Sprakforsvaret
   

Språkförsvarets nyhetsbrev nr 6/2005 den 11/12 2005

 

 

Innehåll:

1. Pressmeddelande ”Kvittningsfadäs räddade regeringen i fråga om Bästa språket”.

2. Avbeställning av nyhetsbrevet

I.

KVITTNINGSFADÄS RÄDDADE REGERINGEN I FRÅGA OM BÄSTA SPRÅKET

Den 6/12 debatterade riksdagen kulturutskottets betänkande ”Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik”. Varken TT eller de stora dagstidningarna hade skickat några reportrar för att följa debatten. Utskottsmajoriteten, d.v.s. socialdemokraterna och vänsterpartiet, motsatte sig att svenska språket skulle lagskyddas som huvudspråk och att svenskans ställning skulle stärkas i EU. De borgerliga partierna hade reserverat sig. Under debatten yrkade också miljöpartiet, som inte har någon ordinarie representant i kulturutskottet, bifall till de båda borgerliga reservationerna.

Livlig debatt

Debatten blev livlig, trots att kulturministern själv inte var närvarande. Den som vill läsa hela debatten kan antingen göra det på Språkförsvaret - Riksdagsdebatten om "Bästa språket" den 6/12 2005 – eller ta del av riksdagsprotokollet.

Sture Alléns artikel Är god svenska diskriminerande? - Svenska Dagbladet 6/12 2005, i vilken han påtalar det absurda förhållandet att svenska inte är officiellt språk i Sverige, refererades flitigt under diskussionen om punkt 1 – mål för en nationell språkpolitik.

Debattartikeln Värna svenska språket i EU-samarbetet - GP Fria Ord/Debatt 6/12 2005 , som undertecknats av ett antal borgerliga ledamöter från kulturutskottet och konferenstolkar från AIIC, ger en bra bakgrund till kravet på att svenskans ställning i EU borde stärkas. Av den tolkning- och översättningsbudgeten som Sverige förfogar över, har Sverige endast använt omkring 10 procent. De pengar som sparas in omvandlas till respengar eller går tillbaka till EU. 

Kvittningsfadäsen

Eftersom de borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet förfogar över 175 av 349 mandat, d.v.s. en rösts majoritet, borde omröstningsresultatet den 7/12 ha varit givet. Socialdemokraterna har 144 mandat, vänsterpartiet 28 och dessutom finns det två politiska vildar.

Men kvittningen fungerade inte. Kvittning är en överenskommelse mellan riksdagspartier om att en eller flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att kompensera att ledamöter från partier som står för en motsatt uppfattning inte kan närvara (varigenom röstbalansen alltså bevaras).

57 ledamöter deltog inte i omröstningen om punkt 1 – mål för en nationell språkpolitik. Av dessa tillhörde 27 ledamöter de partier, socialdemokraterna och vänsterpartiet, som ingick i utskottsmajoriteten, och 30 de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det var alltså minst en ledamot för mycket från s+v, som röstade, och minst en ledamot för lite från de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det skulle alltså egentligen ha blivit 146 – 146 och propositionen skulle ha skickats tillbaka till kulturutskottet.

När det gäller punkt 5 om svenska språkets ställning i EU, var förhållandet detsamma – 26 frånvarande från s + v, medan 29 var frånvarande från det borgerliga blocket och mp. I och för sig avstod en politisk vilde från att rösta, men i gengäld tryckte en miljöpartist på fel röstknapp, så även denna omröstning slutade 147 – 145.

Frågan inte avgjord än

Frågan om svenska språkets ställning i Sverige och i EU är på intet sätt avgjord i och med omröstningen den 7/12. I själva verket behövs det en språklag, som går längre än ”Bästa språket” och som uttryckligen preciserar både rättigheter och skyldigheter. Mer om detta kan man t.ex. läsa om i Öppet brev till Miljöpartiet - 21/11 2005, som fem medlemmar i Språkförsvaret skrev.

Vänsterpartiet hade i ett särskilt yttrande till kulturutskottets betänkande anfört att vänsterpartiet var för en lagstiftning av svenskan som huvudspråk i Sverige, men att frågan borde tas upp av Grundlagsutredningen, som sitter t.o.m. den 31/12 2008. Givetvis ska man försöka påverka Grundlagsutredningen, men det finns ingen garanti för att den kommer att förorda att svenska lagfästs som officiellt språk. Den socialdemokratiska regeringen har också redan en gång kört över en enig utredning ”Mål i mun”.

Det avgörande är i stället den folkliga opinionen. Bara den kan bära fram en bättre och slagkraftigare språklag. Aldrig har svenska språkets ställning diskuterats så intensivt som under detta år – aldrig har så många förbluffats över att svenska inte är officiellt majoritetsspråk i Sverige. Argumentation för att vidmakthålla detta förhållande kommer aldrig att hålla måttet i den fortsatta diskussionen.

 

II

Avbeställning av nyhetsbrevet

Om du inte vill ha detta nyhetsbrev i fortsättningen, returnera det bara och skriv ”Ta bort” i ämnesraden.

***

 

Språkförsvaret

http://www.sprakforsvaret.se

E-post: [email protected]

             [email protected]