Sprakforsvaret
   

Språkstatistik

Det har förts mycket lite språkstatistik i Sverige vad gäller förhållandet mellan svenskan, engelskan och andra språk inom olika sektorer som högskolan, grund- och gymnasieskolan och de svenska tv-kanalerna. På den här sidan kommer vi fortlöpande att presentera resultaten från olika undersökningar, även statistik som vi inte kunnat hitta någon annanstans och därför många gånger börjat föra på eget initiatiav.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få med denna avdelning - kontakta Språkförsvaret!


Statistik om engelskspråkig skolundervisning m.m. i Sverige 2006/2007

Språksituationen på högskolan (förteckning över svar från högskolorna på rundbrev från Språkförsvaret) - den 8/7 2006 skickade Språkförsvaret ett rundbrev till samtliga Sveriges universitet och högskolor, som innehöll ett frågeformulär angående språksituationen på respektive högskola. Se även följebrev. Av bifogad sammanställning framgår vilka universitet och högskolor som fick enkäten, vilka som svarade, svarens längd, eventuella språkplaner och om de avser att utarbeta språkplaner.

Långfilmer och tv-utbud (resultat av undersökning 15/9 2005 - 14/9 2006)

Svenskt TV-utbud 2004 - Granskningsnämndens rapportserie - Rapport nr 17 maj 2005 - se särskilt avsnittet om TV4.

(Denna avdelning uppdaterades senast den 3/1 2009)