Sprakforsvaret
   

Svar från Åsa Sundh (Junilistan) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

1. Svar: Jag anser att den meningen ska återinföras.

2. Svar: Svenskar har goda kunskaper i engelska, tyska och ibland franska och klarar sig därför antagligen utan tolkhjälp i stor utsträckning. Dock anser jag att vi självklart ska nyttja de möjligheter /medel vi har till att få tolkhjälp, eftersom vi på sikt riskerar att få medlen reducerade el indragna om vi inte nyttjar dem. En annan faktor är att om svenskar som inte har goda kunskaper ska ingå i arbetsgrupper kan det bli svårt för dem att få tolkhjälp. Svenskan är ett av EU:s officiella språk och då är det inte acceptabelt att någon ska ’diskrimineras’ eller särbehandlas negativt p g a att man inte behärskar annat officiellt språk tillräckligt bra för att aktivt kunna delta i en arbetsgrupp.

3. Svar: Mycket viktigt för demokratin och tillgängligheten. Också mycket viktigt att svenska medborgare lätt kan ta del av och förstå vad som skrivs och beslutas. Annars blir det svårt att få insyn i vad som pågår och att utkräva ansvar när så krävs. EU riskerar annars att bli ett slutet anonymt och otillgängligt projekt som inte berör svenska medborgare. Det vore oacceptabelt.

4. Svar: Jag behärskar engelska lika bra som svenska, talar tämligen flytande franska, hyfsad tyska och litet spanska.

5. Svar: Svenska för att markera att det är ett officiellt och viktigt språk i EU.

6. Svar: Ja. Det är en av grundförutsättningarna för att samarbetet ska fungera, för att garantera tillgänglighet och för att trygga demokrati och möjlighet till insyn.

7. Svar: Utbildning är en nationell fråga som inte ska hanteras av EU. Hur Sverige ska sköta sin språkundervisning ska beslutas av riksdagen, inte av EU.

8. Svar: Jag tror att många som pratar flytande engelska gärna visar det och tycker att det är bekvämare och gör arbetet smidigare om man klarar sig utan att ta in tolkhjälp. När någon som inte talar engelska flytande ska delta kan det kännas obekvämt för den personen att utmärka sig som någon som inte klarar av att delta på lika villkor. Det fordras då en hel del självkänsla och mod att erkänna att man är den ende som behöver hjälp. Samtidigt kan det vara bra att man behärskar engelska så bra att man också förstår att tolka nyanser och underförstådda signaler. För mig är det viktigt att alla i en grupp deltar på likvärdiga villkor och då kan tolkhjälp vara nödvändig.

Åsa Sundh (Junilistan)

[email protected]

5/4 2009