gullveig Alver (UiB), Håkon With Andersen (NTNU), Øivind Andersen (UiO), Dag T. Andersson (UiT)

Kjersti Bale (UiO), Guri Barstad (UiT), Fredrik Barth (UiO), Edvard Befring (UiO), Kjell Lars Berge (UiO), Odd Are Berkaak (UiO), Jan Fridthjof Bernt (UiB), Anne Karen Bjelland (UiB), Narve Bjørgo (UiB), Jorunn Bjørgum (UiO), Inger Bjørnhaug (HiL), Rolv Mikkel Blakar (UiO), Liv Bliksrud (UiO), Jan Petter Blom (UiB), Jarle Bondevik (UiB), Terje Borgersen (NTNU), Birgit Brock-Utne (UiO), Ottar Brox (NIBR/UiT), Erik Brown (UiB), Ida Bull (NTNU), Tove Bull (UiT), Per Buvik (UiB), Oddbjørn Bukve (HiSF), Arnfinn Bø-Rygg (UiO), Jostein Børtnes (UiB)

John Petter Collett (UiO), Nils Christie (UiO)

Erling Lars Dale (UiO), Gunnar Danbolt (UiB), Olga Dysthe (UiB), Fanny Duckert (UiO), Helge Dyvik (UiB)

Edmund Edvardsen (UiT), Martin Eide (UiB), Tor-Johan Ekeland (HVO), Dag Elgesem (UiB), Knut Ove Eliassen (NTNU), Britt Ulstrup Engelsen (UiO), Fredrik Engelstad (ISF/UiO), Kjersti Ericsson (UiO), Trond Berg Eriksen (UiO), Thomas Hylland Eriksen (UiO), Bjørn Bauck Erring (NTNU)

Geir Farner (UiO), Svein-Eirik Fauskevåg (NTNU), Ståle Finke (NTNU), Liv Finstad (UiO), Gunnar Foss (NTNU), Ivar Frønes (UiO), Narve Fulsås (UiT)

Johan Galtung (Transcend), Barbara Gentikow (UiB), Hedda Giertsen (UiO), Nils Gilje (UiB), Steinar Gimnes (NTNU), Rolf Grankvist (NTNU), Ørnulf Gulbrandsen (UiB), Erling Guldbrandsen (UiO), Karin Gundersen (UiO)

Erik Bjerck Hagen (UiB), Bernt Hagtvet (UiO), Terje Halvorsen (HiL), Gunnar Handal (UiO), Hans Tore Hansen (UiB), Jorunn Hareide (UiO), Ragnar Hauge (UiO), Willy Haukedal (UiB), Frode Helland (UiO), Knut Helland (UiB), Jon Hellesnes (UiT), Ottar Hellevik (UiO), Georg Henriksen (UiB), Frøydis Hertzberg (UiO), Guri Hjeltnes (BI), Torlaug Løkengard Hoel (NTNU), Lisbet Holtedahl (UiT), Signe Howell (UiO), Edvard Hviding (UiB), Ida Hydle (HiA), Cecilie Høigård (UiO), Karl Georg Høyer (HiO), Gunnar Håland (UiB), Randi Håland (UiB), Øivind Haaland (HiL), Jon Haarberg (UiO)

Gunnar Iversen (NTNU), Irene Iversen (UiO)

Henning Jakhelln (UiO), An-Magritt Jensen (NTNU), Anders Johansen (UiB)

Ragnvald Kalleberg (UiO), Atle Kittang (UiB), Knut Kjeldstadli (UiO), Paul Knutsen (HiL), Werner Koller (UiB), Arnulf Kolstad (NTNU), Olav Korsnes (UiB), Gjert Kristoffersen (UiB), Thorolf Krüger (HiB), Stein Kuhnle (Hertie, Berlin), Birgit Hertzberg Kaare (UiO)

