Sprakforsvaret
   

Avhandlingar och uppsatser

Detta arkiv innehåller avhandlingar, uppsatser och föredrag från den akademiska sfären. Officiella skrivelser och dylikt ligger i en särskild sektion. De flesta dokument berör på något sätt svenska språkets ställning, i synnerhet i förhållande till engelskan. Dokumenten öppnas antingen i eget fönster, eller så länkas du vidare till en annan sida. Skicka gärna tips på avhandlingar och uppsatser som du har hittat till Språkförsvaret

 


Karin Creutz: Synen på det svenska i Finland i fosterländska rörelser – Magma 1/2022

Henrik Nilsson: Terminologifrämjandet – om att fylla ett hål i Terminologi-Sverige – Terminologifrämjandet 2/6 2021

Helena Reierstam: Assessment in Multilingual School - Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik 2/10 2020

Ellen Bijvoet: Attityder till språk – Rapporter från Språkrådet 15, augusti 2020

Barbara Katz/Gerhard Meiser/Horst Haider Munske: Englisch in europäischen Sprachen – FAU University Press 2020

Josefine Krigh: Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer – Uppsala universitet 29/11 2019

Camilla Falk Rønne Nissen: Blind spots of internationalization of Higher Education – Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet november 2019

Linda Mannila: AI och svenskan i Finland – Magma-studie nr 4/2019 

Marie Skøtt Jensen: Hvilken status har elvdalsk i forhold til standardsvensk? - Elvdalsk som dialekt eller (minoritets)sprog? - Bachelorprojekt januari 2019

Ida Åström: Drömkandidaten – kandidatuppsats vid Södertörns högskola ht 2018

Anna Rotkirch m.fl.: Svenskspråkigas fruktsamhet i Finland – Agenda.fi 2018

Vera Schwach/Mari Elken:  Å snakke fag på språk andre forstår – NIFU Rapport 2018:20 juli 2018

Olle Käll: "Ingen svenska i svensk skola?" – Språkförsvarets nätdagbok 5/7 2018

Per-Åke Lindblom: Engelskans påverkan är bara ett knapptryck borta - Språkförsvarets nätdagbok 3/7 2018

På spaning efter den svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors - Magma-Studie nr 1/2018

Jenny Stenberg-Sirén: Språk och språkideologier i radio och tv - Finskugriska och nordiska avdelning vid Helsingfors universitet 2018

Sophia Bergman/Daniella De Oliveira Forsberg: Svenska eller engelska? -–Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, höstterminen 2017

Ville Pitkänen/Jussi Vestinen: Talar du svenska? – tankesmedjan e2 14/11 2017

Mikael Tsiourus: Modal betydelse i älvdalska – Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket ht 2017

Denise Lindgren/Julia Hellgren: "Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar" - Högskolan i Gävle 2017

Katharina Leibring: "Bra namn borde rulla av tungan" - 2017

Lia Markelin: Ett folk under hot – Magma pamflett nr 1/2017

Johanna Gustafsson: Framgångsfaktorer för elever med dyslexi - Valla folkhögskola LÅ 2016/17

Rapport – Svenskarnas bild av Finland Del 1: Kvalitativ studie – Novus 4/1 2017

Rapport – Svenskarnas bild av Finland Del 2: Kvantitativ studie – Novus 4/1 2017

Michael Bach Ipsen: Indre grænser - Københavns universitet Det humanistiska fakultet 24/12 2016

Sara Jensholm: - Men jag tycker att semikolon är snyggare än kolon! – Göteborgs universitet, Ämneslärarprogrammet ht 2016

Tal av Akademiens direktör herr Östergren - Svenska Akademien 20/12 2016

Petra Lantorová: Det älvdalska språket som en nordisk skatt - Mazarykova Univerzita 26/11 2016

Björn Sundell: Det yttre trycket – Omvärldsanalys för det svenska – Magma-studie nr 2/2016

Maria Antas: Den finlandssvenska boken åren 2011 och  2015 – Magma Pamflett november 2016

Lars Steensland: Inledning på mötet "Älvdalskan - Nordens glömda språk!" den 26 oktober - Språkförsvarets nätdagbok 28/10 2016

Per-Åke Lindblom: Inledning på mötet "Älvdalskan - Nordens glömda språk!" den 26 oktober - Språkförsvarets nätdagbok 28/10 2016

Kajsa Kepsu: Hjärnflykt eller inte? - Magmapamflett nr 2/2016

Eva Theilgaard Brink: Man skal bare kaste sig ud i det... - webbplatsen "norden" juni 2016

Célestine Comtois: Språkval i Europaparlamentet En komparativ studie av de nordiska parlamentarikernas språkbruk – Masteruppsats, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, vt 2016

Amanda Sköldenäs/Lina Ohlsson: Oh my God!- Engelska lån i barns vardagssvenska på YouTube – Örebro universitet, Grundlärarprogrammet vt 2016

Tänkta termer - Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv – Vasa universitet maj 2016

Wivan Nygård-Fagerudd/Mikael Kosk: Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland - bakgrund och analys – Magma-studie nr 1/2016

Olle Käll: Inledningsanförande vid seminariet "Behövs svenskan i svensk skola?" - 23/1 2016

Tal av Akademiens direktör herr Riad  – Svenska Akademien 20/12 2015

Björn Sundell: Den obligatoriska svenskan - för och emot – Magma-pamflett nr 3/2015

Henrik Rosenkvist: Älvdalskan i ett sociolingvistiskt perspektiv  – Universiteit Gent 25/11 2015

Studies in Övdalian Morphologi and Syntax – John Benjamins Publishing Company ht 2015

Emmi Ahola: "What´s up, homeboy?" – Anglicismer i svenskt talspråk - Kandidatavhandling i svenska, Universitetet i Jyväskälä, våren 2015

Gunnar Nyström/Yair Sapir: Introduktion i älvdalska  – Kristianstad april 2015 

David Reich m.fl.: Massive immigration from the steppe is a source for Indo-European languages – bioRxiv 10/2 2015 (för senare publicering i Nature)

Kenneth Myntti: Finlandssvensk drivkraft – Magma-pamflett nr 1/2015

Hanna Sofia Rehnberg: Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation –  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk ht 2014

Alexander Katourgi: Favoritskiljetecknet Bruk och missbruk av semikolon – Högskolan i Gävle 2014

Per-Åke Lindblom: Utsatta språk - kan de överleva? - föredrag på möte hos Fjärde Världen den 12/11 2014

