Sprakforsvaret
   

Sammanställning av annonsörernas svar på Språkförsvarets frågor av den 21/3 2010

 

Frågorna skickades till 68 företag, bl.a. de 50 största företagen i Sverige (i omsättning räknat). Övriga hämtades från Språkförsvarets ”Tummen upp”- och ”Tummen ner”-sektioner. Tio företag besvarade enkäten, medan fyra företag avböjde att delta av olika skäl. Svarsprocenten var alltså 14,7 procent.

1. Har ert företag medvetet och systematiskt diskuterat språkfrågor, exempelvis förhållandet mellan svenskan och engelskan i reklamen? Eller gör ni uteslutande kommersiella överväganden?

Vi diskuterar detta ständigt, men då vi är ett internationellt företag med butiker i över 10 länder så använder vi oss av engelskan i vårt marknadsföringsmaterial. (Lindex)

Vi använder oss ibland av engelska uttryck men gör inga hela kampanjer på 
engelska.
(Preem)

Språkfrågor diskuteras inte systematiskt om man med systematiskt menar att det är inplanerat och dokumenteras i någon form. Språkfrågor diskuteras främst inom informationsavdelningen i samarbete med vår kommunikationsbyrå när behovet uppstår/någon väcker en fråga. Eftersom Svevias affärsidé uttryckligen säger att vi är ett entreprenadföretag som verkar i Sverige så kommunicerar vi företrädesvis på svenska.

Vi diskuterar språkfrågor löpande. Vi utgår också från en manual, som ständigt 
uppdateras, som är vårt ramverk för hur vi skriver på ICA. Vi gör självklart 
kommersiella överväganden när vi uppdaterar vår språkmanual, men det är sällan vi ställer engelska mot svenska, utan utgår i grunden ifrån det svenska språket.

Nej. (Vattenfall AB)

SLs marknadsföring sker nästan uteslutande på svenska. Viss marknadsföring av biljetter och resmöjligheter riktad till turister är framtagen på engelska. Målgruppen avgör alltid språkvalet.

Ja, detta är något som vi diskuterar då vi är ett internationellt företag som implementerar många internationella och engelskspråkiga kampanjer lokalt. 
(Sony Ericsson)

Eftersom vi är en flerspråkig koncern med engelska som gemensamt arbetsspråk diskuterar vi ständigt språkfrågor. Men när det gäller reklam och annan extern kommunikation är det målgruppens språk som gäller. All vår reklam i Sverige görs självfallet på svenska och det finns ingen motsättning till kommersiella överväganden. Vi kan möjligen använda enstaka ord och uttryck på engelska. (Nordea)

Vi diskuterar det svenska språkbruket men inte möjligheten att annonsera på olika språk.  (Volvo Personbilar)

Vi väljer svenska som språk i all kommunikation, förutom de undantagsfall där målgruppen inte kan förväntas förstå svenska – exempelvis när material behöver tas fram där beslutsfattare är engelskspråkiga eller av annat skäl inte förstår svenska. För att säkerställa att vi använder ett tydligt språk har vi en intern arbetsgrupp som ser till att vi väljer svenska termer i största möjliga mån. Dessutom sätter vi svenska namn på alla våra produkter, utom det fåtal produkter där marknaden är internationell eller där samma produktnamn behöver fungera på flera marknader än den svenska. (Telia Sonera)


2. a) På senare år tycks andelen reklam på engelska ökat markant i Sverige.  Anser ni att denna observation stämmer?

Ja, det anser vi stämmer. (Lindex)
Ja. (Preem)
Ja, den stämmer nog. (Svevia)
Det blir i så fall min personliga åsikt och ja, jag noterar en viss ökning men det 
känns som att det är avhängigt vilken målgrupp man riktar sig till med sitt 
erbjudande.
(ICA)
Ja. (Vattenfall AB)
SL har som företag ingen uppfattning om andelen reklam på engelska ökat i 
Sverige.
Svårt att bedöma.
(Sony Ericsson)
Ja, men inte så markant utan mest för enstaka ord och fraser.  (Nordea)
Vi har noterat det men kanske mest när det gäller dagligvaror. (Volvo 
Personbilar)
Vi har inte gjort någon särskild undersökning angående detta, men 
en viss ökning kan kanske konstateras.
(TeliaSonera)

 

b) Om denna observation stämmer, gäller den även för ert företag?