Guri Larsen (UiO), Peter Larsen (UiB), Stein Ugelvik Larsen (UiB), Jon Lauglo (UiO), Oddleif Leirbukt (UiB), Gro Th. Lie (UiB), Sissel Lie (NTNU), Suzanne Stiver Lie (UiO), Svein Lie (ILN, UiO), Sølvi Lillejord (UiB), Arild Linneberg (UiB), Andreas G. Lombnæs (HiA), Anh Nga Longva (UiB), Svein Lorentzen (NTNU), Jakob Lothe (UiO), Knut Lundby (UiO), Ingunn Lunde (UiB), Lars Løvlie (UiO)

Raino Malnes (UiO), Gro Mandt (UiB), Leif Ole Manger (UiB), Willy Martinussen (NTNU), Arne Melberg (UiO), Ola Mestad (UiO), Siri Meyer (UiB), Georges Midré (UiT), Lisbeth Mikaelsson (UiB), Maurice B. Mittelmark (UiB), Lars Mjøset (UiO), Toril Moi (Duke), Ellen Mortensen (UiB), Per Kristen Mydske (UiO), Brit Mæhlum (NTNU)

Jens-Ivar Nergård (UiT), Geir Høstmark Nielsen (UiB), Torben Hviid Nielsen (UiO), Ann Nilsen (UiB), Randi Dyblie Nilsen (NTNU), Trond Nordby (UiO), Lars Nylander (NTNU)

Audun Offerdal (UiB), Finn Olstad (NIH), Sigmund Ongstad (HiO)

Tore Pryser (HiL)

Jens Qvortrup (NTNU)

Tarald Rasmussen (UiO), Terje Rasmussen (UiO), Ragnhild Reinton (UiO), Øystein Rian (UiO), Paul G. Roness (UiB), Viggo Rossvær (UiT), Helge Rønning (UiO), Arild Raaheim (UiB)

Beatrice Sandberg (UiB), Helge Sandøy (UiB), Sidsel Saugestad (UiT), Francis Sejersted (UiO), Torunn Selberg (UiB), Tone Selboe (UiO), Per Selle (UiB), Tor Selstad (HiL), Svein Sjøberg (UiO), Ingse Skattum (UiO), Gunnar Skirbekk (UiB), Hege Skjeie (UiO), Kathrine Skretting (NTNU), Rune Slagstad (HiO), Tore Slaatta (UiO), Koenraad de Smedt (UiB), Eivind Smith (UiO), Lars Smith (UiO), Brit Solli (UiT), Idar Stegane (UiB), Knut Stene-Johansen (UiO), Torodd Strand (UiB), Ola Svein Stugu (NTNU), Oddrun Sæter (HiO), Lars Sætre (UiB), Jan Inge Sørbø (HVO), Øystein Sørensen (UiO), Bjørn Sørenssen (NTNU)

Aud Talle (UiO), Håvard Teigen (HiL), Stephen von Tetzchner (UiO), Harald Thuen (HiL), Trond Thuen (UiT), Eivind Tjønneland (UiO), Terje Tvedt (UiB), Johan Tønnesson (UiO)

Kjell Underlid (HiB), Arild Utaker (UiB)

Kjell Ivar Vannebo (UiO), Arne Johan Vetlesen (UiO), Halvard Vike (UiO)

Ragnar Waldahl (UiO), Stephen Walton (HVO), Ståle Wikshåland (UiO), Truls Winther (UiB), Astri Heen Wold (UiO), Kari Wærness (UiB), Henning Howlid Wærp (UiT)

Audun Øfsti (NTNU), Helge Østbye (UiB), Dag Østerberg (UiO), Svein Østerud (UiO), Øyvind Østerud (UiO), Orm Øverland (UiB), Ingvild Øye (UiB), Ørjar Øyen (UiB)

Erling Aadland (UiB), Asbjørn Aarnes (UiO), Hans Erik Aarset (NTNU), Asbjørn Aarseth (UiB), Berit Ås (UiO), Tor Halvdan Aase (UiB)

Annonsen er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Den Norske Forleggerforeningen, Den Norske Bokhandlerforening, universitets- og høyskolebokhandlerne UNIPA og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)