Tatsuya Amano m.fl.: Global distribution and drivers of language extinction risk - Proceedings of the Royal Society 3/9 2014

Mikko K. Heikkilä: Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum – Helsingfors universitet 23/8 2014

Birgitta Agazzi m.fl.: Guldtavlorna i gräset Nordiskt språksamarbete Historik och framåtblick- augusti 2014 

Robert Phillipson: English, the lingua nullius of global hegemony  – The politics of multilingualism: linguistic governance, globalisation and Europeanisation, Université de Genève, 19 - 20/6 2014

Simon Bogren: Från språkpolicy till språkutveckling – Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet vt 2014

Michael Cimbritz: Begreppens betydelse - om facktermer i populärvetenskapliga avhandlingssammanfattningar – Linnéuniversitetet vt 2014

Åsa Bengtsson: Finlandssvensk opinionsmätning inför Europaparlamentsvalet 2014 - tankesmedjan Magma 15/5 2014

Marie Rydenvald: "eftersom jag har två språk" - ROSA 19, Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet mars 2014  och med försättsblad

Marita Kristiansen: Domain loss On parallel language use, language policy and terminological infrastructure – IiNT 2013

Kristine Zach: Das Älvdalische - Sprache oder Dialekt? – Diplomarbeit Universität Wien 2013 med sammanfattning på svenska

Ord til hinanden - Modersmål-Selskabets årsbog 2013 med framsida och omslag

Tidigare statsminister Paavo Lipponen, festtal på Svenska dagens huvudfest i Korsholm - 6/11 2013

Alma Hodžić: Advertisements in English in a Non-English speaking country - uppsats vid Linnéuniversitetet 4/6 2013

Riikka Haapala: Attityder till den svenska språklagen - Tammerfors universitet, Fakulteten av språk litteratur och översättning maj 2013

Lisa Arbin: Älvdalsmålet under förändring En studie genom tre generationer – Uppsala universitet, vt 2013

Mark Pagel m.fl.: Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia - PNAS 6/5 2013 

András Kornai: Digital Language Death - PLOS One 22/2 2013

Ingrid Piller/Jinhyun Cho: Neoliberalism as language policy - Language in Society nr 1/2013

Linus Salö: Domänförlust som språkideologisk representation. Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige - Nordand nr 2/2012

Catharina Grünbaum: Vår fattiga svenska - Språkbruk nr 4/2012

Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst - Svenska Akademien 20/12 2012

Poul Hansen: Statistisk utvärdering av förekomsten av utrum/neutrumskillnader hos identiska substantiv i danskt och svenskt standardordförråd - Lunds universitet, Språk-och Litteraturcentrum ht 2012

Camilla Kovero: På spaning efter den nya finlandssvenska identiteteten - Magma-Studie nr 3/2012

Frank-Michael Kirsch: Vortrag, gehalten auf der Jahrestagung der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft - Schloß Köthen, 23/6 2012

Överlevnadsstrategier för minoritetsmedier med fokus på public service - Magma-Studie nr 2/2012

Karin Creutz/Mika Helander: Via svenska - Den svenskspråkiga integrationsvägen - Magma-studie nr 1/2012

Värderingar i förändring - Magmas webbplats 24/4 2012

Johanna Gustafsson: "Jag låtsas som ingenting - men egentligen känns allt för bedrövligt - specialarbete vid Per Brahe-gymnasiet 20/4 2012

Stefan Oeter: The Language Charter in a European Perspective - anförande vid konferens i Helsingfors 12/4 2012

Christian Everbusch/Loránd-Levente Pálfi: Fra Dansk Sprognævn til Dansk Sproglevn? Om sprogsynet hos modersmålets myndigheder i Danmark - Critique, fjerde årgang 2011, sid. 129 - 147. Redaktion: Christian Houlberg och Jens Wendel-Hansen.

Högtidssammankomst den 20 december - Svenska Akademien 20/12 2011

Lena Ekberg: Tal på språkpolitikens dag - 7/12 2011

Jenne Maes: Vadå Invandrare?! - masteruppsats vid Universiteit Gent akademiåret 2010 - 2011

Anna Friman/Sofie Nilsson: Kärt barn har många namn En studie om mikrokommunikation med kundpinnen i fokus - Göteborgs universitet vt 2011

Henric Edoff: Rapport om språkdöd - Linköpings universitet IKK 25/3 2011

Dorota Melerska: Älvdalskan - mellan språkdöd och revitalisering - Adam Mickiewicz-universitetet i  Posnan, februari 2011

Erkki Liikanen: Livskraftigt samarbete mellan nordiska centralbanker - anförande på Magma-akademiens seminarium 27/1 2011 - Finlands Banks webbplats

Pasi Saukkonen: Varför irriterar finlandssvenskarna?/Mikkä soumenruotsalaissa ärssyttää? - Magma-studie nr 1/2011

Beyza Björkman: "So You Think You Can ELF: English as a Lingua Franca as the Medium of Instruction - Hermes 45, sid. 77 - 99, 2010

Mikael Björk: "Vad är tvångssvenska" - Historien om svenskan i Finland - Yle/Vetamix 2010

Erik Geber: Den obligatoriska svenskan i Finland - en historisk analys - Magma pm 18/11 2010

Hedda Söderlundh: Internationella universitet - lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer - Uppsala universitet, doktorsavhandling 5/11 2010 

Om undervisning på engelska - några bidrag från en konferens - rapport från Högskoleverket november 2010

Julia Prentice: På rak sak - om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare - doktorsavhandling vid Göteborgs universitet september 2010  

Maja Pajovic: Flerspråkighet i praktiken - Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet ht 2010

John le Carré: The importance of the German language - öppningsanförande vid Think German Conference 25/6 2010 

Åsa Mickwitz: Anpassning i språkkontakt - morfologisk och ortografisk anpassning av engelska låneord i svenskan - avhandling vid Helsingfors universitet 16/6 2010

Jacqueline Gutiérrez Uribe: Äldre invandrare och det svenska språket – Institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal Högskola vt 2010

Pjotr Garbacz: Word Order in Övdalian - Lundastudier i nordisk språkvetenskap A70 vt 2010

Lena Furberg: Vad är svårt med svåra ord? - examenarbete vid Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet vt 2010

Tove Skutnabb-Kangas/Robert Dunbar: Indogenous Children´s Education as Linguistic Genocide and Crime Against Humanity? A Global View - Gálda Cála, Journal of Indogenous Peoples Rights nr 1/2010

Kenneth Wilhelmsson: Heuristisk analys med Diderichsens satsschema - tillämpningar för svensk text - avhandling för filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap, Göteborgs universitet, 26/3 2010

