Sprakforsvaret
   

Värna språken - förslag till språklag

 

I mars lades Språklagsutredningens förslag till språklag fram. Svenska Akademiens remissvar på betänkandet (SOU 2008:26) följer här in extenso.

Svenska Akademien hälsar med stor tillfredställelse att det nu åter föreligger ett betänkande med förslag till språklag. Särskild vikt fäster Akademien vid att det i texten slås fast, att svenskan är huvudspråk i Sverige och landets officiella språk i internationella sammanhang, vilket bygger på den självklara förutsättningen att svenska skall vara ett heltäckande och samhällsbärande språk. Också omsorgen om de nationella minoritetsspråken,  övriga här i landet talade språk och teckenspråket har Akademiens stöd.

Därutöver understryker Akademien behovet av ett avsevärt kraftfullare agerande i frågor som gäller svenska språket i den högre utbildningen och forskningen, där parallellspråkighet med svenskan och engelskan som två jämbördiga parter kan accepteras, däremot inte övergången till engelska som det normala alternativet. Samtidigt måste det göras klart att internationalisering inte är samma sak som anglisering. Fler främmande språk måste beaktas.

Att undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan skall ske på svenska är den givna grunden för landets huvudspråk. Det är också viktigt att undervisning erbjuds på svenska inom samtliga ämnesområden på universitet och högskolor. Undantag bör beviljas endast i mycket speciella fall. Akademien föreslår ett tillägg till lagtexten med denna innebörd i eller i anslutning till 5 §. 1 tillägget skulle fastslås att "huvudregeln är att svenska skall vara det språk som används i utbildningsväsendets samtliga stadier".

Akademien stöder vidare kraftigt utredningens förslag att våra företrädare i EU utom i undantagsfall skall använda svenska med tolkning, något som hittills har försummats på ett oacceptabelt sätt. Föreskriften innefattar både en klar kapacitetshöjning och en betydelsefull markering av svenskan som ett av unionens officiella språk. En för de nordiska EU-länderna gemensam hållning i fundamentala språkfrågor som denna vore i hög grad eftersträvansvärd

Som en följd av språklagen behöver det skapas en tillsynsmyndighet. I instruktionen för den bör det klargöras, att dess rekommendationer inte får har karaktären av dekret med krav på åtlydnad inom stora delar av samhället. Språkvården behöver aven fortsättningsvis fri åsiktsbildning och öppen diskussion.

Det ar också angeläget för Akademien att fästa uppmärksamheten vid de tillkortakommanden som präglar de stora datasystemen i fråga om hänsynen till andra språk än engelskan, både vad gäller systemen som sådana och de tillhörande manualerna. Det vore en värdig uppgift för statsmakten att verka för insikten, att datorerna är till för människan och inte tvärtom, och att detta även måste gälla det språk de talar.

(Se även "Svenska Akademien informerar" nr 40, juni 2008, sid. 4)