Sprakforsvaret
   

Stolpar till en seminarieinledning

Inledning: språkförsvar, ja, men "anfall är bästa försvar"

- svenskans framtid och utveckling

Kort presentation av mig och anledningen till mitt engagemang

- uppsatsen / undersökningen jag skriver på (nu klar)

- diskussioner med elever

- Engelska skolans etablering, en djävulsk kombination med en egentlig önskan om disciplin i

skolarbetet

Allmänna synpunkter:

- det krävs opinionsbildning!

- språkval är aldrig enbart en funktionell fråga, för i så fall kan vi byta språk i morgon

- därför: gärna förnuftsargument i frågan, men inte glömma känsloargumenten! (svenskan är vacker, ordrik, modersmål o.s.v, och därför inte utbytbar)

- svenskämnets ställning

- språkbehärskning tar tid

- grundproblemet: den minst språkkunniges språk avgör i flerspråkiga sammanhang

- man vill få oss att tro att svenskan inte duger för t.ex i forskning, i media

- inkluderande och exkluderande nationalism; man har rätt att vara nationell!

- ingen språkfientlighet, tvärtom mångspråksfrämjande

- ingen "språkriktighetspolis"

Kort beskrivning av situationen i skolan och i medieutbudet

- kontakter med Skolverket

- språkneutrala betygskriterier?

- ingen överblick och statistik över skolor med undervisning på engelska

- kontakter med film- och TV-företag

- ingen språkstatistik förs!

Vad händer inte om propositionen går igenom?

- fortsatt svårt att välja svenskan i valsituationer

- ingen parallellspråklighet vid namngivning

- fortsatt påbud uppifrån om skolor och högskolekurser på engelska

Våga diskutera kvoter/gränser och sanktioner, med exempel

- andra språklagar

- varför tro på lagars verkan, men ej i detta fall?

- behov av att fastställa villkor, lägsta åldersgränser och tidsomfattning för skolor

- behov av språkstatistik i media för sändningskrav

Avslutning: en vision av det gemensamma arbetet

- många gräsrötter som reagerar / ifrågasätter (jfr Verein Deutsche Sprache i Tyskland)

- Nätverket är en inspirationskälla och "stötta"

- regelbundna seminarier som mötesmöjlighet

- om många gör litet överallt i landet blir det en stor effekt

- arbetsuppgifter / intresseområden bland de församlade, att "gräva" i och ifrågasätta "självklarheter":

- skola: Skolverket, remissvar, ingen överblick, gamla uppgifter

- universitet: Högskoleverket; undervisningens omfattning o. principer; syfte - mottagare

- media: kolla omfattning, främja en svensk hemmamarknad

- förvaltning: svar på engelska? dokument på engelska?

- företag: kräva att bli bemött på svenska - engelska är ingen "plikt" i Sverige

- konsumenträtt: t.ex dataområdet

- vi har en styrka i Sverige som engelskspråkiga inte har: vi kan svenska - och hygglig engelska!

Olle Käll

(Seminariet "Svenskans ställning - idag och i framtiden" den 13/11 2005)

 

Åter till "Bara på Språkförsvaret"