Sprakforsvaret
   

Vi motsätter oss att våra skattepengar finansierar ett begynnande språkbyte

(Brev till Utbildningsdepartementet och nästan likalydande brev till Skolverket och Utbildningsutskottet)

2008-05-08

Anledningen till detta brev är den tilltagande engelskspråkiga undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Internationella Engelska skolan (IES), som är en stor aktör i sammanhanget, har sedan starten 1993 expanderat kraftigt och den engelskspråkiga undervisningen inleds allt tidigare. I vissa fall sker nu undervisning i upp till 50 % av undervisningstiden redan från fjärde klass. Om dessa elever sedan fortsätter i IES gymnasieskola sker undervisningen till 90 % på engelska. Man kan då i princip tala om att dessa elever läser svenska som hemspråk/modersmål – i Sverige!

Om man går in på IES hemsida får man kanske vid en första anblick intrycket av att det är en svensk skola med språklig inriktning. Läser man mer ingående slår det en dock snart som läsare att de eftersträvar att vara så lik en anglosaxisk skola som det bara går. Bara det faktum att IES har tillsatt rektorer som, åtminstone i vissa fall, inte kan svenska; avslöjar hur stort värde de i praktiken tillmäter det svenska språket (och andra språk också för den delen).
Skolan tar nämligen även lätt på undervisningen även i andra främmande språk. Skolans övergripande syfte är att trumfa igenom engelskan så mycket det bara går. Då många av eleverna kommer från högre samhällsskikt och på sikt aspirerar på högre studier och ledande befattningar, är det inte svårt att räkna ut vilken björntjänst verksamheten innebär för svenskans ställning på sikt. Att skolans elever många gånger väljer att tala engelska istället för svenska även utanför skoltid är ett extremt tydligt exempel på att IES verksamhet påbörjar ett reellt språkbyte bland eleverna.
 
Vidare har denna skola vid inspektioner dragit på sig en mängd anmälningar från Skolverket. Så även från f d medarbetare om b l a för dåliga svenskkunskaper hos lärarna/för lite svenskspråkig undervisning och det har även talats om betygsinflation. Lägg därtill en låg andel behöriga lärare och att flera anmälare talar om att skolan är auktoritär, odemokratisk och att vinstintresset går före omsorg om elever och lärare; så börjar bilden av skolan och dess verksamhet att falna rejält.

Det finns undersökningar som pekar på att elever som undervisats på engelska inte utvecklar en lika god svenska som andra elever och att de dessutom inte blir nämnvärt mycket bättre i engelska än barn/ungdomar i andra skolor. Dessutom talas det om tystare elever med en minskad interaktion mellan lärare och elever. Är detta vad skattepengar skall användas till?

Visst är det viktigt att lära sig god engelska men det får aldrig ske på bekostnad av goda svenskkunskaper. När det gäller barn till invandrare så talas det ofta om vikten av att dessa lär sig sitt eget språk för att kunna tillgodogöra sig svenska. Lika viktigt måste det då vara att lära sig fullgod svenska för att kunna tillgodogöra sig engelska. Denna fullgoda inlärning betvivlar vi starkt sker, om hälften av undervisningen tillåts ske på engelska, redan då eleverna är i 10-årsåldern. Det är dessutom viktigt att även lära sig andra språk – vilket verkar har glömts bort. Sverige förlorar som nation massor ekonomiskt på denna ensidiga fokusering på engelska.

Då vi starkt ifrågasätter att Skolverket – gång efter annan – ger denna språkbytesskola tillstånd till fler etableringar vänder vi oss nu till ansvariga politiker. Skolverkets agerande är naivt och det sker till följd av en alldeles för svag lagstiftning på området. Vi ställer oss vidare frågan hur Skolverket, som svensk myndighet, kan godkänna att en skolas högsta företrädare, d v s rektorn, inte behärskar svenska? Vi anser att denna skola måste följas upp mycket noga.

För närvarande förbereds en språklag (vilket ni givetvis känner till) som ska slå fast att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenskan ska bevaras som det gemensamma och samhällsbärande språket.

Nuvarande låt-gå-politik rimmar mycket illa med denna lags intentioner.

Med önskan om ett snart och klargörande svar

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Arne Rubensson
Samtliga medlemmar i Nätverket Språkförsvaret -  www.sprakforsvaret.se