Sprakforsvaret
   

Brev till Skolverket om utvecklingssamtal på engelska

Olle Käll Gävle 22 november 2004

Myggdansvägen 4C

802 64 Gävle

Tel: 026 - 65 91 88

[email protected]

Till Skolverket, Stockholm

Fråga/Anmälan om engelska vid utvecklingssamtal i Engelska skolan i Sverige

Jag undrar om det finns nedskrivet i förordningar om vilket / vilka språk som får användas vid utvecklingssamtal mellan lärare och föräldrar / elever i grundskolan. Anledningen till min undran är dels att jag vet att det vid friskolan Engelska skolan i Gävle förekommer sådana utvecklingssamtal på engelska, dels det svar som rektor Johan Rapp för Engelska skolan i Örebro ger i ett svar om bl a utvecklingssamtal i lokaltidningen Nerikes Allehanda den 26 oktober 2004.

Som jag ser det, såsom lärare med erfarenhet från både grundskola och gymnasium, är utvecklingssamtal tillsammans med åtgärdsprogram samt betygsättning en stor del av den myndighetsutövning en lärare utövar, och myndighetsutövning i Sverige skall ske på svenska eller ett officiellt minoritetspråk, om inte föräldern/eleven själv uttryckligen önskar något annat. Engelska är inget officiellt språk i Sverige och kan därför inte automatiskt användas vid utvecklingssamtal, även om skolan heter Engelska skolan och ev. har skrivit detta i något sorts "kontrakt" vid ansökan.

Vid utvecklingssamtal följt av ev. åtgärdsprogram har skolan / läraren redan på svenska oftast ett övertag vad gäller både samtalets innehåll och språk. Om samtalet resulterar i något slags "kontrakt", muntligt eller skriftligt, måste elev och förälder ha haft så goda chanser som möjligt att förstå och ställa frågor kring det skolan/läraren för fram/skriver ned. Med engelska som första språk vid Engelska skolan även vid föräldrakontakter, ställer jag mig mycket tvivlande till att utvecklingssamtal vid skolan / skolorna i Sverige genomförs på för elever och föräldrar rimligt sätt.

Som en bakgrund till min fråga finns Skolverkets beslut i tillsynsärende från 2000-10-02, där bl a frågor om det språk, som använts i kursplaner och föräldrakontakter vid Engelska Skolan Söder i Stockholms kommun, behandlas. Skolan anmodas i en av punkterna där bl a "att göra all information som berör elever och föräldrar tillgänglig på svenska."

Jag vill alltså härmed anmäla att praktiken vid utvecklingssamtal/ myndighetsutövning vid Engelska skolan i Örebro och Gävle, och ev. i Linköping och Stockholm, dels inte följer det/de språk som utgör basen för svensk myndighetsutövning, dels inte följer den strävan av jämbördighet mellan parter som bör eftersträvas i skolors kontakter med föräldrar / elever, dels inte följer Skolverkets tidigare tillsynsbeslut, som jag hänvisar till ovan.

Jag önskar att Skolverket yttrar sig i frågan, samt undersöker om praktiken är tillfyllest för alla elever och föräldrar vid de ovan nämnda skolorna.

Gävle den 22 november 2004

Olle Käll

Tillbaka till Brevarkivet