Sprakforsvaret
   

Svar till Gunnar Lund angående Sveriges språklag

Tack för ditt brev daterat 9/12.

Ja, Länsstyrelsen Värmland känner väl till den nya språklagen. Redan när den beslutades informerade vi vår personal om den och publicerade en  länk till lagtexten på vårt intranät.

Under 2010 har vi haft en utbildad språkvårdare anställd. Hon har genomfört ett språkvårds-program internt hos oss där vi bland annat har genomfört enhetsvisa kompetensutvecklingsinsatser. Vi har haft ett halvdags seminarium där vi informerade om den nya språklagen och tillämpningen av densamma. Vår språkvårdare har också ansvarat för ett projekt där hon individuellt har jobbat med ett antal handläggare för att utveckla deras texter språkligt.

Under 2011 kommer också Länsstyrelsen Värmland att avsätta resurser för att arbeta med språkvård på myndigheten.


Vänliga hälsningar/Joachim Gustafsson (Kansli- och kommunikationschef)


Gunnar Lunds kommentarer till detta.

Språkvårdaren har varit anställd i år till och med hösten. Därefter återgår hon till sin tjänst på Konsumentverket, som också ligger i Karlstad. Jag ska se till att upprätta en bestående kontakt med henne.

Elsäkerhetsverket (ett annat statligt verk) som har utlokaliserats till Kristinehamn ska jag också se till att få kontakt med.

Joachim Gustafsson har i sina kontakter med informationscheferna i Landstinget och i Karlstads kommun noterat att de har ett uttalat intresse för språkvård i enlighet med språklagen. Det låter väl bra.  

Han uppskattar också min lobbyverksamhet. Det låter väl bra det med.

Han berättar även att Länsstyrelsen Värmland ligger bland dem längst fram. Andra länsstyrelser har börjat alldeles nyligen och åter andra har inte gjort något alls än. Var befinner sig din länsstyrelse?