Sprakforsvaret
   

Svar från Håkan Larsson (Centerpartiet) 5/4 2009

 

Se Språkförsvarets frågor till kandidaterna till EU-parlamentet!

 

1. Svar: Jag anser att företrädare för Sverige alltid ska använda svenska språket i EU-sammanhang när tolkning erbjuds. Det är viktigt att upprätthålla respekten för svenska som ett officiellt språk inom Unionen.

2. Svar: Jag är inte insatt i denna problematik, men anser att företrädare för Sverige ska använda svenska språket i så stor utsträckning som möjligt – även i ministerrådets arbetsgrupper. Att Sverige beställer minst tolkning och endast använder en liten del av avsatta medel är jag starkt kritisk till.

3. Svar: Ja, det är viktigt ur demokratisk synvinkel att svenska språket vidmakthålls i EU-arbetet. Självfallet fjärmar en ensidig användning av (främst) engelska inom Unionen många svenskar från samarbetet.

4. Svar: Jag behärskar engelska relativt väl, men inte lika bra och nyanserat som mitt modersmål, svenskan.

5. Svar: Jag kommer alltid att använda svenska språket om jag blir invald i Europaparlamentet.

6. Svar: Ja, jag anser att EU ska upprätthålla mångspråkigheten även i fortsättningen. Europa består av en mångfald av språk, kulturer och folk. Ska samarbetet någonsin bli folkligt förankrat måste företrädarna ha möjlighet att använda sitt eget språk. Det handlar om demokrati och likvärdiga möjligheter att föra fram sina åsikter oberoende av modersmål och språkkunskaper.

7. Svar: Målsättningen om att varje EU-medborgare bör lära sig (minst) två främmande språk är bra. Att kunna ett par främmande språk underlättar naturligtvis förståelsen och samarbetet över nationsgränserna.

Tyvärr har språkkunskaperna i Sverige försämrats under senare år. Engelska behärskar de flesta svenskar någorlunda väl, men kunskaperna i andra viktiga språk som tyska och franska har försämrats. Det finns mot den bakgrunden goda skäl att arbeta för att förbättra och bredda språkundervisningen i den svenska skolan.

8. Svar: Det kan säkert vara en fördel att ett språk blir dominerande som arbetsspråk, men det finns också klara nackdelar. Att engelskan har stärkts beror främst på att de nya medlemsländerna föredrar engelska framför franska.

Nu tror jag dock att de franskspråkiga medlemsländerna inte ger sig så lätt utan att franskan kommer att fungera som arbetsspråk inom EU vid sidan av engelskan även framöver. Det är viktigt att olika traditioner och språk kan göra sig gällande. Därför är det så viktigt att mångspråkigheten bibehålls – och då handlar det inte enbart om engelska och franska utan om alla officiella språk, inte minst svenskan.

Håkan Larsson


journalist och f d riksdagsledamot (c)
Kandidat till Europaparlamentet 2009
Trusta 323 Rödön, 835 91 KROKOM
063-342 18 (hem), 070-266 72 62 (mobil)
hemsida: www.centerpartiet.se/hakan.larsson
kampanjsajt: www.kryssahakan.se

5/4 2009