Sprakforsvaret
   

Hoppas också Kiviniemi kavlar upp ärmarna

 

Jag har följt Karlebytvisten och läser med stor oro att dess utgång föranleder Finlands statsminister att uttala att det ”blir omöjligt att argumentera för att man ska lära sig svenska i Finland”.

Jag har stor respekt för de utmaningar som finns i att ge service på ett minoritetsspråk. I Sverige diskuteras också hur vi ska se till att den finskspråkiga nationella minoriteten ska ges möjligheter att använda finska språket samt studera språket som modersmål. Vi politiker har en viktig roll för att bidra till lösningar. 

Om politikerna i Finland försvarar svenskans ställning och vi politiker i Sverige försvarar finskans ställning, kan minoritetsspråken upprätthållas på båda sidor om Östersjön. Minoritetsspråken är en del av vår gemensamma historia. Hur ska en gammal människa känna sig trygg på ett äldreboende där hon inte kan göra sig förstådd? Hur ska en elev känna tilltro inför framtiden om hans identitet inte respekteras? Hur ska vi upprätthålla ett tillåtande samhällsklimat där språken kan leva sida vid sida?

En del av oss har dubbla identiteter. Jag själv är ledamot av Sveriges riksdag men är född i Savonlinna. För mig har den personliga erfarenheten om vilken rikedom det är att behärska båda språken och kulturen gjort att jag brinner för att vi gemensamt värnar minoritetens möjligheter till sitt språk och kultur.

Mina vänner i Alliansregeringen i Sverige har tagit flera steg för att förbättra situationen för sverigefinländare. Det så kallade förvaltningsområdet har utökats så att finsktalande har rätt till finskspråkig service i fler svenska kommuner än tidigare. I mitt parti Folkpartiet Liberalerna vill vi se en förbättring av modersmålsundervisningen i skolorna, bland annat genom nya kursplaner. Vi presenterade en rapport i början av september med tio förslag på förbättrat skydd för finska språket i Sverige. När det gäller svenskan skulle vi i Folkpartiet vilja ge litteraturstöd också till utgivning av svensk litteratur i Finland. Redan idag satsar den svenska regeringen i Finland, bland annat genom 1,4 miljoner kr till nätverket Svenska nu för stöd till svenskundervisning.

Jag har kavlat upp ärmarna och vill arbeta än mer för att förstärka rättigheterna i Sverige. Jag hoppas att Mari Kiviniemi gör detsamma i Finland.

Nina Lundström
Ledamot i Sveriges riksdag (FP)

(Artikeln publicerad med författarens tillåtelse)