Sprakforsvaret
   

Undervisningsspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU, Prorektor

Svar till Olle Käll

Undervisningsspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet

Vi har tagit del av ditt brev daterat den 20 april 2006 där du efterfrågar hur Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, förhåller sig till svenska som undervisningsspråk.

Det finns inte något generellt beslut om att undervisningen på SLU skall ske på engelska. Däremot finns det beslut om att i de fall institutionen avser att ge en kurs på engelska så ska det framgå av den information som finns i program- eller kurskatalog. Det är således ett beslut som avgörs av kursansvarig instans. För det stora flertalet kurser, som enbart ges som programkurser under grundutbildningen, gäller att svenska är gängse undervisningsspråk. Något principbeslut om detta har vi dock inte sett oss nödgade att fatta.

Det kan emellertid hända att gästforskare föreläser på engelska vid enstaka tillfällen även på reguljära programkurser. Inom SLU anser vi att det är en del av den kvalitetshöjande forskningsanknytningen, att också grundutbildningsstudenter som inte deltar i utbyten får ta del av utländsk kompetens inom sitt område. Enstaka gästföreläsningar är dock inte detsamma som att kursen ges på engelska.

För SLU som är ensamt i Sverige om att bedriva forskning och utbildning i en rad områden, är internationella kontakter helt avgörande för att upprätthålla en högskolemässig nivå. SLU är ett forskningstungt universitet med gott renommé inom sina discipliner, vilket gör att många utländska studenter är intresserade av att läsa vid vårt universitet. Vi har sedan flera år tillbaka avsevärt fler inresande än utresande studenter. De kurser som erbjuds de utländska studenterna annonseras i en särskild katalog (Course Guide) men står öppna för alla behöriga sökande, oavsett nationalitet. Det finns kurser som alltid ges på engelska och som följaktligen annonseras på engelska, det gäller dock främst fördjupningskurser och kurser på forskarutbildningsnivå. Det finns även kurser i den svenska kurskatalogen som är märkta "engelska vid behov". Läsåret 2006/07 finns totalt 693 kurstillfällen varav 120 kan komma att ges på engelska, det är mindre än en femtedel av kurserna. Inom SLU pågår en översyn av det totala kursutbudet, vilket kan innebära ändringar avseende såväl omfattning som rutiner kring kursutbudet på engelska.

Jag hoppas att med dessa rader ha kunnat klargöra SLU:s principer för undervisningsspråk.

Torbjörn Fagerström   Kristina Julin

27/4 2006

Tillbaka till Brevarkivet