Sprakforsvaret
   

Språkpolitisk enkät till de politiska partierna

Stockholm 16/5 2006

Under det senaste året har den språkpolitiska debatten i Sverige varit intensiv, särskilt i anslutning till riksdagsomröstningen om regeringspropositionen ”Bästa språket” den 7/12 2005.

För nätverket Språkförsvaret – och många med oss – är frågan om svenska språkets ställning en viktig fråga, så viktig att den kommer att vägas in bland våra övriga ställningstaganden, då vi röstar i höst.

Därför skulle vi vilja ställa ett antal konkreta frågor till ert parti, vilka vi hoppas att ni är beredda att besvara. Svaren kommer fortlöpande att redovisas på vår webbplats – http://www.sprakforsvaret.se/sf/

Svaren kan antingen skickas via e-post eller ordinarie post till nedanstående adresser.

Högaktningsfullt

Nätverket Språkförsvaret

genom Per-Owe Albinsson (enligt uppdrag)

E-post: [email protected]

            [email protected]

Kaggeholmsv. 50, 2tr

12260 Enskede 

Tel: 08/7427238 - 0702523715

 

SPRÅKPOLITISK ENKÄT

 

1. Anser ert parti att det svenska språket bör lagstadgas som officiellt majoritetsspråk i Sverige?

2. Om ni svarar ”ja” på fråga 1: På vilket sätt kommer ni att agera för att detta sker a) i regeringsställning; eller b) som samarbetsparti; eller c) i oppositionsställning efter höstens val.

3. Om ni svarar ”nej ” på fråga 1: Hur motiverar ni då er negativa inställning till att lagstadga svenskan som officiellt majoritetsspråk?

4. Anser ni att det förhållandet att fem språk, d.v.s. finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, har lagfästs som officiella minoritetsspråk i Sverige har haft någon praktisk betydelse för att stärka deras ställning?

5. Anser ni att det är befogat att tala om att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster, särskilt inom högskolan och affärsvärlden, till engelskan?

6. Oavsett svar på fråga 2 och 3: Hur ser er politik ut, mer specifikt, på följande språkpolitiska områden?

a) Hur stor plats anser ni att svenskundervisningen bör ta i ungdomsskolan?

b) Hur bör undervisningen i svenska för invandrare organiseras på effektivast möjliga sätt?

c) Vad anser ni om kravet på vissa svenskkunskaper för att kunna erhålla svenskt medborgarskap?

d) Anser ni att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Hur ska detta i så fall åstadkommas?

e) Anser ni att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte, vad ska man göra åt saken?

f) Anser ni att svenska högskolestuderande alltid ska garanteras rätten att följa undervisningen på sitt eget modersmål och att de ska kunna välja mellan svenska och engelska? Anser ni att svenska högskolestuderande skall garanteras förmedlingsrätt, d.v.s. rätten att själva bestämma vilket språk de vill förmedla sig på i samband med PM, uppsatser, examensarbeten och avhandlingar?

g) Anser ni att svenskans ställning inom EU är tillfredsställande och att den nuvarande regeringen och dess representanter har gjort allt för att försvara svenskan, fr.a. genom att själv använda den i EU-sammanhang?

h) Anser ni att det skall vara tillåtet med engelska som första undervisningsspråk i den svenska grund- och gymnasieskolan? Om ja, hur långt ned i åldrarna?*

i) Allt färre svenska skolelever behärskar idag stora EU-språk som tyska och franska. Antalet studenter som studerar dessa språk i högskolan minskar också, samtidigt som vissa mindre högskolor tvingas lägga ner undervisningen i de s.k. småspråken, d.v.s. tyska, franska, spanska, ryska m.fl.. Är denna situation oroande och kräver motåtgärder? Vilka i så fall?

j) I dag uppgår t.ex. andelen engelskspråkiga långfilmer i de svenska tv-kanalerna till 75 procent, de svenskspråkiga till 15 procent och filmer på övriga språk till 10 procent. Anser ni att denna situation är tillfredsställande? Om inte, vad bör göras?

k) Anser ni att det har någon betydelse om offentliga institutioner och inrättningar, kampanjer, byggnader etc. namnges på svenska eller engelska? Vilken namngivningsprincip ska tillämpas?

Tack för att ni tog er tid!

* Denna fråga föll av misstag bort i den första versionen, varför de partier som besvarat enkäten snabbt inte har med något svar på den.

Tillbaka till Brevarkivet