Sprakforsvaret
   

Svar från Mikael Gustafsson (Vänsterpartiet) 27/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: Jag vill att den ursprungliga meningen ska vara kvar. Vänsterpartiet anser att en uttrycklig regel bör införas som pekar på behovet av att använda tolkning i så stor utsträckning som möjligt inom ramen för EU-samarbete. I den mån det går att följa förhandlingarna inom unionen ska också personer med svenska som modersmål kunna göra så.

 

2. Svar: Slutsatsen man kan dra är att det ytterligare minskar förutsättningarna för att få en bra insyn i EU:s arbete. Den svenska hållningen är inte acceptabel och minskar det demokratiska inflytande.


3. Svar: Det är mycket viktigt att svenska språket vidmakthålls i EU:s arbete. Det finns en påtaglig risk att avståndet till medborgarna ökar ytterligare om svenska språket förlorar ställning i förhållande till de stora språken.


4. Svar: Nej, inte lika bra, men engelska fungerar väldigt bra.

 

5. Svar: Svenska.

 

6. Svar: Ja, det är en demokrati- och trovärdighetsfråga. Att gå mot färre officiella språk undergräver den nationella nivån till förmån för ännu mer överstatlighet. De nationella språken ska bevaras som officiella.

 

7. Svar:  Det är positivt att medborgare får möjlighet att lära sig fler språk. Det gäller såväl språk som talas inom som utanför EU. Vänsterpartiet anser dock att skolpolitiken inte är en fråga för EU utan en fråga för de enskilda länderna.

 

8. Svar: Då vänsterpartiet anser att alla 23 språk ska ha samma status så är det svårt att se fördelar med engelskans dominans. Det kan självklart vara en fördel att man kan föra förtroliga samtal på ett gemensamt språk men demokrati kräver insyn och lika villkor.

 

Mikael Gustafsson
[email protected]