Sprakforsvaret
   

Brev till undervisningsminister Bertel Haarder angående val av arbetsspråk i Ungdomens Nordiska Råd

Folketinget, Christiansborg
Bertel Haarder
1240 Köpenhamn
Danmark

Bäste Bertel Haarder,

Språkförsvaret noterar med glädje din skarpa reaktion mot att man inom Ungdomens Nordiska Råd (UNR) beslutat att börja tala engelska med varandra vid sina möten. Din reaktion ligger helt i linje med Språkförsvarets uppfattning, nämligen att detta beteende står i motsättning till den nordiska samarbetsidén samt att det dessutom strider mot den nordiska språkdeklarationen. Språkförsvaret stöder din åsikt i frågan.

Det vore intressant att få veta om du har tagit någon direkt kontakt med dina nordiska kollegor i ovanstående fråga och vilken reaktion du i så fall har fått från dem.

Jag vill också berätta att Språkförsvaret verkar för att stärka de nordiska språkens ställning inom utbildningsväsendet. Bifogad finner du vår skrivelse ”Försvara den nordiska språkgemenskapen – stärk grannspråksundervisningen!” Besök gärna även vår webbplats: www.sprakforsvaret.se , där mer material på området finns under ”Tematiskt arkiv” och sedan ”Mellannordisk förståelse”

I Sverige förbereds, som du säkert känner till, en språklag som ska stärka svenskans ställning. Utbildningsminister Jan Björklund har också aviserat att svenskämnet ska stärkas i skolan. Dock nämns inte mycket om hur svenskan ska stärkas gentemot engelskan. Detta är minst sagt ett angeläget ämne, eftersom engelskan under senare år har fått en allt starkare ställning inom såväl grundskola som gymnasieskola och framförallt inom högskola och universitet.

Den friskolereform som genomfördes i början av 90-talet har spätt på den negativa utvecklingen inom grundskolan och gymnasieskolan. Det finns idag friskolor i landet där elever undervisas till hälften på engelska redan från fjärde klass, från 10 års ålder. Det vore intressant att få en inblick i hur det ser ut i Danmark. Den jämförelsen kan bli användbar för oss i vårt fortsatta arbete. Ett samarbete i språkfrågan mellan i första hand Sverige, Danmark och Norge gagnar, som Språkförsvaret ser det, alla parter.

Med vänliga hälsningar och med förhoppningar om ett snart svar.

Nätverket Språkförsvaret

Per-Owe Albinsson
(enligt uppdrag)

Kaggeholmsv. 50
12260 Enskede, Sverige

E-post: perowe.albinsson@sprakforsvaret.se