Sprakforsvaret
   

Inför riksdagens behandling av förslaget till språklag - "Språk för alla"

 

(Till riksdagens ledamöter)

Snart kommer riksdagen att behandla regeringens proposition ”Språk för alla – förslag till språklag”, som utgår från Språklagsutredningens ”Värna språken – förslag till språklag”. Språkförsvaret kommenterade ”Värna språken – förslag till språklag” den 18/3 2008 och språklagspropositionen den 13/3 2009. Båda dessa skrivelser, som bifogas, har tillställts kultur- respektive utbildningsdepartementet liksom kultur- respektive utbildningsutskottet.

Det är vår uppfattning att den föreslagna språklagen representerar ett stort steg framåt, men att den också är behäftad med brister, som borde åtgärdas. Redan i vårt uttalande om ”Värna språken” påpekade vi att beteckningen ”huvudspråk” var mindre lyckad (samma fråga behandlas även i en motion från Rolf K Nilsson/Inger René - Moderaterna). Vi förordade att språklagen både ska vara en skyldighets- och rättighetslag liksom att vi kritiserade avsaknaden av sanktionsmöjligheter. Dessutom påpekade vi att språklagens status i förhållande till andra lagar liksom dess räckvidd var oklar.


Språklagspropositionen innehåller tyvärr vissa försämringar i sak jämfört med ”Värna språken”, vilket vi påtalat i vår senaste kommentar. Detta gäller bl.a. svenskans ställning i EU, där man strukit passusen att svenska ska användas av Sveriges företrädare ”när tolkning erbjuds, om det inte av särskilda skäl är lämpligare att använda ett annat språk”. Detta har även kritiserats av Olle Josephson, tidigare chef för Språkrådet, i en artikel i Svenska Dagbladet liksom i Vänsterpartiets (Siv Holma m.fl.) motion. I kommentaren tar vi också upp svenskans ställning inom utbildningssektorn, såväl inom grundskolan, gymnasiet, den högre utbildningen och forskningen, ett problemkomplex, som behandlas mycket styvmoderligt i ”Språk för alla”. Denna fråga behandlas också av Marianne Watz, Moderaterna, i en artikel i Östgöta Correspondenten liksom i Vänsterpartiets tidigare nämnda motion samt i Olle Josephsons artikel. I sitt remissvar av den 5/6 2008 föreslog för övrigt Svenska Akademien att "huvudregeln är att svenska skall vara det språk som används i utbildningsväsendets samtliga stadier".


I den socialdemokratiska motionen av Leif Pagrotsky m.fl. förespråkas bl.a. att regeringskansliet ska överge användandet av enbart engelskspråkiga e-postadresser, att dialekterna ska främjas och att det ska ske en skyndsam översyn av svenskundervisningen i utlandet. Detta stöder vi givetvis. När det gäller e-postadresserna, har Språkförsvaret vid upprepade tillfällen kritiserat både den förra socialdemokratiska regeringen och den nuvarande regeringen för det envisa fasthållandet vid engelskspråkiga dylika. Det hör också till saken att det sker en viktig svenskundervisning i vårt östra grannland, Finland, eftersom svenska är modersmål för närmare 300000 finländare och Finlands andra nationalspråk. Det finns all anledning för regering och riksdag att markera sitt stöd till finlandssvenskan som en omistlig och betydelsefull del av det svenska språkområdet på samma sätt som finländska regeringar brukar måna om sverigefinskans ställning.

Frågan om svenska språkets ställning, dess väl och ve, är en fråga som borde vara höjd över all slags partikäbbel och där största möjliga enighet borde eftersträvas. Därför hoppas vi att riksdagen inte bara antar den föreslagna språklagen utan dessutom försöker förbättra den.

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom/Hillo Nordström/Arne Rubensson

15/4 2009