Berival Kartal: Elevens syn på modersmål och andraspråk - examensarbete vid Malmö högskola, Lärarutbildningen 5/3 2010

Dorota Melerska: Vem är "riktig älvdaling"? – Folia Scandinavia Vol. 11, Adam Mickiewics-Universitetet, Poznan 2010

Det svenska i Finland år 2030 - Magma-Studie nr 1/2010 februari 2010

Martin Gellerstam m.fl.: SAOL och tidens flykt - Norstedts 2009

Mikael Parkvall: Sveriges språk - vem talar vad och var? - Rapporter från Lingvistiska Institutionen vid Stockholms universitet 2009

Sonja Hannila: Engelska låneord i datortidningarna PC för alla och Mikrobitti - föredrag vid professor Matti Rahkonens seminarium Svenska språket, Institutionen för Språk vid Jyväskylä universitet vintern 2009

Catharina Grünbaum/Mikael Reuter: Att förstå varandra i Norden - Nordiska ministerrådet, Nordens institut i Finland, 3:e reviderade upplagan 2009

Witoslaw Awedyk: Attitudes of Norwegians towards the growing influence of English - Folia Scandinavia Vol. 10, Poznan 2009

Ida Asplund: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland?" - 26/11 2009

Reinhold Enqvist: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland?" - 26/11 2009

Björn Sundell: Inledning vid Språkförsvarets seminarium "Försvinner svenskan i Finland? - 26/11 2009

Undervisning på engelska i svensk högre utbildning - hur undviker vi negativa effekter? - sammanfattningar inför Högskoleverkets konferens 24/11 2009 (publicerade 16/11 2009)

Claes Ohlsson: Tar vi språk och språkkunskaper för givna? - presentation vid företagsekonomisk ämneskonferens vid Handelshögskolan i Stockholm 11-12/11 2009

Tore Jansson: Varifrån kommer språkets gränser? - föredrag vid Språkdagen 2009 11/11 2009

Oddrun Grønvik: Standardspråk som demokratisk gode - föredrag vid Språkdagen 2009 11/11 2009

Johan Gustafsson: Attityder och orsaker till lånord i det svenska språket - Linköpings universitet 27/10 2009

Jørgen Christian Wind Nielsen: Sprogligt og kulturelt fællesskab i Skandinavien - fælles om hvad? - inledningsanförande på seminariet "Håller språken ihop Norden?" den 21/10 2009

Sture Allén: Språk som kulturell kommunikation Att tala europeiska - Seminarium om öppenhet och klarspråk i EU 8/9 2009

Jan P. Strid: Ett kompendium i språkhistoria - utkast september 2009

Olle Josephson: Att styra språk. Om språkpolitikens möjligheter och begränsningar - Årsbok. Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2009

Linda Dahlkvist/Jennie Johansson: Att rätta hons o hans text - Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås 2009

Kirsten Rask: De styrer sproget for vildt - tal på Modersmål-Selskabets generalforsamling 14/5 2009

Marika Tandefelt: Vad innebar 1809 för språken? - föredrag 2/4 2009

Finlands okända historia. Den svenska tiden 1150 - 1809. - Magmas webbplats 25/3 2009

John Airey: Science, Language, and Literacy: Case Studies of Learning in Swedish University Physics - Uppsala universitet februari 2009 (med sammanfattning på svenska)

Sylvia Simma: Tal på samernas nationaldag i Jokkmokk - 6/2 2009

Simon Ager: A study of language death and revival with a particular focus on Manx Gaelic - M.A. Dissertation, Bangkor University 2009

Oskar Lennermo: Den engelska invasionen? - om de engelska direktlånens omfattning i tre sportjournalistiska texter - C-uppsats, Halmstad Högskola, ht 2008

Peter Englund: Tal av Akademiens direktör herr Englund  - Svenska Akademiens högtidssammankomst 20/12 2008

Maria Lim Falk: Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser - doktorsavhandling, Stockholms universitet 15/12 2008

Raija Kangassalo: Sverigefinnar och de sverigefinska skolfrågorna - Finskt språk- och kulturcentrum, Mälardalens högskola 2008

Karin Ridell: Dansk-svenska samtal. Språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal - Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet 13/12 2008

Johan Häggman: The EU as a Language Community. The Linguistic Competence of EU Citizens Today - Minority Language Conference Hanasaari, The Swedish-Finnish Cultural Centre 27 - 28/11 2008

Jonas Häggman: Överlever svenskan trycket? - PowerPoint-presentation, Kronoby Folkhögskola 16/11 2008

Herman Lindqvist: Både svensk och finne - ett land med två kulturer - festtal på svenska dagen i Åbo 6/11 2008

Ulla Börestam: Samma skjorta - olika knappar - Nordiska ministerrådet 2008

Søren R. Fauth: Om åndens og sprogets deroute i et enstrettet Europaföredrag på Vigdís Finnbogadóttir Insitute of Foreign Languages, 2/10 2008

Håkan Carlsson/Marianne Hällgren: Inventering av bibliometrisk verksamhet vid svenska lärosäten - Göteborgs universitet 23/9 2008

Anne-Line Grædler: Avløserord - Replikk - nordisk konferens i Marienlyst, Helsingör 4/9 2008

Michel Lafon: Asikhulume! African languages for all! - Les Nouveaux Cahiers d´IFAS

/IFAS Working Paper augusti 2008

Rakel Österberg: Motivación, aptitud y desarollo estructural. Un estudio sobre la actuación lingüistica en apriendentes suecos de español L2  - Stockholms universitet, avdelningen för spanska, portugisiska och latinamerikanska studier, augusti 2008

Robert Phillipson: English, panacea or pandemic? - International Conference "Language issues in English-medium universities; a global concern", University of Hong Kong 18- 20/6 2008

Piotr Garbacz: Älvdalska - ett mindre känt språk – Universitet i Oslo, gästföreläsning 9/6 2008

Niklas Jogsten: De internationella ekonomerna - en undersökning om engelskans påverkan på ekonomer - Uppsala universitet, C-uppsats vt 2008

Dan-Olof Roth/Per Strömblad: Språk, krav och medborgarskap - underlagsrapport till Globaliseringsrådet maj 2008

Kwesi Kwa Prah: The Language of Instruction Conundrum in Africa - föredrag vid IMPLAN-konferensen i Oslo 2-3/5 2008

