Sprakforsvaret
   

Pressmeddelanden

Språkförsvaret skickar ibland ut pressmeddelanden, som arkiveras i denna sektion. Vi publicerar även andra pressmeddelanden i viktiga språkfrågor.


Missa inte seminariet "Behövs svenskan i svensk skola?" den 23 januari – Språkförsvaret 20/1 2016


Offentligt möte med Lars-Gunnar Andersson från programmet Språket den 30 november - pressmeddelande från Språkförsvaret 10/11 2013


Vad är det för speciellt med Umeå Christmas Market? - pressmeddelande från Språkförsvaret 14/11 2012


Var ligger East Sweden? - pressmeddelande från Språkförsvaret 26/1 2012


Sigtuna - where Sweden begins? - pressmeddelande från Språkförsvaret 28/6 2011


Seminarium om svenska språkets ställning i en mångspråkig värld den 4/10 2008

- se vidare pressmeddelande här!

 


 

(Pressmeddelande från Språkförsvaret 8/4 2007)

Debattmöte om svenska språkets ställning den 5/5 2007 - samtliga inledare klara

Nätverket Språkförsvaret kommer att anordna ett debattmöte den 5/5 2007 om svenska språkets ställning. Den 7/12 2005 antog den svenska riksdagen ”Bästa språket”, varvid Sverige för första gången fick en samlad språkpolitik. Tyvärr slog inte riksdagen fast svenska språket som officiellt språk i Sverige – inte heller ville riksdagen att svenskans ställning i EU skulle stärkas. Allianspartierna gick till val på att svenskan skulle lagfästas som officiellt språk i Sverige och den borgerliga regeringen antog den 8/2 2007 ett kommittédirektiv och utsåg samtidigt en enmansutredare. Det finns alltså mycket att diskutera. Finns det en hotbild mot svenskan och hur ser den i så fall ut? Hur skall en språklag utformas? Skall det svenska språkets ställning som officiellt språk skrivas in i grundlagen eller behövs en särskild språklag? Språkförsvaret för sin del har bidragit till denna debatt genom Utkast till språklag för Sverige. Debattmötet äger rum på Goethe-Institutet, Bryggarg. 12 A (nära T-centralen) i Stockholm kl. 13.00 – 16.00. Följande inledare ingår i debattpanelen: Gunilla C. Carlsson (s), kulturutskottet; Siv Holma (v), kulturutskottet; Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning; Olle Josephson, föreståndare, Språkrådet; Olof Lavesson (m), kulturutskottet; Camilla Lindberg (fp), kulturutskottet; Per-Åke Lindblom, Språkförsvaret; och Fredrik Lindström, språkvetare och programledare. Moderator: Ewa Wallin. Debatten kommer att ske mellan paneldeltagarna och mellan panel och publik. Nätverket Språkförsvaret www.sprakforsvaret.se/sf/ E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se              sprakforsvaret@yahoo.se 8/4 2007 (Pressmeddelande från Språkförsvaret 25/3 2007)

Debattmöte om svenska språkets ställning den 5/5 2007

Nätverket Språkförsvaret kommer att anordna ett debattmöte den 5/5 2007 om svenska språkets ställning. Den 7/12 2005 antog den svenska riksdagen ”Bästa språket”, varvid Sverige för första gången fick en samlad språkpolitik. Tyvärr slog inte riksdagen fast svenska språket som officiellt språk i Sverige – inte heller ville riksdagen att svenskans ställning i EU skulle stärkas. Allianspartierna gick till val på att svenskan skulle lagfästas som officiellt språk i Sverige och den borgerliga regeringen antog den 8/2 2007 ett kommittédirektiv och utsåg samtidigt en enmansutredare. Det finns alltså mycket att diskutera. Finns det en hotbild mot svenskan och hur ser den i så fall ut? Hur skall en språklag utformas? Skall det svenska språkets ställning som officiellt språk skrivas in i grundlagen eller behövs en särskild språklag? Språkförsvaret för sin del har bidragit till denna debatt genom Utkast till språklag för Sverige. Debattmötet äger rum på Goethe-Institutet, Bryggarg. 12 A (nära T-centralen) i Stockholm med början från kl. 13.00.  För närvarande är följande deltagare klara för debattpanelen: Siv Holma (v), Kenneth Hyltenstam, Olle Josephson och Fredrik Lindström. Eftersom varken den nuvarande kulturministern, Lena Adelsohn-Liljeroth, eller den tidigare, Leif Pagrotsky, kan ställa upp på mötet, har representanter från allianspartierna och socialdemokraterna självfallet också inbjudits. Komplett deltagarlista och ytterligare detaljer följer senare. Nätverket Språkförsvaret www.sprakforsvaret.se/sf/ E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se              sprakforsvaret@yahoo.se (Pressmeddelande 8 februari 2007) Kulturdepartementet

 

