Sprakforsvaret
   

Olle Käll Gävle 18 augusti 2005

Myggdansvägen 4C

802 64 Gävle

Tel: 026 - 65 91 88

[email protected]

Till Skolverket, Tillsynsmyndigheten, Stockholm

Anmälan om ytterligare märkliga förhållanden vid Engelska skolan i Sverige

Jag vill inför höstens inspektion av Engelska skolan i Gävle ta upp några ytterligare missförhållanden som en fortsättning på tidigare anmälan till Skolverket från den 24 november 2004. Frågorna gäller även övriga verksamheter som Engelska skolan driver.

 

Myndighetsutövning

Skolverket bör på högre nivå och på inspektionsnivå känna till att Engelska skolan utmanar verkets tidigare påpekanden på flera sätt. Förutom att fortsätta med ojämbördiga utvecklingssamtal på engelska, som jag skrivit om tidigare, fortsätter Engelska skolans högsta ledning att tänja på gränserna. Nyligen har en ny rektor tillsatts här i Gävle (se bifogad artikel från Gefle Dagblad 12/8, samma innehåll fanns också i Arbetarbladet i Gävle), som enligt egen uppgift inte kan sköta sin myndighetsutövning på svenska, med alla de samhällskontakter som Skollagen föreskriver att rektor skall ha. Skall övriga samhället bemöta denne rektor på engelska, eller alltid genom tolk? Bägge lösningarna är ju orimliga, eftersom engelska varken är eller skall bli officiellt språk i Sverige. Skolverkets påpekande om att Engelska skolan är en svensk skola stämmer uppenbarligen inte med skolans syn på vilket språk som är gällande. Det är utmanande efter tidigare påpekanden från Skolverket, och detta måste inspektörerna också uppmärksamma vid besöket i slutet av augusti.

Om man skall vara strikt är följande påstående inte fel: Engelska skolan är inte en grundskola för alla. Den är en skola för elever, vars föräldrar är beredda (eller helt oförberedda) på att bli bemötta av skolans ledning på engelska. Som förälder förutsätts man delta i barnens utvecklingssamtal med lärare på engelska, i samma underläge. (Hur är det förresten för de svenskspråkiga lärarna på skolan? Får de alla anställningsvillkor på engelska?) Val av språk är aldrig enbart en praktisk fråga.

Jag efterlyser en genomtänkt linje för hela företeelsen "Engelska skolan" och skolor med liknande verksamhetsidéer i Sverige, inte bara påpekanden för den enstaka skolan. Mina synpunkter gäller skolans filialer i Stockholm, Örebro och Linköping också, förutom i Gävle. Rektor i Gävle har tidigare varit rektor i Örebro. Hur ser det ut vid de andra skolorna? Kanske har någon ytterligare skola tillkommit, eller att det finns ytterligare friskolor med samma idé. Engelska skolans högsta ledning skjuter hela tiden fram gränserna, vilket rektorstillsättningen visar, om inte Skolverket visar allvar med sin kritik.

 

Ämnesmål att uppnå/Kursmål

Skall uppnåendemålen / kursmålen i framför allt teoretiska ämnen uppnås på svenska eller engelska? Frågan är inte oväsentlig. Utan policy från Skolverket får t.ex. gymnasiet elever från Engelska skolan, som inte kan orden för målbeskrivningarnas centrala begrepp på svenska, enbart på engelska.

Den här frågan har inte alls debatterats och berörts, vad jag vet. Utan en genomtänkt språkpolicy från Skolverket - det har ni ju när ni betonar att Engelska skolan är en svensk grundskola, vad de än kallar sig - så leder detta till förluster för individen / eleven vad gäller att uttrycka sig på svenska, som måste tas upp, eftersom det kan få återverkningar på senare studier. Noggranna kriterier på hur svenskan skall tillgodoses i alla ämnen måste ställas upp och följas upp av Skolverket för alla sådana här skolor.

Allt detta medför också att de omtalade domänförlusterna för svenskan, inte minst inom naturvetenskapliga ämnen, påskyndas, när lägre stadier tar högskola och universitet till intäkt för att det är bra med engelska inför kommande högre studier. Det kan aldrig ligga i den svenska skolans intresse att påskynda en sådan avveckling av svenskan. De exempel på språkbyten i ett land som finns har alltid börjat med de yngre generationerna. Man ska inte underskatta kraften i utvecklingen.

Med förhoppning om svar och en noggrann inspektion.

 

Tillbaka till Brevarkivet