Sprakforsvaret
   

Stadgar för föreningen Nätverket Språkförsvaret


§ 1. I enlighet med programförklaringen försvarar Språkförvaret det svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion inom allt fler domäner i Sverige, befrämjar verklig mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. Därigenom stöder Språkförsvaret också alla små språk, som kämpar för sin överlevnad. En chauvinistisk eller rasistisk hållning är oförenlig med detta syfte.

§ 2. Språkförsvaret är en ideell förening och verkar i första hand inom Sverige, men söker även samarbete med likasinnade organisationer utomlands.

§ 3. Språkförsvaret bedriver verksamhet i enlighet med §1, ändamålsparagrafen. Dess medlemmar samverkar med varandra på allehanda sätt: på möten och på distans genom brev, e-post, diskussionslistor och telefonsamtal.

§ 4. Medlem kan den bli som ansluter sig till föreningens målsättning. Styrelsen har rätt att avslå ansökan om medlemskap. Icke beviljat medlemskap kan överklagas till årsmötet. Styrelsen kan också suspendera medlem som bryter mot föreningens målsättning eller stadgar fram till årsmötet.

§ 5. Medlem har rösträtt på möten och rätt att ta del av all intern information. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift.

§ 6. Språkförsvarets årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet antar programförklaring, stadgar och verksamhetsberättelse liksom fastställer balans- och resultaträkningar. Årsmötet behandlar frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret samt utser styrelseledamöter och revisor. Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Kallelse till årsmöte ska utgå minst en månad i förväg.
Om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver, inkallas extra årsmöte.

§ 7. Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena. Styrelsen konstituerar sig själv och utser firmatecknare. Den kan vid behov inkalla extra årsmöte eller medlemsmöten. Styrelsen kallar också till årsmöte och fastställer formerna för detta.

§ 8. Om behov finns på en ort, kan lokalgrupp bildas efter styrelsens medgivande. Lokalgrupp kan välja styrelse och anta stadgar, som inte står i strid med föreningens stadgar. Lokalgrupper kan i sin tur upprätta nödvändigt samarbete sinsemellan.

§ 9. Språkförsvaret kan upplösas försåvitt tvåtredjedelar av deltagarna på årsmötet så beslutar.


(Antagna på Nätverket Språkförsvarets årsmöte den 16/4 2011)