Sprakforsvaret
   

Sådan bliver sprog en god forretning

 

Erhvervsforummet for Flersprogethed, der tæller Henning Dyremose blandt sine medlemmer, har nu fremlagt argumentation for hvorfor det er nødvendigt at tage flersprogede kommunikationsstrategier i brug, hvis europæiske virksomheder skal bevare deres konkurrenceevne. Rapporten udgør sammen med en anden rapport fra 2007, Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet, et uafviseligt datagrundlag for nødvendigheden af at kommunikere på en bred vifte af fremmedsprog i erhvervslivet.

Flersprogethed: Hvordan sprog bliver en god forretning
Rapporten viser hvordan sproglig mangfoldighed og investeringer i sprogkundskaber og tværkulturelle færdigheder kan være med til at skabe økonomisk fremgang. Hvis vi i Europa skal have fuldt udbytte af globaliseringen er det nødvendigt at investere i sprog og at lære at håndtere forskelligartethed. Kendskab til flere sprog gør det lettere at kommunikere, at forstå hinanden og at finde nye løsninger. Det er på høje tid at disse behov tilgodeses i uddannelsessammenhæng, og at alle får mulighed for at tilegne sig en bred vifte af fremmedsproglige færdigheder.

Fokuspunkter
- Europa risikerer at miste konkurrenceevne, efterhånden som de nye vækstøkonomier i især Asien og Latinamerika hurtigt erhverver sig solide sprogkundskaber og andre færdigheder, der er nødvendige i den internationale konkurrence
- Virksomhederne har brug for en stadig mere alsidig arbejdsstyrke, og de europæiske lande bør tage skridt til at fremme såvel formelle som uformelle undervisningstiltag for en lang række forskellige sprog. Sprogkundskaber er af afgørende betydning, hvis morgendagens arbejdsstyrke skal føle sig på hjemmebane overalt i Europa
- Der er behov for at introducere sprogstrategier på højeste ledelsesplan i virksomhederne, f.eks. investering i sprogundervisning, ansættelse af fremmedsprogede medarbejdere og anvendelse af flersproget kommunikation via internettet
- Virksomhederne har brug for støtte til deres bestræbelser på at bruge sprog i strategisk øjemed fra allerede eksisterende netværk. Nationale eksportfremmende organisationer som f.eks. handelsråd spiller en central rolle i denne henseende
- Der er behov for et europæisk forum til at udveksle informationer om god praksis om sprog i virksomhederne.

Engelsk ikke nok
Engelsk som lingua franca bliver aldrig tilstrækkeligt i alle kommunikative sammenhænge. Eksempelvis viser DIs rapport ”Mere (end) sprog” fra 2007 at fire ud af 10 virksomheder har kommunikationsproblemer med handelspartnere i andre lande på grund af sproglige inkompetencer. Hos dem selv, eller fordi samarbejdspartnerne ikke behersker engelsk. Sproget udgør nøglen til de kulturer, sproget repræsenterer.

Mange små og mellemstore virksomheder i Europa går glip af forretninger som et direkte resultat af sproglige og kulturelle svagheder. Engelsk er det førende globale forretningssprog, men det er kompetencer i andre sprog der udgør den afgørende forskel på den gennemsnitlige virksomhed og den excellente virksomhed, og som skaber en yderligere konkurrencefordel.

Knapheden på fremmedsprogskompetencer
I en rapport fra 2007, der involverer næsten 2000 små og mellemstore virksomheder i 27 europæiske lande, tilkendegav 11 procent af virksomhederne selv at de var gået glip af kontrakter som et direkte resultat af mangel på sproglige og kulturelle kompetencer. Kun 48 procent af de medvirkende virksomheder i undersøgelsen arbejder med formelle sprogstrategier. 40 procent af virksomhederne har ikke flersprogede hjemmesider.

Anbefalinger
Europa er nødt til at forvandle sin sproglige diversitet til en konkurrencefordel. Regeringerne må fremme både formel og uformel læring i et stort antal forskellige sprog – lige nu går det den modsatte vej. Sprogstrategier skal understøttes af virksomhedernes øverste ledelse. Nationale, regionale og lokale instanser må gå sammen om at udvikle sprogkompetencer strategisk, og der skal etableres en europæisk platform til udveksling af gode eksempler på sprog i erhvervslivet.

Virksomhederne
Virksomhederne skal kortlægge deres eksisterende sprogkompetencer og sammenholde dem med virksomhedens behov og muligheder på alle niveauer. HR-afdelingerne må fokusere mere på fremmedsprogskompetencer i forbindelse med rekruttering og medarbejderudvikling og etablere fremmedsproglige kompetencemål for den enkelte medarbejder set i forhold til opgaver og ansvar. Virksomhederne skal introducere en lang række sproglige managementværktøjer, eksempelvis efteruddannelse, ansættelse af modersmåltalende, anvende sprogteknologi systematisk og samarbejde med oversættere, tolke, kommunikatører og kulturformidlere.

Regeringerne
Regeringerne skal opmuntre borgerne til at lære sprog på alle niveauer, og de skal forbedre mulighederne for at vælge forskellige sprog. De skal på en mere synlig måde anerkende sproglige kompetencer i afgangsbeviser, og de skal opfordre eksport- og erhvervsorganisationer til at inkludere fremmedsprog i deres støtteprogrammer. Anerkendelse og anvendelse af fremmedsprog skal også ses som et centralt element i social integration. Når 2.-generationsindvandrere vokser op som to- eller tresprogede sker det kun sjældent at disse sproglige og kulturelle kompetencer kommer i spil.

Regionalt og lokalt
Rapporten indeholder flere anbefalinger til indsatsområder på  regionalt og lokalt niveau. Det konstateres, at Europas økonomi er på vej fra en industriøkonomi til en videnøkonomi. I princippet skulle europæiske virksomheder være bedre rustet til at høste frugterne af en flersproglig kommunikation end virksomheder i mange andre verdensdele, men potentialet udnyttes ikke tilstrækkeligt.

Økonomisk aktiv
Det er nødvendigt, konkluderes det, at sprog anerkendes og anvendes af alle som et grundlæggende aktiv for virksomhedernes fremtidige succes.

Jørgen Christian Wind Nielsen
Forbundet Kommunikation og Sprog
18. august 2008

Læs mere
Den fuldstændige rapport og et resumé heraf kan findes på:
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news1669_en.htm
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm
Yderligere oplysninger om sprog i EU:
http://europea.eu/languages
Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet:
ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise.
December 2006. Executive Summary.
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_executive_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_final_report_en.pdf
KOMmagasinet nr. 31/2008
http://www.kommunikationogsprog.dk/moduler/Magasiner/frontend/index.asp?id=277&type=10&MagasinId=219
Resumé på dansk
kortlink.dk/5nmk
Future of English (2007), English Next (2006), David Graddol
www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm
Flersproget hjemmeside fra  the Regional Language Networks, England
www.rln-east.com/international