Sprakforsvaret
   

Följebrev till utkast till språklag för Sverige

 

VARFÖR HAR VI SKRIVIT ETT UTKAST TILL SPRÅKLAG FÖR SVERIGE?

Samtliga riksdagspartier säger sig idag stödja förslaget att svenska skall fastslås som officiellt språk i Sverige. Under våren - sommaren har det förts förhandlingar mellan regeringen och de övriga riksdagspartierna, varvid man försökte enas om ett kommittédirektiv. Regeringen skulle ha fattat beslut om detta direktiv under sommaren, men behandlingen av ärendet uppsköts.

Det är ett viktigt steg att slå fast att svenska också är officiellt språk i Sverige, eftersom svenskan redan är officiellt språk i Finland och EU liksom att det sedan tidigare finns fem officiella minoritetsspråk i Sverige.

Men hur ska en svensk språklag se ut? Vi som undertecknat detta utkast anser att en svensk språklag skall

* ange den enskildes rättigheter och myndigheters/organisationers/företags  skyldigheter, samt även innehålla bestämmelser om sanktioner;

* vara kortfattad och överskådlig;

* utgöra den rättsliga basen för att svenska, och inte engelska, också i framtiden fungerar som det gemensamma, offentliga språket i Sverige;

* fungera som en ramlag, som hänvisar till olika förordningar och föreskrifter, om dessa redan innehåller bestämmelser om språkanvändning;

* samtidigt vara överordnad alla andra förordningar och föreskrifter, som i något avseende behandlar svenska språkets ställning.

Det finns flera språklagar i bruk i Europa, vilka uppfyller sådana slags krav, exempelvis den finländska, katalanska, lettiska och polska språklagen. Ingen av dessa lagar är heller längre än tjugo sidor – den kortaste är på sex sidor.

Detta utkast skall i första hand ses som ett diskussionsinlägg. Vi är fullt medvetna om att det innehåller luckor, eftersom vi inte har fullständig överblick över alla domäner, där svenska språket används, eller över alla lagar, förordningar och föreskrifter, som innehåller bestämmelser om användningen av det svenska språket. Genom detta utkast vill vi alltså konkret åskådliggöra en svensk språklag, som på sikt skyddar det svenska språket från engelskans ökande användning inom hela samhällssektorer. Språklagens syfte är således inte att motverka den inlåning av ord som alltid förekommer i ett levande språk, inte heller att försvaga de officiella, redan beslutade, minoritetsspråkens eller hemspråkens ställning i landet.

Vi uppskattar alla kommentarer, såväl kritiska som positiva, och hoppas att detta utkast skall leda till en konstruktiv och framåtsyftande diskussion! Sprid gärna utkastet vidare!

Per-Owe Albinsson,Enskede/Olof Flemström, Sundbyberg/Peter Holmer, Tyresö/Olle Käll, Gävle/Anders Larsson, Lund/Per-Åke Lindblom, Spånga/ Marianne Lindholm, Ronneby/Britt Liwing, Gävle/Arne Rubensson, Årsta/Cecilia Rydbeck, Genève, Schweiz

 

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret

 

7/9 2006

Nätverket Språkförsvaret

 

Webbplats:

http://www.sprakforsvaret.se

E-post:

[email protected]

[email protected]

Övriga kontaktuppgifter – se webbplatsen.