Sprakforsvaret
   

YTTRANDE
2012-08-28    Dnr: Ju2012/3153/L3    
        

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm


Betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska?
(Dnr Ju2012/3153/L3)

Sammanfattning


Baserat på offentlighetsprincipen, språklagens anda, Patent- och Registreringsverkets(PRV) intresse samt näringsintressen från storföretag, småföretag och enskilda uppfinnare föreslår vi att svenska skall vara det rättsligt bindande språket för patentkraven, samt att helsvenska nationella patentansökningar skall kostnadsmässigt gynnas av PRV som kompensation för olägenheter med helt eller delvis engelskspråkiga nationella patentansökningar.


Förslag A – Rättsligt bindande språk för patentkraven.


Den svenska versionen av patentkraven skall vara rättsligt bindande.

Skäl 1: Offentlighetsprincipen kräver att näringsverksamhet i Sverige skall kunna bedrivas fullt ut utifrån rättsverkande dokument avfattade på svenska.

Skäl 2: Att bibehålla svenskan som ett komplett språk i språklagens anda i framtiden kräver att svenskan används som rättsligt verkande språk, särskilt i en så språkligt utvecklande verksamhet som rättsligt bärande beskrivningar av ny teknik. Terminologin på svenska utvecklas av att den svenska versionen blir rättsligt bindande.

Skäl 3: Kostnaderna vid en svensk nationell patentansökan blir i stort sett desamma med svenska som rättsligt bindande språk för patentkraven. Översättningen måste ändå göras. Detta underlättar också, om svenska skall vara domstolsspråk vid tvist.

Skäl 4: Erfarenheterna från Holland, som har infört möjlighet till beskrivning på engelska men rättsligt bindande patentkrav på holländska, har lett till markant ökande antal nationella ansökningar. Nationella svenska patentansökningar bör ge samma ökande trend med svenska som rättsligt bindande språk för patentkraven.

Förslag B – Kompensation för olägenheter med nya språkregler samt stöd för Patent- och Registreringsverkets verksamhet.


Svenska patentansökningar och beviljade patent, vilka i sin helhet är avfattade på svenska, skall åsättas väsentligt lägre ansökningsavgifter och/eller årsavgifter än engelskspråkiga ansökningar. (Förslag C nedan)

Skäl 5: Patent- och Registreringsverkets (PRV) oro för minskande antal nationella ansökningar och därmed risken att förlora sin status som granskande myndighet för PCT-ansökningar kan motverkas, genom att svenska uppfinnare ges en kostnadsfördel med en svenskspråkig nationell ansökan därmed resulterande i ett ökande antal nationella förstaansökningar hos PRV.

Skäl 6: Näringspolitiskt kan företag med stor internationell patentverksamhet minimera översättningskostnaden genom en svensk ansökan på engelska.

Skäl 7: Näringspolitiskt kan mindre företag och enskilda uppfinnare med lägre språkkunskap som kollektiv kompenseras för nackdelen att i sin näringsutövning i Sverige tvingas förhålla sig till svenska patent på engelska genom att de erhåller en rabatt på kostnaden för nya egna svenska patentansökningar. Översättningskostnaden för engelskspråkiga patent finns, men den flyttas från den oftast resursstarka sökande parten till den oftast resurssvagare näringsutövaren i Sverige, som för tolkning av svenska patent på engelska tvingas till översättning genom extern hjälp eller osäker egen tolkning.

Skäl 8: De språkpolitiska ensidigt negativa följderna för svenskan som huvudspråk enligt betänkandet kompenseras i viss mån genom att göra helsvenska ansökningar kostnadsmässigt mera gynnade.

Förslag C – Sätt att kompensera för helt svenskspråkig ansökan genom lägre avgifter.


Kostnadsfördelen med helt svenskspråkig ansökan föreslås utformad på något av följande sätt:

- befrielse från årsavgift de första sju åren,
- halverad årsavgift under patentets giltighetstid
- befrielse från eller symboliskt uttag av ansökningsavgift

Intäktsminskningen balanseras av höjda avgifter för helt eller delvis engelskspråkiga ansökningar.


28 augusti, 2012


För Nätverket Språkförsvaret

Lars Fredriksson

Civilingenjör och uppfinnare
Västerskärsringen 34,
184 92 Åkersberga
[email protected]


Per-Åke Lindblom
Ordförande för Språkförsvaret
Spånga kyrkv. 616
16362 Spånga
[email protected]