En lag för svenska språket ska införas

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utarbeta ett förslag till språklag, där svenska språkets status regleras. - Att i lag slå fast svenska språkets ställning har ett stort symboliskt värde och ger en tydlig signal om den vikt som svenska språket har i vårt samhälle, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. De språkpolitiska mål som riksdagen godkände i december 2005 ska vara en grund för arbetet, liksom de överväganden som den tidigare språkkommittén gjorde i fråga om en språklagstiftning. Utredaren ska också överväga om det i lagen bör införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning. Till särskild utredare har utsetts tidigare regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, född 1939. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2007 och en språklag skulle därmed kunna träda i kraft den 1 januari 2009. (Pressmeddelande angående riksdagsbeslutet om ”Bästa språket” från nätverket Språkförsvaret)

KVITTNINGSFADÄS RÄDDADE REGERINGEN I FRÅGA OM BÄSTA SPRÅKET

Den 6/12 debatterade riksdagen kulturutskottets betänkande ”Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik”. Varken TT eller de stora dagstidningarna hade skickat några reportrar för att följa debatten. Utskottsmajoriteten, d.v.s. socialdemokraterna och vänsterpartiet, motsatte sig att svenska språket skulle lagskyddas som huvudspråk och att svenskans ställning skulle stärkas i EU. De borgerliga partierna hade reserverat sig. Under debatten yrkade också miljöpartiet, som inte har någon ordinarie representant i kulturutskottet, bifall till de båda borgerliga reservationerna. Livlig debatt Debatten blev livlig, trots att kulturministern själv inte var närvarande. Den som vill läsa hela debatten kan antingen göra det på Språkförsvaret - Riksdagsdebatten om "Bästa språket" den 6/12 2005 – eller ta del av riksdagsprotokollet. Sture Alléns artikel Är god svenska diskriminerande? - Svenska Dagbladet 6/12 2005, i vilken han påtalar det absurda förhållandet att svenska inte är officiellt språk i Sverige, refererades flitigt under diskussionen om punkt 1 – mål för en nationell språkpolitik. Debattartikeln Värna svenska språket i EU-samarbetet - GP Fria Ord/Debatt 6/12 2005 , som undertecknats av ett antal borgerliga ledamöter från kulturutskottet och konferenstolkar från AIIC, ger en bra bakgrund till kravet på att svenskans ställning i EU borde stärkas. Av den tolkning- och översättningsbudgeten som Sverige förfogar över, har Sverige endast använt omkring 10 procent. De pengar som sparas in omvandlas till respengar eller går tillbaka till EU. Kvittningsfadäsen Eftersom de borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet förfogar över 175 av 349 mandat, d.v.s. en rösts majoritet, borde omröstningsresultatet den 7/12 ha varit givet. Socialdemokraterna har 144 mandat, vänsterpartiet 28 och dessutom finns det två politiska vildar. Men kvittningen fungerade inte. Kvittning är en överenskommelse mellan riksdagspartier om att en eller flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att kompensera att ledamöter från partier som står för en motsatt uppfattning inte kan närvara (varigenom röstbalansen alltså bevaras). 57 ledamöter deltog inte i omröstningen om punkt 1 – mål för en nationell språkpolitik. Av dessa tillhörde 27 ledamöter de partier, socialdemokraterna och vänsterpartiet, som ingick i utskottsmajoriteten, och 30 de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det var alltså minst en ledamot för mycket från s+v, som röstade, och minst en ledamot för lite från de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det skulle alltså egentligen ha blivit 146 – 146 och propositionen skulle ha skickats tillbaka till kulturutskottet. När det gäller punkt 5 om svenska språkets ställning i EU, var förhållandet detsamma – 26 frånvarande från s + v, medan 29 var frånvarande från det borgerliga blocket och mp. I och för sig avstod en politisk vilde från att rösta, men i gengäld tryckte en miljöpartist på fel röstknapp, så även denna omröstning slutade 147 – 145. Frågan inte avgjord än Frågan om svenska språkets ställning i Sverige och i EU är på intet sätt avgjord i och med omröstningen den 7/12. I själva verket behövs det en språklag, som går längre än ”Bästa språket” och som uttryckligen preciserar både rättigheter och skyldigheter. Mer om detta kan man t.ex. läsa om i Öppet brev till Miljöpartiet - 21/11 2005, som fem medlemmar i Språkförsvaret skrev. Vänsterpartiet hade i ett särskilt yttrande till kulturutskottets betänkande anfört att vänsterpartiet var för en lagstiftning av svenskan som huvudspråk i Sverige, men att frågan borde tas upp av Grundlagsutredningen, som sitter t.o.m. den 31/12 2008. Givetvis ska man försöka påverka Grundlagsutredningen, men det finns ingen garanti för att den kommer att förorda att svenska lagfästs som officiellt språk. Den socialdemokratiska regeringen har också redan en gång kört över en enig utredning ”Mål i mun”. Det avgörande är i stället den folkliga opinionen. Bara den kan bära fram en bättre och slagkraftigare språklag. Aldrig har svenska språkets ställning diskuterats så intensivt som under detta år – aldrig har så många förbluffats över att svenska inte är officiellt majoritetsspråk i Sverige. Argumentation för att vidmakthålla detta förhållande kommer aldrig att hålla måttet i den fortsatta diskussionen. För nätverket Språkförsvaret Per-Owe Albinsson - e-post: perowe.albinsson@sprakforsvaret.se - tel: 08/7427238 – 0702523715 Peter Holmer – e-post: peter.holmer@sprakforsvaret.se - tel: 08/7987072/0709328240 Olle Käll - e-post: olle.kall@sprakforsvaret.se - tel: 026/ 659188 Per-Åke Lindblom - e-post: perake.lindblom@sprakforsvaret.se - tel: 0739839787 Hemsida: Språkförsvaret - www.sprakforsvaret.se 11/12 2005 Pressmeddelande Torsdag 17 november 2005

