Sprakforsvaret
   

Språkpolitikk ved norske universiteter, en kort statusrapport pr. juni 2008

17.6.08
DFS


Omtrent samtidig som utredningen Norsk i hundre! høsten 2005 pekte ut universitets- og høyskolesektoren som et område der norsk språk er under økende press, nedsatte Universitets- og høgskolerådet (UHR) et utvalg til å utrede en språkpolitikk for den samme sektoren. Utvalget la fram et forslag sommeren 2006, og styret i UHR vedtok tidlig i 2007 en språkpolitisk plattform som består i en serie anbefalinger, blant annet at institusjonene bør utvikle språkstrategier som sikrer parallellspråklighet mellom norsk og engelsk (se http://www.uhr.no/documents/spraakpolitisk_plattform.pdf). 

Universitetet i Oslo (UiO) hadde alt i mars 2006 fått gjort en egen språkpolitisk utredning (se http://www.uio.no/om_uio/innstillinger/06/sprakpolitikk/). Da utredningen ble offentliggjort, med en rekke forslag til tiltak, var stemningen positiv og signalene gode. Siden har det vært stille om den, og det ser ikke ut til at den noen gang ble styrebehandlet ved UiO. Kilder ved UiO viser som forklaring til påtvungne nedskjæriner i bevilgningene på grunn av regjeringens ”hvileskjær” i forskningspolitikken i 2007. Representanter for UiO har imidlertid vært på besøk ved Helsingfors universitet for å sette seg inn i hvordan språkpolitikken ved dette flerspråklige universitetet føres og fungerer. Dessuten er det kontakt gjennom den såkalte Universitetsalliansen Oslo med blant annet Universitetet for miljø- og biovitenskap og Høgskolen i Oslo om mulighetene for å opprette et felles språksenter. Et kompetansesenter var foreslått i UiOs språkutredning.

Også Universitetet i Bergen (UiB) fikk laget sin egen språkpolitiske utredning, lagt fram i februar 2007 (se http://www.uib.no/info/aktuelt/UiB_spraak_2007.pdf). I september samme år vedtok styret ved UiB den følgende språkpolitiske målsettingen på grunnlag av utredningen: ”Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt forskingsuniversitet, legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. For å ta i vare desse målsetjingane og ansvaret overfor det norsk og internasjonale samfunnet, har universitetet som mål å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast godt språk både på norsk og på framandspråk.” Styret bad så universitetsdirektøren arbeider videre med forslag til tiltak som kan realisere denne målsettingen.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er det i vår nedsatt en komité som skal lage utkast til en språkpolitikk for universitetet. Dette arbeidet skal leveres i høst og skal behandles av NTNUs styre i høstsemesteret.

Ved Universitetet i Tromsø (UiT) vedtok styret i juni 2007 dokumentet ”Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Tromsø”. Her heter det blant annet: ”Undervisningsspråket skal normalt være norsk […] Engelsk eller andre språk kan brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig Vitenskapelig publisering og formidling skal skje på det språk som er mest relevant og naturlig for det aktuelle fagmiljøet, og valg av språk skal være tilpasset aktuell målgruppe Studenter på høyere nivå skal kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk og/eller annet internasjonalt språk. Avdelingene og fagmiljøene bør ha språkstrategier som sikrer parallellspråklighet, det vil si norsk som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.” Alt i alt framstår dokumentet ved UiT som en slags lokalt tilpasset versjon av UHRs retninsglinjer, nærmest asvnitt for avsnitt.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås har vedtatt dokumentet ”UMBs språkpolitiske retningslinjer. Språkmangfold styrker miljøet” (se http://www.umb.no/statisk/om_umb/sprakpolitiske_retningslinjer_umb.pdf). Her heter det blant annet: ”Norsk er hovedspråk ved UMB. Universitetet har ansvar for å ivareta og utvikle norsk fagspråk på alle fagområder der UMB driver forskning og undervisning. Hovedprinsippet for utvikling av språklig mangfold ved UMB er parallel[l]språklighet. Med parallellspråklighet mener UMB systematisk sidestilling av norsk og ett eller flere fremmedspråk i akademisk arbeid. UMBs ansatte og studenter skal stimuleres til å oppnå høy kompetanse i fremmedspråk samtidig som norsk sikres som hovedspråk.”

Universitetet i Agder (UiA) har som eneste språkpolitiske dokument ”Rutiner for målbruk for høgskolen i Agder. Tiltaksplan”, vedtatt av styret i 2006 da institusjonen fortsatt var høgskole (se http://www.uia.no/no/content/download/20330/231161/version/1/file/s08606.pdf ).

Universitetet i Stavanger (UiS): Her skal kommunikasjonsdirektør (?) Anne Selmer kunne gi opplysninger når hun er tilbake på kontoret onsdag 18. juni (tlf. 51 83 30 15, 951 96 107).