Sprakforsvaret
   

Svar till Åke Magnusson, Sjöfartsverket

Sjöfartsverket
Att: Åke Magnusson, chef för Sjökartenheten
60178 Norrköping


Bäste Åke Magnusson

Tack för ditt svar! Du missar dock poängen i min kritik. Jag kritiserade inte det faktum att engelska överhuvudtaget används i sjökort över svenska farvatten utan det faktum att engelska beteckningar helt ersatte svenska. Parallellspråkiga beteckningar är dock helt  rimligt.

Det framgår också av ditt svar att parallellspråkighet är fullt möjligt, eftersom du skriver att ”förutom användningen av engelska medger standarden att det nationella språket används”.
Varför har ni i så fall ersatt linjefärja med cable-ferry, La (lera) med Cy (clay), naturreservat med Nature Reserve? Vissa förkortningar för fasta sjömärken som kummel och båk tas också bort med risk för att de försvinner ur svenska språket.

Förutom det stora symbolvärde som svenskspråkiga beteckningar har, vill jag erinra om att alla svenskar inte förstår engelska, speciellt inte den äldre generationen med kort skolgång. Det finns fortfarande svenskar som överhuvudtaget inte läst engelska i skolan.

Din avslutande jämförelse med ett kinesiskt fartyg, som närmar sig en svensk trafikcentral, eller ett kinesiskt flygplan som skall kommunicera med flygledartornet på Arlanda, är missvisande, eftersom det är fråga om direktkommunikation. Den som ger sig ut på okända farvatten har betydligt mer tid på sig att läsa ett sjökort och borde heller inte bli nervös av att konfronteras med tvåspråkiga beteckningar.

Jag skulle snarast vilja jämföra ert tillvägagångssätt med att man slutar att ge säkerhetsinformation på svenska till passagerarna på ett svensk inrikesflyg och i stället ger den enbart på engelska, trots att majoriteten av passagerarna är svenskspråkiga.

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616
16362 SPÅNGA
Mobiltelefon: 073 7782302
E-post:  [email protected]

11/6 2008