Per-Åke Lindblom: Är de nordiska språken hotade som akademiska språk? - inledning vid IMPLAN-konferensen i Oslo, 2 - 3/5 2008  - också publicerad som Are the Nordic Languages Threatened as Academic Languages? - publicerad i "Language and Power", sid. 283 - 288, Mkuki na Nyota Publishers Ltd, 2009

Sprog til tiden - rapport fra Sprogutvalget april 2008

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" - 31/3 2008

Erland Jansson (redaktör): Vetenskapsengelska - med svensk kvalitet? - utgivare Språkrådet m.fl. mars 2008

Ellen Bijvoet/Kari Fraurud: Det romska språket och romsk språkvård i Sverige 2007 - Språkrådet 25/3 2008

Tom Fenchel m.fl.: Forskeren i samfundet: Publicering, evaluering og formidling - debattinlägg inför Forskningspolitisk Årsmøde 4/3 2008

Harriet Kuoppa: Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige - Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 29/2 2008

Aud Marit Simonsen: Engelsk i verden - Fokus på språk, januari 2008

Øyunn Rishøi Hedemann: Spansk i verden - Fokus på språk, nr 7/januari 2008

Kathrine Antonsen Vadøy: Tysk i verden - Fokus på språk nr 8/januari 2008

Arne Torp: Skandinaviske nabospråk - i originaltapning eller oversettelse? - Institutt for lingvístiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo 3/1 2008

Leena Huss: Kampen om språkstatus och Europarådets språkstadga – Power-Point-presentation, Centrum för multietnisk forskning Uppsala universitet 2008

Charlotte Rønhof: Mere (end) sprog - rapport från Dansk Industri 2007

Chris Lorenz: Will the universities survive the European integration? - kapitel i "Les ravages de la 'modernisation' universitaire en Europe", Paris, Syllepse 2007. Också på franska.

Kwesi Kwah Prah: The Language Question. The Struggle between English and the other Official and Unofficial Languages (South Africa) - kapitel i "At the End of the Rainbow. Welfare State and Integration in the new South Africa"  2007.

Föredrag (ljudfiler) från den språkpolitiska konferensen "Sprogpolitiske udfordringer for Danmark: hvordan kan forskningsresultater udmøntes? " - Köpenhamns Handelshögskola (CBS) den 5/12 2007

Birgitte Jensen: Föredrag vid konferensen "Sprogpolitiske utfordringer" - CBS/Handelshøjskolen i København 5/12 2007

Hanna Karlgren/Camilla Knudsen: Det svenska, danska och norska modersmålämnet - Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ht 2007

Eva-Marie Ström: Språkklimatet i Tanzania - regn- eller solskenshistoria? - Humanistdag-boken nr 20, 10 - 11/11 2007, Göteborgs universitet

André Avias m.fl.: Fransk i verden - Fokus på språk, november 2007

Helge Niska: Språkpolitik i Sverige - Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitetet, PowerPoint-presentation 11/10 2007

Jørgen Christian Wind Nielsen: Om sprogpolitik i Danmark lige nu - föredrag vid Københavns 2. Sprogfestival 15/9 2007

Ellen Breitholtz: Språklig anpassning och kontakt. Språkvärdering, språkplanering och språkvård - SIS ht 2007

Wivan Nygård-Fagerudd: Svenskfinland i förändring - inskriptionstal vid Svenska yrkeshögskolan 31/8 2007

Birgit Brock-Utne: Utdanning for alle - i hvis språk? - kapitel i bok att publiceras under 2007

Sigurður Jónsson: Det vilda tänkandet och det kultiverade - Vasa universitet ht 2007

Tommaso M. Milani: Debating Swedish. Language Politics and Ideology in Contemporary Sweden - Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University, juni 2007

Elin Thorvinger: Replya? Varför svarar inte svenskar längre? – Lunds universitet vårterminen 2007

Astrid Arkel: "Det värkar vara ett bra språk att kunna" - Malmö högskola, Lärarutbildningen, examensarbete - 24/5 2007

John Pared: Språkdöd och hotade språk - specialarbete i lingvistik, Lunds Universitet vt 2007

Calina Folme: Språkpolitik i skolan - hur betraktar elever språks olika värde? - Göteborgs universitet, specialarbete, vt 2007

Christa Roux Sparreskog: Undervisning av moderna språk och engelska för elever med annat modersmål än svenska -  Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, examensarbete vt 2007

The Asmara Declaration on African Languages and Literatures - 24/4 2007

Staffan Ringskog: Den finlandssvenska självbilden. Om synen på finlandssvenskarnas framtid - D-uppsats, Lunds universitet, Historiska institutionen 17/4 2008

Birgitta Lindgren: Varför läggs allting ned? Språknämnden, Språkvård...Och vad kommer i stället? - högtidsföreläsning vid Nya Tungomålsgillets årsmöte 15/4 2007

Jørgen Christian Wind Nielsen: Knapheden på fremmedsprogskompencer i erhvervslivet - Forbundet Kommunikation og Sprog, København april 2007

Patrik Gustavsson/Lars-Gunnar Johansson: Skandinaviska ungdomars läsförståelse: Bakomliggande faktorer till kunskaper i danska, norska och svenska - 10-poängsuppsats, Växjö universitet 19/2 2007

Rolf Granlund: Tal vid möte i Rennes - Ålands Framtid 14/2 2007

Kåre Solfjeld: Andre fremmedspråk på ungdomstrinnet - Fokus på språk, nr 1/februari 2007

Tanja Ristolainen: Sverigefinnar - Från invandrare till minoritet - Halmstad Högskola, C-uppsats januari 2007

Nina Helgesson/Mikael Petersson: Elevers inställning till engelska språket ur ett genusperspektiv - examensarbete vid Högskolan i Halmstad, 12/1 2007

Sebastian-Fredrik Giese/Martina Janke-Nilsson: Tysk grammatik - svår grammatik. Myt eller en fråga om undervisningsmetoder? - Examensarbete 10 poäng, Malmö högskola ht 2006

Högtidssammankomst 20 december 2006  (innehåller bl.a. Horace Engdahls tal) - Pressinformation från Svenska Akademien

Sture Allén: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20/12 2006

Anja Isaksson: Vad gör spanskan populär? - examensarbete Malmö högskolan ht 2006

Carina Carlsson: Flerspråkiga elevers möjlighet att utveckla sitt svenska språk och sitt modersmål i skolan - examensarbete Malmö högskola ht 2006

David Graddol: English Next - why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language' - British Council 2006

Robert Phillipson: What does the unification of Europe mean for the linguistic and cultural diversity? - Power Point-presentation, 2006

