Sprakforsvaret
   

Svar från Eva-Britt Svensson (Vänsterpartiet) 10/4 2009

 

Se Språkförsvaret frågor till kandidaterna inför valet till EU-parlamentet!

1. Svar: Beklagar att meningen ströks. Det är en demokratifråga att man ska kunna arbeta i beslutande politiska församlingar och använda sitt modersmål. Jag och Vänsterpartiet anser att en uttrycklig regel ska införas som kräver att
tolkning ska användas i så stor utsräckning som möjligt inom ramen för EU-
arbetet.

2. Svar: Slutsatsen är att det ytterligare minskar förutsättningarna för insyn och förståelse i och av EU:s arbete. Jag beklagar att Sverige inte går i täten för
att använda tolkning.

3. Svar: Helt övertygad om den viktiga demokratiska betydelsen av att svenska språket vidmakthålls i EU-arbetet. Det finns redan beklagligtvis ett stort avstånd mellan medborgarna och beslutsfattarna inom EU-systemet och risken är avsevärd att avståndet ökar ytterligare om svenska språket förlorar ställning i förhållande till de stora språken.

4. Svar: Nej.

5. Svar: Alltid svenska.

6. Svar: Absolut! Skulle egentligen vilja skärpa kraven på tolkning och översättning ex vis vid andra formella överläggningar ex vis mellan parlament/kommission/råd. Motivet är demokrati. trovärdighet och rätten att kunna använda sitt modersmål. Att minska de officiella språken undergräver den nationella nivån till förmån för mer överstatlighet.

7. Svar: Språkkunskaper är viktiga och det är positivt att uppmuntra till
språkutbildning. Men skolpolitiken är inte en fråga för EU - det är en fråga
för de enskilda länderna. Man får heller inte glömma att det finns många som
inte har bra kunskaper i sitt modersmål - och det är en stor begränsning för
många medborgare.

8. Svar: Eftersom jag anser att alla språken ska ha samma status så är det svårt att se fördelar med engelskans dominans. Men naturligtvis är det en fördel i många olika sammanhang att man kan föra bra samtal på ett gemensamt språk - men i lagstiftning krävs insyn och lika villkor.


Eva-Britt Svensson (V)
[email protected]

10/4 2009