Sprakforsvaret
   

Lagar med vitesbestämmelser

(Bilaga till brevet "Förslag till tilläggsdirektiv angående språklag" den 10/5 2007)

Det finns ett stort antal lagar och förordningar (även bortsett från brottsbalken), som innehåller vitesbestämmelser:

Rennäringslag (1971:437)

Fastighetstaxeringslag (1979:1152)

Begravningslag (1990:1144)

Lag (1949:183) om flottning i Torne och Muonio gränsälvar

Sjölag (1994:1009)

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Lag (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Marknadsföringslagen (1995:450)

Lag (1976:839) om Statens va-nämnd

Lag (1978:160) om vissa rörledningar

Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Lag (2003:113) om elcertifikat

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

Förordning (1956:413) om klassificering av kött

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering

Växtförädlarrättslag (1997:306)

Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

Lag (1974:191) om bevakningsföretag

Lag (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen

Bilskrotningslag (1975:343)

Utsädeslag (1976:298)

Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Lag (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2006:496) om blodsäkerhet

Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Lag (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler

(SFS-nummer inom parentes)