Ja. (Lindex)
Bara enstaka ord och uttryck. (Preem)
Nej, det tycker jag inte. (Svevia)
Nej. (ICA)
Nej. (Vattenfall AB)
Andelen kommunikation på engelska har ökat för SLs del. Det är dock inte så att information som tidigare varit på svenska görs på engelska utan något som tillkommit utifrån ett behov. Information på engelska görs inte på bekostnad av information på svenska.
Vi gör bedömningen att detta är relativt konstant för vår del.
(Sony Ericsson)
Det kan hända att vi använder enstaka engelska ord, men ytterst sparsamt.
Eftersom det engelska språket och engelska uttryck dominerar finansbranschen,är det en ständig utmaning att finna adekvata uttryck på svenska.
(Nordea)
Nej. (Volvo Personbilar)
Nej, det vill vi inte påstå. All vår marknadskommunikation är på svenska, utom i
de ytterst sällsynta undantagsfall där svenska inte är det språk som bäst passar målgruppen.
(TeliaSonera)

3. Om ni anser att denna observation stämmer, vad beror i så fall denna utveckling på? Går det att analysera denna utveckling?

Vi har gått från att vara ett nordiskt företag till ett internationellt modeföretag. Vi använder oss av både engelska och lokalt språk när vi marknadsför Lindex. Det lokala språket är viktigt att kommunicera på för att få fram rätt budskap. 

Engelskan kommer in i vårt vardagsspråk från alla håll och kanter via internet, data- och konsolspel, musik och globaliseringen i stort. Ökad invandring och flerspråkighet påverkar också. (Preem)

Vet ej. (Svevia)

Som sagt så tror jag det är avhängigt vilken målgrupp man har. Det dyker också upp saker på marknaden som inte anses vara betjänta av att översättas, t.ex. tekniska innovationer som Iphone eller Apps (applikationer). Livslängden på dessa produkter är relativt kort och det är snart något annat som gäller. Det finns säkert en koppling till att det som lanseras i t.ex. USA är på vår marknad dagen efter och tiden finns inte att förbereda olika länders lanseringar på samma sätt längre och för kunden verkar det kvitta, man vet vad det handlar om oavsett modersmål. (ICA)

Fler turister kommer till Stockholm och reser med SL. Därmed finns ett större behov av att besökarna kan få den information som behövs för att kunna resa med SL-trafiken.

Om det nu är så, så hänger det säkerligen samman med den ökade andelen global kommunikation som når lokala marknader genom sociala medier och internet. Det finns helt enkelt en större vana och exponering kring engelskspråkiga kampanjer. (Sony Ericsson)

Det är svårt att säga, men internet, musik, dataspel och filmer spelar säkert roll. Det är  möjligt att det går att analysera en sådan utveckling, men det överlåter vi åt språkvetarna. (Nordea)

N/A (se vår avslutande anmärkning) (Volvo Personbilar)

En förklaring skulle kunna vara den allt mer internationaliserade marknaden, där några företag väljer att ha samma kommunikation i flera länder. På TeliaSonera strävar vi dock alltid efter att använda lokala språk i vårt material, vilket till exempel innebär att vi väljer svenska som språk för kommunikation när det gäller Telia-varumärket i Sverige.

 

4. a) Har ni en egen reklamavdelning eller utformas reklamen i samarbete med en reklambyrå?

Vi arbetar tillsammans med en reklambyrå. (Lindex)
Reklambyrå. (Preem)
Vårt PR-material tas fram av informationsavdelningen eller i samarbetet mellan 
informationsavdelningen och vår kommunikationsbyrå.
(Svevia)
Vi har både och. (ICA)
I samarbete med vår reklambyrå. (Vattenfall AB)
SL har en kommunikationsavdelning som upphandlar kommunikationsinsatser av reklambyrå.
I kombination.
(Sony Ericsson)
Vi har egen reklamavdelning men samarbetar också med reklambyråer.(Nordea)
Vi samarbetar med en strategisk reklambyrå och en mediabyrå. (VolvoPersonbilar)
Vår reklam utformas tillsammans med reklambyråer. (TeliaSonera)

b) Om det kommer på tal att engelska ska användas som reklamspråk, kommer det slutgiltiga beslutet att vara avhängigt redan företagna marknadsundersökningar eller låter ni genomföra en ny sådan för den aktuella produkten eller den aktuella målgruppen?

Vi använder oss aldrig av enbart engelska i en marknadsföringskampanj. (Lindex)
Inte aktuellt. (Preem)
I de fall som vi valt att ta fram PR-material på engelska beror det på att vi vet
att  inom den förväntade målgruppen finns personer som ej talar och förstår
svenska. Exempel på sådana målgrupper kan vara på mässor med
internationella besökare,  utländska studenter, utländska leverantörer. Beslutet grundar sig enbart på att vi har kunskap om att de inte förstår svenska och föregås inte av några marknadsundersökningar. Vårt befintliga svenska material översätts bara. Det görs inte någon direkt anpassning i övrigt. Svevias affärsidé bygger på att vi  verkar inom Sverige. Det finns även en ambition att översätta vår webbplats till engelska så att användaren själva kan välja vilket språk de vill läsa webbplatsen  på. Svenska eller engelska.
 