Staffan Larsson: Om maskiner kunde tala - Göteborgs universitet, Humanistdag-boken, 28 - 29/10 2006

Margareta Holmegaard/Sofia Johanson Kokkinakis: Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare? Är mångtydiga ord svåra för elever som är flerspråkiga? - Göteborgs universitet, Humanistdag-boken, 28 - 29/10 2006

Lilian Nygren-Junkin: Modersmål har vi allihopa - dom med och vi med - Göteborgs universitet, Humanistdag-boken 28 - 29/10 2006

Mats Andrén/Katharina Vajta: Hur vi blir dom. Om flerspråkighet och nationell identitet i Luxemburg - Göteborgs universitet, Humanistdag-boken 28 - 29/10 2006  

Språkteknologisk infrastruktur i Norden - rapport med artikelbidrag, konferenscentrum Wallenberg Göteborg 26/10 2006

Bernat Joan i Mari: Betänkande om en ny ramstrategi för flerspråkighet - ingivet till Europaparlamentet 23/10 2006

Kenneth Johansson: Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk - motion i riksdagen 20/10 2006

Tema: dansk eller engelsk - Forlæggerforeningen, Debatten 9/10 2006

Jenny Nilsson: Slang på villovägar - Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, C-uppsats ht 2006

Pól Ó Dochortaigh/Miriam Broderick: Language Policy & Language Planning in Ireland - A report from the Royal Irish Academy Committe for Modern Language, Literary & Cultural Studies, september 2006

Charlotte Gooskens: Internordisk sprogforståelse i ett dialektperspektiv - föredrag på Møde om udforskningen av danskt sprog (MUDS), Århus universitet, 13/9 2006

Carina Wennblom: Hur medvetna är lärare om språkets betydelse för elevens matematiska förståelse? - Malmö högskola, Lärarutbildningen, Examensarbete 10 poäng, ht 2006

Rainer Enrique Hamel: Sprachimperien, Sprachimperialismus und die Zukunft der Sprachenvielfalt - föredrag vid Goethe-Forum i München 18/6 2006. Också i engelsk version.

Denis Cunningham: Languages - Extinction or Expansion? - FIPLV World Congress, Göteborg 15-17/6 2006 

Charlotte Gooskens/Karin Beijering: Kan danskere identificere nordiske dialekter? - föredrag vid den 8:e dialektologkonferensen i Århus 2006

Anna Olofsson: Med rödpenna eller blyerts. Om hur lärare i Norge bedömer språkriktighet - examensarbete vid Luleå tekniska universitet 2006

Shpresa Jashiri/Heidie Pålsson: Kommunikation och engelska som koncernspråk - Fallet Besam - Lunds universitet, Examensarbete - Magisterkurs, 10 poäng, vt 2006

Nina Bergdahl: Engelska ord i elevers svenska texter - 10-poängsuppsats, Växjö universitet, vt 2006

Tina Andersson: Medborgarna och Språket. En studie av Folkpartiets förslag att införa språktest för att erhålla medborgarskap - Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen vt 2006

Inese Nalivaiko: United in or torn by diversity? - multilingualism and the European public sphere - avhandling vid Lunds universitet våren 2006

Anna Bengtsson: "Språkförbättring eller språkförbittring" - Anställdas röster om att arbeta med engelska som koncernspråk - Göteborgs universitet, C-uppsats vt 2006

Svenska språkets historia - föredragsresuméer, Åbo 19-20/5 2006

Torgny Danielsson: Teckenspråk och teckenspråkiga - SOU 2006:54 11/5 2006

Raija Majamaa: Snellman, Sverige och språkpolitik - Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens symposium 12/5 2006

Kulturverlust im Automobilbereich - diskussionsprotokoll från Volkswagens AG:s Hauptversammlung den 3/5 2006 i Hamburg

Eric Castagne: Att skapa (språklig) mellanförståelighet i Europa - konferens om nordisk grannspråksförståelse i ett europeiskt perspektiv, Uppsala universitet 27/4 2006

Niclas Burenhult: Deep Linguistic Prehistory with particular reference to Andamanese - 30/3 2006

Olle Käll: Språkbad eller drunkningsrisk? - D-uppsats mars 2006

Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo: Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder - 27/3 2006

Ola Karlsson: Principer för Datatermgruppens arbete - 14/3 2006

Ján Figel: Multilingualism is essential for the Union´s democratic legitimacy - tal vid SCIC Universities Conference, Bryssel 10/3 2006

Olle Käll: Tvåsspråkighet, SPRINT och språkbad i klassrummet - C-uppsats februari 2006 (nedladdningsbar fil)

David Crystal: English worldwide - kapitel i "A history of the English Language" (Cambridge: CUP 2006)

Tobias Harding: Ärans och hjältarnas språk? - text inom ramen för forskarkursen "Minnespolitik i Sverige och Finland" 2006

Charles-Xavier Durand: Engelskan utgör en pålaga på vetenskaplig forskning - översatt utdrag från "Si ce n´est pas rédigé en anglais, ça ne vaut pas la peine d´être lu", Cercle Jeune France 2005

Esko Melokari: Finskspråkiga synskadades vardag och fest i det svenska samhället - Sverigefinska Synskadadeförbundet SFSF 2005

Bo Ralph: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst - 20/12 2005

Charlotte Gooskens: Hvad forstår unge svensker og nordmænd best - engelsk eller dansk? - Tidskrift for Sprogforskning 9/12 2005

Catharina Nyström Höög: Berättelser som källa till information om språkliga attityder - Nordmålforum december 2005: Nordiske språkklima under engelsk press, artikkel 12

Jan-Ola Östman: Finlandssvenskan under dubbelpress - 1- 2/12 2005 Helsingfors universitet

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4: Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik - 29/11 2005

Gunnar Nyström (red.): Rapport från Första konferensen om älvdalska (Fuost konferensn um övdalskų) – Uppsala universitet, november 2005

Yair Sapir: Elfdalian, the vernacular of Ölvdaln – Första konferensen om älvdalska, Uppsala universitet november 2005

Sylvia Måsan: Dalmål i skolan - rapport från ett projekt i Mora kommun 2005

Robert Phillipson: English: a lingua franca or an Anglo-American Frankenstein? - föreläsning vid  University of Essex 16/11 2005, PowerPoint-presentation

Pia Köhlmyr/Arne Olofsson: Är nykläckta studenter verkligen fullfjädrade i engelska? - Föredrag vid Humanistdagarna den 12-13/11 2005 vid Göteborgs universitet

