Sprakforsvaret
   

Säkra språkens ställning i nya styrdokument

                                                                                             

ÖPPET BREV TILL 

Utbildningsminister Jan Björklund  och ledamöterna i utbildningsutskottet

 

Angående möjligheten att studera främmande språk i svenska skola

 

Enligt EU:s direktiv, som även Sverige ställt sig bakom, ska elever inom unionen förutom sitt eget språk, studera ytterligare två. I Sverige går utvecklingen i helt motsatt riktning.

Vi möts av ständiga rapporter om språkens försämrade ställning, både i grundskolan och i gymnasiet. En undersökning som tidningen Skolvärlden nyligen publicerade (nr 16, 2007) visar att man i var tredje kommun t.o.m. lagt ner  undervisningen i något av de moderna språken tyska eller franska.

Förklaringen till detta är en kombination av kommunal skolekonomi, F-9 skolornas elevstruktur, samt i vissa fall en total brist på insikt om språkens betydelse på en öppnare och mer tillgänglig europeisk arbetsmarknad.  En annan förklaring är att det är frivilligt att välja språk och elevunderlaget därför minskar. Elever väljer inte sällan alternativet engelska-svenska  eftersom kraven där är lägre och inga betyg ges.

När ett språk väl försvunnit  blir det mycket svårt att få tillbaka det varför vi tycker denna utveckling är mycket oroande.

Enligt Skolvärlden nr 17 uttalar statssekreterare Bertil Österberg att ”… man får acceptera de effekter som valfriheten ger.”

Från Lärarnas riksförbunds  Forum för engelska och moderna språk anser vi att ett sådant uttalande är stötande eftersom vi som yrkesverksamma språklärare kan se effekterna av denna valfrihet. Den leder tyvärr till att sociala faktorer ofta avgör elevernas val, vilket ytterligare förstärker den ojämlika skolan i Sverige. Detta anser vi vara oacceptabelt och vill därför påtala vikten av att språkens ställning säkras i den kommande kurs- och läroplanen, både vad gäller grundskolan och gymnasiet.

Vi bidrar gärna med förslag och deltagande i den processen.

 

För Lärarnas riksförbunds  Forum för engelska och moderna språk.

Cissela Carlin               Inger Elgeskog              Zaklina Dabeska           

 

(Originalversion - här publicerad med författarnas tillåtelse)