Vi genomför allt som oftast kundundersökningar för att avgöra vilken väg vi ska välja. (ICA)
Om det skulle bli aktuellt så skulle vi genomföra en undersökning och förtesta reklamen först. (Vattenfall AB)
SL har tillgång ett stort material av marknadsundersökningar som används som grund till många kommunikationsinsatser. Dessa används i första hand, men om det saknas nödvändig kunskap för en aktuell kommunikationsinsats görs en undersökning specifikt för denna.
Varierar från kampanj till kampanj.
(Sony Ericsson)
Det har ännu inte kommit på tal. Vi gör marknadsundersökningar inför kampanjer, men har inte gjort någon med utgångspunkt från om engelska. Vi 
utgår från språket i det land reklamen ska användas eftersom vi är ett kommersiellt företag som vill få ut största möjliga effekt.
(Nordea)
N/A. (Volvo Personbilar) 
Svenska är alltid huvudspråk för vår kommunikation i Sverige. Om ett annat språk ska användas avgörs från fall till fall. (TeliaSonera)


c) Har ni vid något tillfälle beställt en dylik marknadsundersökning? När, vilken och med vilket resultat?

Nej, det har vi inte gjort. (Lindex)
Inte aktuellt. (Preem)
Nej, det har vi inte gjort. (Svevia)
Ett exempel är ICA I love eco som är vår ekologiska serie där undersökningen
visade på att det var det rekommenderade valet.
Nej.
(Vattenfall AB)
I en undersökning 2007 gjordes 362 intervjuer med svenska och utländska besökare. Av de utländska besökarna, både nöjesturister och affärsresenärer, villemajoriteten ha information på engelska. (SL)
Vet ej. (Sony Ericsson)
Nej. (Nordea)
Nej. (Volvo Personbilar)
Utan att nämna något specifikt fall så är det alltid målgruppen för reklamen som avgör vilket språk som väljs. Annat språk än svenska i Sverige hör till de sällsynta undantagen. (TeliaSonera)

 

5. a) Om frågan om reklamspråk kommer upp i era diskussioner med reklambyrån, vem brukar i så fall resa den frågan först? Ni eller reklambyrån?

Det är en ständig diskussion vi för.  (Lindex)
Det varierar. (Preem)
Vi är överens om att allt vårt material skrivs på svenska. (Svevia)
Vi på ICA har alltid sista ordet när det gäller hur texter ska utformas då det är vi som står som avsändare.
Det gör vi.
(Vattenfall AB)
All kommunikation sker i första hand på svenska. Viktig information görs ofta på både svenska och engelska, till exempel vid trafikavstängningar i områden där det vistas mycket turister. (SL)
Varierar från kampanj till kampanj. (Sony Ericsson)
Den frågan har inte varit uppe eftersom de byråer vi arbetar med är på det klara med vår inställning. (Nordea)
Det varierar. (Volvo Personbilar)
Valet av reklamspråk är oftast en icke-fråga, eftersom vår reklam är på svenska i Sverige, annat än i de undantagsfall då ett annat språk passar 
bättre för målgruppen.
(Telia Sonera)


b) Vem brukar vara mest mån om att föreslå engelska som reklamspråk, om en sådan tendens går att urskilja?

Det tycker vi inte går att urskilja, utan vi diskuterar kampanj för kampanj. (Lindex)
Det varierar. (Preem)
Någon sådan tendens går ej att urskilja. (Svevia)
Jag kan inte urskilja någon sådan tendens åt något håll. (ICA)
Vet ej. (Vattenfall AB)
Det kan lika gärna vara den ansvarige projektledaren som föreslår att information behövs även på engelska som den reklambyrå som arbetar med 
uppdraget.
(SL)
Går ej att urskilja. (Sony Ericsson)
N/A. (Volvo personbilar)
Vi ser ingen sådan tendens inom vårt företag.  (TeliaSonera)


6. Skulle ni vilja tillägga något, som har betydelse för dessa frågeställningar?

Engelskan är här för att stanna. Det är en naturlig del i världens globalisering. 
(Preem)
Utöver engelska tar SL fram information på många andra språk baserat på besöksstatistik från andra länder och större invandrargrupper. Se även
http://sl.se/templates/Page.aspx?id=8364 SL tar även fram information för andra grupper som har särskilda behov av information för individer med 
funktionsnedsättning.
Ett övergripande syfte med våra kampanjer är förmedla ett tydligt budskap och erbjudande till den relevanta målgruppen. I vissa fall kan engelskspråkiga formuleringar på ett effektivt och önskvärt sätt uppnå detta syfte.
(Sony Ericsson)
En tydlig kommunikation på det språk mottagaren förstår bäst är mycket viktig. Därför strävar vi alltid efter ett rakt, tydligt och lättillgängligt språk, där svenska har en självklar roll när vi kommunicerar på den svenska marknaden.
(TeliaSonera)


Vår anmärkning: N/A är en engelsk förkortning, som betyder Not applicable (”inte tillämplig”) eller Not available (”inte anträffbar” eller ”finns inte”, i betydelsen ”ingen uppgift").