Gert Kristoffersen: Norsk i hundre! En ny norsk språkpolitikk (presentation) - 27/10 2005 (nedladdningsbar fil)

Sara Frennesson: Shit, den dissen var nice - C-uppsats vid Göteborgs universitet, ht 2005

Marie Hjelm: Vad säger de i Danmark och Norge? En undersökning av grannspråksförståelsen hos gymnasieelever - Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 10-poängsuppsats ht 2005

Synnøve Skjersli Brandt/Vera Schwach: Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning - NIFU STEP Arbeidsnotat 18/2005

Gudrún Kvaran/Hanna Óladóttir: Islandsk i officiel teori og individuel praktis - Nordmålforum 2005

Karl-Johan Lönnroth: Översättning inom EU - Föredrag vid Svensk-finska översättarseminariet, Vasa, 15 - 16/9 2005

Ragnhild Ljosland: Norway´s misunderstanding of the Bologna Process: When internalisation becomes Anglicisation -  föredrag vid konferensen "Bi- and Multilingual Universities: Challenges and Future Prospects", Helsingfors universitet, 1 - 3/9 2005

Thomas Hylland Eriksen: McDonaldisation or diversity? The use of English as a foreign language - föredrag vid konferensen om Bi- and Multilingual Universities, University of Helsinki, 1-3/9 2005

Margit Bönnemark: Language use in dissertations presented at Örebro University 1999 - 2004 - föredrag vid Bi- and Multilingual Universities, Helsinki University, 1- 3/9, 2005

Chris Brinck: Multilingual Universities - Observations and Conclusions - PowerPoint-presentation vid konferensen om Bi- and Multilingual Universities, Helsinki University, 1-3/9 2005

Andrea Borenius/Charlotta Renvall: Ett företag - två språk. En utredning av användningen av svenska i den finländska företagsvärlden samt av användningen av finska på företag i Österbotten - Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Institutionen för företagsledning och organisation, ht 2005

M. Lennhag: Språkets betydelse för nationell identitet i Uzbekistan - uppsats vid Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet, ht 2005

Ruth Laidmets: Utvecklingen av estlandssvenskarnas nationalitetskänsla och finlandssvenskarnas eventuella roll i denna - magisteruppsats, Institutionen för nordisk filologi, Tartu Universitet, 2005

Lars-Eric Nilsson: Mallorca och den katalanska språkfamiljen - Örebro universitet, Humanistiska institutionen, 60-poängsuppsats, 2005

Ida Asplund: Finland Swedes - a future national minority of Sweden? - Umeå universitet, juridiska fakulteten 27/4 2005

Karl-Johan Lönnroth: Europeiska Unionens språkpolitik - Utvecklingstendenser och utmaningar - SFÖ konferens Uppsala 23/4 2005 eller i PDF-format.

Christer Kuvaja: Eller eller två språk - tvåspråkighet Finland i slutet av 1700-talet - Svenska Historikermötet 22 - 24/4 2005, Uppsala

Johanna Wassholm: Om språk och nation i Finland 1809 - 1824 - papper vid Svenska historikermötet i Uppsala 22-24/4 2005

Jennica Thylin: "Den finländska svenskan" 1809 - 1922 - Svenska Historikermötet 2005, Åbo

Linn Gillberg: Fjäril bli till sommarfluga - Malmö högskola, vt 2005

Tove Skutnabb-Kangas: Endangered linguistic and cultural diversities and endangered biodiversity – the role of educational linguistic human rights in diversity maintenance – föredrag vid  Diyarbakir PEN Seminar on Cultural Diversity, Turkiet, den 20-25/3 2005 

Tore Otterup: "Jag känner mig bara begåvad." Om flerspråkighet och identitetskonstruktion hos några ungdomar i ett multietniskt förortsområde - Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, mars 2005

Tove Bull: Latinsk og engelsk som akademisk lingua franca - föredrag vid symposium om språkpolitikk mars 2005

Fred Karlsson: Språkklimatet i världen - och i Svenskfinland - festtal vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årshögtid 5/2 2005

Birgit N Schlyter: Språk och politik i Centralasien - Ymer 2005

Helena Palm: Facktermer - hur, när och varför? - Linköpings universitet 31/1 2005

Olle Josephson: Språkvård, språkplanering och språkattityder - föredrag med OH-transparanger 20/1 2005

John McWhorter: The Story of the Human Language - The Teaching Company, föreläsningsserie 2004 

Irmili Kuusela/Arje Meski: Omfattningen och kvaliteteten av finskspråkig information publicerad av svenska myndigheter - 2004

Pekka Hallberg: Den nya språklagen i Finland - föredrag hos Svensk-Finlands vänner 8/12 2004

Rainer Enrique Hamel: Las cuatro fronteras de la identidad lingüística del español: lengua dominante y dominada, lengua fronteriza y lengua internacional - III Congreso internacional de la lengua española 17-20/11 2004

Svend Auken: Tal på Modersmål-Selskabets jubileumfest november 2004

Anna Antonsson: Svenska, engelska och akademiska - Uppsats vid Stockholms universitet ht 2004

Eric de Geer: Den finska närvaron i Mälarregionen: En geografisk-statistisk studie över de finsktalande i Sverige - Finskt språk- och kulturcentrum, Mälardalens högskola 2004

Peter Andersson/Annika Bergström: Sture Allén eller Big Brother-Linda - vem har makten över språkets förändring - Humanistdag-boken nr 17, 2004

Sture Allén: Värt att vårda - svenska språket i ett akademiskt perspektiv - Humanistdag-boken nr 17/2004

Anna Nordling: På väg mot en engelskspråkig högskolevärld? - Föredrag vid Humanistdagarna 9–10/10 2004 vid Göteborgs universitet.

Liss Karin Sylvén: Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen - hur fungerar den i verkligheten? - Föredrag vid Humanistdagarna 9–10/10 2004 vid Göteborgs universitet.

