Sprakforsvaret
   

Brev till SLU angående krav på engelska i samband med anställningsansökningar med mera

Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala


Angående krav på engelska i samband med anställningsansökningar med mera


Undertecknade har noterat att Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ofta kräver att anställningsansökningar – se bl.a. ”Anställning vid SLU” – ska vara skrivna på engelska liksom att befordringsärenden alltid ska vara skrivna på detta språk.

Vi vill fästa er uppmärksamhet på Justitieombudsmannens beslut av den 27/10, vilket i sammanfattning lyder:

”Ett forskningsråd har felaktigt uppställt krav på att ansökningar om forskningsfinansiering måste vara skrivna på engelska. Efter att detta inträffat har språklagen trätt i kraft. Enligt lagen är svenska huvudspråk i Sverige. Svenska ska alltid användas inom kärnområdet för det allmännas verksamhet. Utanför kärnområdet är huvudregeln att svenska ska användas, men undantag kan göras efter en intresseavvägning. Även om utländskt språk tillåts ska det alltid vara möjligt att kommunicera med svenska myndigheter på svenska. En forskningsmyndighet kan därför inte heller efter språklagens införande kräva att en ansökan ska skrivas på annat språk än svenska.”

Kravet på att anställningsansökningar, liksom befordringsärenden, ska vara skrivna på engelska är en direkt parallell, som saknar stöd i den språklag som började tillämpas den 1/7 i år. Vår uppfattning är att det alltid ska vara möjligt att skriva en anställningsansökan eller driva ett befordringsärende på svenska till en svensk myndighet.

Det går inte att utesluta att det finns en bra förklaring som vi inte känner till, och som skulle sätta språklagen ur spel. Då önskar vi förstås att ta del av denna. Annars hoppas vi att ni snabbt anpassar de officiella texterna till den nya lagens mening.

Med vänlig hälsning

Olle/Käll/Per-Åke Lindblom/Jan Malmstedt/Hillo Nordström/Arne Rubensson
Medlemmar i nätverket Språkförsvaret