NY SPRÅKPOLITIK FÖR ETT MÅNGSPRÅKIGT SVERIGE

En ny samordnad organisation för språkvård, ökade insatser för personer med svenska som andraspråk och en begripligare offentlig svenska. Det är några av förslagen i regeringens språkpolitiska proposition som kulturutskottet i dag har sagt ja till. Språksituationen har förändrats i Sverige. I dag finns fem nationella minoritetsspråk och många personer har svenskan som ett andraspråk. Engelskan har fått en allt större roll och många har svårt att förstå den svenska som pratas i det offentliga Sverige. Kulturutskottet och regeringen föreslår därför följande mål för den svenska språkpolitiken: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. Språkvården samordnas För att stärka den statliga språkvården föreslås att en ny samordnad språkvårdsorganisation träder i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. Satsningar för personer med annat modersmål än svenska En särskild satsning kommer att göras för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk ska uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare ska reformeras. Enklare myndighetstexter Utskottet och regeringen fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå. De påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna. De borgerliga vill att svenska språket skyddas i lag Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet vill skydda det svenska språket genom lag. De borgerliga partierna har också lämnat in förslag som går ut på att i större utsträckning värna svenskans ställning inom EU. För mer information: Ring Maria Lindh Sjöström, föredragande i kulturutskottet, på telefonnummer 08-786 42 56. Kulturutskottet ledamöter Planerad dag för debatt: Tisdag den 6 december. Debatten sänds via webb-tv.Planerad dag för beslut: Onsdag den 7 december. Omröstningen sänds via webb-tv. Dokument: Regeringens proposition 2005/06: 2 och kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik. Ingeborg Granlund Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000 Pressmeddelande angående regeringens språkproposition från Nätverket Språkförsvaret:

REGERINGEN VILL INTE SE HOTET MOT SVENSKAN

Regeringens språkproposition "Bästa språket" lider av en mycket svår brist när den inte slår fast svenskan som lagstadgat, officiellt språk i Sverige. 33 remissinstanser tillstyrkte förslaget om en språklagstiftning i Sverige, medan 15 avstyrkte det. Fortfarande råder den absurda situationen att det finns fem officiella minoritetsspråk i Sverige, men inget officiellt majoritetsspråk. Svenska är officiellt språk i Finland och inom EU, men inte på hemmaplan. Regeringens argumentation är mycket svag. Kort uttryckt säger man att eftersom det finns svenskar som inte behärskar svenskan tillräckligt väl är Sverige diskvalificerat från att ha ett officiellt språk. Regeringen bryr sig inte om huvudproblemet: den smygande och mer eller mindre aningslösa övergången till engelska. Detta blir som allra tydligast vad gäller situationen inom högskolan, där regeringen ytterligare vill stärka engelskan. Man diskuterar inte ens rätten till s.k. parallellspråkighet för svenskan. Det enda som regeringen är säker på i detta sammanhang är att internationaliseringen ska fortsätta och att ännu färre avhandlingar ska skrivas på svenska, trots att 78 procent av alla avhandlingar i landet redan skrivs på engelska. Propositionen ser heller inget som helst problem med att engelska som undervisningsspråk breder ut sig inom grund- och gymnasieskolan. Nätverket menar att det är huvudlöst att ett språkbyte underifrån finansieras med skattepengar. Propositionen skönmålar svenska språkets ställning och bruk i EU. Faktum är att tolkning och översättning till och från svenska, minskat med cirka 90 procent sedan 1 maj förra året. Propositionen ser inte hur medieutbudet på ganska få år radikalt ändrats. Av de långfilmer som under en månad presenteras i svenska tidningars TV-bilagor är drygt 75% av alla filmer engelskspråkiga, knappt 15 % svenskspråkiga (varav de flesta är svartvita) och ca 10 % från övriga språkområden. Nätverket Språkförsvaret menar att regeringen inte förstår de nya hoten mot svenska språket. För nätverket Språkförsvaret Per-Owe Albinsson - e-post: perowe.albinsson@sprakforsvaret.se - tel: 08/7427238 Olle Käll - e-post: olle.kall@sprakforsvaret.se - tel: 026/659188 Per-Åke Lindblom - e-post: perake.lindblom@sprakforsvaret.se - tel: 0739839787