Vera Schwach: Norsk vitenskap - på språklig bortebane? - NIFU skriftserie 9/2004

Hedda Söderlundh: Svårare på engelska - D-uppsats vid Uppsala universitet ht 2004

Thomas Harder: Hellere tosproget end tvetunget - tillträdesföreläsning vid CBS 2004

Carl-Gustaf Burén: Introduktion till Fritz Mauthner - Södertörns retorikkollegium, 17/9 2004

Robert Phillipson: Figuring out the Englishisation of Europe - BAAL Annual Conference, King´s College, september 2004

Jörn Donner: Nordismen - A Thing of the Past? - föredrag i Åbo 19/8 2004

Malin Hansson: Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning - C-Uppsats vid Uppsala universitet ht 2004

Ylva Skogsberg: "Styr fördomar om andra människor vår uppfattning om dialekter?" - C-uppsats i Allmän språkvetenskap, Stockholms universitet ht 2004

Alia-Maria Mourad: Elever med annat modersmål än svenska och engelska - Examensarbete Malmö högskola ht 2004

Bente Maegaard m.fl.: Strategisk satsning på dansk sprogteknologi - Statens Humanistiske Forskningsråd, København 2004

Mart Rannut: Language Planning in Estonia: Past and Present - CIEMEN 2004

Ibn Stampe Sletten (redaktör): Nordens språk med røtter och føtter - Nordisk Ministerråd, København 2004

Björn Rehnström: Att skriva på älvdalska - Första konferensen om älvdalska, Uppsala universitet, 18 - 19/6 2004

Martin Ringmar: Älvdalska - en önordisk språkö på fastlandet? - Första konferensen om älvdalska 18 - 19/6 2004

Christer Kiselman: Språkpolitik för en teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Föredragsunderlag, Voksenåsen 7/6 2004

Christopher Rollason: Language Borrowings in a Context of Unequal Systems: Anglicisms in French and Spanish - papper vid University of Surrey juni 2004

Elina Ranta: International English - a Future Possibility in the Finnish EFL Classroom? - Tammerfors universitet, juni 2004

Henrik Gottlieb: Danish Echoes of English - Nordic Journal of English Studies nr 2/2004

Stig Hjarvad: "The Globalization of Language. How the Media Contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects" - Nordcom, nr 1-2, 2004, sid. 75 - 97

Pia Jarvad: Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter - Föredragsunderlag 14/5 2004

Sofia Matti: Minoritetsspråkets möjlighet i den liberaldemokratiska staten - Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet, 2004

Hilda Svensson: Språkbyte eller språkbevarande? - en undersökning av några talare av svenska och arabiska - C-uppsats, Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi, vt 2004

Ann Brundin: Analys av ett EU-dokument - magisteruppsats, Stockholms universitet vt 2004

Carina Andersson m.fl.: En granskning av rapporten "Kartläggning av svenska som andraspråk" från Myndigheten för skolutveckling - B-uppsats, Institutionen för Nordiska språk, Lunds universitet, vt 2004 

Gudrun Erickson: Engelska i åtta europeiska länder - en undersökning av ungdomars kunskaper och uppfattningar - Skolverket Rapporter 2004

Tove Skutnabb-Kangas: The right to mother tongue medium education - the hot potato in human rights instruments - öppningsanförande på det 2:a Mercator internationella symposiet 27-28/2 2004

Robert Phillipson: If language policy issues are explosive, how should they best be handled? - Il Mercator Symposium: Europe 2004: a new frame-work for all languages, 27 - 28/2 2004

Tove Bull: Forsking og høgare utdanning - inlägg på Norsk Språkråds seminarium 12/2 2004

Norsk språkråd: Nye veier i norsk språkpolitikk? - föredrag från seminarium i Lysebu, Oslo 12/2 2004

Helge Sandøy: Språkendring, språkpolitikk og statens rolle - inlägg på Norsk Språkråds seminarium 12/2 2004

Ann-Kristin Olsson Flodin: Biblioteket som en språkplanerande institution - en studie av språkplanering på färöiska bibliotek - magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2004

Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28R

Statsminster Matti Vanhanen: Tal vid Svenska Dagens huvudfest i Karleby 6/11 2003

José Luis Ramirez: Tysk versus anglosaksisk språkfilosofi - Seminariekoncept vid Södertörns högskola 3/11 2003

Miklós Kontra: Should a National Minority Subsidize the Education of a Majority? - föreläsning vid konferensen "Focus on linguistic diversity in the new Europe" 13/10 2003

Gerhard Stickel: Sprachpolitik in Deutschland oder: der Mangel daran - föredrag vid konferensen för den Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner, Stockholm 13/10 2003

Niels Davidsen-Nielsen: Language policy in Denmark - with special reference to functional domains - Konferensen för Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner 13-14/10 2003

Tore Otterup: "Jag är en helt gränslös person" - Humanistdag-boken 2003, Göteborgs universitet

Mall Stålhammar: Engelskan i svenskan - Projektet ORDAT september 2003

Ole Stig Andersen: Er dansk et truet sprog? - Samvirke nr 8, 28/8 2003

Annika Bryntse m.fl.: Reklam och Trender - Ekonomihögskolan Lunds universitet, vt 2003

Lisa Wolff Foster: att ta språket med sig ...Arabiskan ur ett minoritetsspråkperspektiv - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik, D-uppsats vt 2003

Anna Helga Hannesdóttir/Gitte Mose: Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden - utredning på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, december 2002

Carl-Erik Lundbladh: Prefixlika förleder - Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, november 2002

Veronika Mattsson: Tvåspråkighet - uppsats KTH oktober 2002

Arne Olofsson: Makten över etymologin - Humanistdag-boken nr 15, 2002

William Kevin Penny: Linguistic Imperialism: The role of English as an International Language - University of Birmingham, september 2002 

Lisa Wolff Foster: Enade i spillrorna av Babels torn - Språkplanering i Tanzania och Kenya - Uppsala universitet, institutionen för lingvistik, C-uppsats vt 2002

Svenskan i Finland 7 - föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland - Uleåborg 19-20/4 2002

Tove Skutnabb-Kangas: Languages policies and education: the role of education in destroying or supporting the world´s linguistic diversity - Världskongressen om språkpolitik, Barcelona 16-20/4 2002

V.N.Webb: Language Policy Planning in South Africa - Research in the Politics of Language, University of Pretoria april 2002

Lennart Hellspong: Kompendium i språkfilosofi - 2002

Jens Chr. Manniche: Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet - Arbejdspapir på Historisk Institut, Aarhus Universitet, 2002

Henrik Gottlieb: "Hey, jag har et navn, okay?" Dansk dubbing: fra asken i ilden - Studier i nordisk 2000 - 2001, Selskab for Nordisk Filologi 2002

Xoàn M. Paredes/Sofia da Silva Mendes: The Geography of Languages: a strictly geopolitical issue? The case of "international English" - Chimera 17:104 - 112, University College Cork 2002

Ari Páll Kristinsson: Utredning om de nordiska språkens domäner och det senaste decenniets språkpolitiska initiativ med avseende på Island - Isländska språksekretariatet november 2001

Kurt Braumüller/Ludger Zeevart: Semikommunikation, rezeptive Mehrsprachigkeit und verwandte Phänomene - Arbeiten zur Mehrsprachigkeit nr 19/2001

Peter Colliander: Das Dänische als Wissenschaftssprache, sprachpolitisch gesehen - föredrag vid Konferenz zum Thema "Europäische Wissenschaftsprachen im 21. Jahrhundert", 18 - 19/10 2001

Neville Alexander: Language, Education and Race Relations - Conferance paper, Durban, South Africa, 3-5/9 2001

Birgit Brock-Utne: The global forces affecting the education sector to-day - the universities in Europe as an example - föreläsning vid Dresdens universitet 4/9 2001 för Erasmus-nätverket

Richard Hudson: Some issues on which linguists agree - Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, University of Southhampton, senast korrigerad 2002

Om värn av den nordiska språkgemenskapen - medlemsförslag till Nordiska rådet 9/12 2001

Ulrich Ammon: Sprache als Politikum - föredrag på ifa Konferanz 27 - 28/9 2001

Jakob Buhl: Domænetab – om tysk og engelsk sprog i Danmark, om sprogskifte og sproglige domæner – Kandidatspeciale, Center for nordiske Studier, Syddansk Universitet – Odense Universitet 1 juni 2001 och försättsblad

Christer Kiselman: Svenskt fackspråk inom matematik, teknik och och naturvetenskap - finns det några problem? - Föredrag vid Vetenskapsakademien 27/2 2001  

Bengt Sigurd: Svensk språkforskning under 1900-talet - LUEP 25/1 2001

Christer Kiselman: Svenskt fackspråk inom matematik, teknik och naturvetenskap - Uppsats publicerad den 23/1 2001

Björn Melander: Svenska tjänstemäns åsikter om EU-texter - Linköpings universitets elektroniska serie 21/1 2001

Louise Lindgreen: Gammelsvenskby - En studie kring identitet och nationalism hos svenskarna i Ukraina - C-uppsats vid Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen vt 2001

Staffan Nyström: Ortnamn och kulturminneslagen - om tolkning av begreppet god ortnamnssed - Riksantikvarieämbetets webbplats, 2001

Susanna Schlehaider/Maria Svensson: "Herregud, det är ju en revolution!" En undersökning av Europaparlamentets intranät och de effekter som uppstår i samband med dess flerspråkighet - magisteruppsats, biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 2000/2001

Marika Lagervall: Computer, dator eller tölva - om språkvårdens roll i bemötande av engelska låneord - Humanistdagboken 13, Göteborgs universitet, 2000

Håkan Edgren: Svenskan i EU och EU i svenskan - Linköpings universitet 22-23/10 1999

Veturliði Oskarsson: Är Islands språkvård på rätt väg? - Föredrag i samband med Islandska sällskapets i Uppsala 50-års jubileum 11/10 1999

Maria Sundin: Svenska - bildningsämnet som försvann - ht 1999 Stockholms universitet

Beata Megyesi: Minoriteter i Ungern - opublicerad uppsats 1999

Anna Sågvall Hein m.fl.: Om maskinöversättning - utredning av NUTEK 1999

Ulrika Gagzis/Leif Jacobsen: När särskrivning blir sär skrivning - en inblick i den svenska särskrivningsproblematiken - Institutionen för nordiska språk, Lunds Universitet, ht 199

http://www.jacobsenmedia.se/När%20särskrivning%20blir%20sär%20skrivning.pdf

Robin Fortelius: Att översätta webbsidor - Föredrag vid Finsk-svenska översättarseminariet i Uppsala 17 - 19/9 1998

Ulf Jämterud: Textremsan och språket - en undersökning av språket i textremsorna hos några filmer översatta till svenska - Linköpings universitet, Institutionen för Språk och Kultur, uppsats vt 1998

Claude Piron: Language Constraints and Human Rights - Anniversary Symposium on Language and Human Rights, Genève 28/4 1998

Gunilla Byrman: Europanto eller svenska? - Föredrag 20/10 1997

Hans Landquist: Memma, semlor och örfilar - Är finlandssvenska ett eget språk? - Humanistdagboken, Göteborgs universitet 1997

Linus Ganman: Den nordiska språkgemenskapen i ett framtidsperspektiv - B-uppsats, Mitthögskolan, vt 1997

Fred Karlsson: Språkens öde - mötet med informationsteknologin och dess språk - föredrag hållet vid Nordiska rådets temakonferens "Nordisk kultur under internationell press" 3-4/3 1997 

Lars Ahrenberg/Magnus Merkel: Språkliga effekter av översättningssystem - Ord & Stil, 1997

Tore Jansson: Nationalspråkens tid - kapitel ur boken "Språken och historien" 1997

Olavi Korvonen/ Birger Winsa:Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien Två uppsatser - Skrifter från forskningsprogrammet KULTURGRÄNS NORR, Umeå 1997

Birger Winsa: Från tornedalsfinska till meänkieli - Juridica Lapponica nr 14, Lapplands universitet Rovaniemi  1996 

Bente Bakmand: Inledning till "Frankrig og sproget" - Aalborg universitet, Institut for sprog, kultur og æstetik, maj 1996

Merja Kytö: Nya utmaningar för forskning och undervisning i engelska språket - installationsföreläsning vid Uppsala universitet 22/3 1996

Gunnar Nyström: Övkallmåleð - wen ir eð? - högtidstal på Skansfesten 1994

Claude Piron: The hidden effects of the current system of international communication - tal vid International Youth Forum "Interweek", Novosibirsk Ryssland 15/5 1994

Henrik Tallgren: Finlandssvenskarna i Finland: från nationalitet till etnisk minoritet - Göteborgs Universitet, FU-kurs ht 1993

Kjell Herberts: Tolv tvåspråkiga familjer - projekt vid statsvetenskapliga sektionen vid Åbo Akademi i Vasa maj 1991

Per Jonsson: Svensk överhet och finska undersåtar. Svensk språkpolitik under 400 år - föreläsning på Finsk-ugriska institutionen, Lunds universitet, april 1990

Christer Laurén/Marianne Nordman: Från kunskapens frukt till Babels torn - en bok om fackspråk - Vasa högskola 20/2 1987

Jens Allwood: Mentalitet och språk; Några reflektioner - i "Mentaliteter", Memorandum from the Board of Åbo Akademi Research Institute No 118, 1986

Lars Steensland: Varifrån kommer älvdalskan - högtidstal på Skansfesten 1982

 

(Denna avdelning uppdaterades senast den 6/8 2022)