Sprakforsvaret
   

Officiella rapporter och skrivelser

Detta arkiv innehåller dokument, som har beslutats av olika myndigheter, politiska församlingar, partier eller intresseorganisationer - eller lagts fram inom ramen för dessa, exempelvis motioner. Tal av officiell karaktär finns också förtecknade här. Dokument av renodlad akademisk karaktär ligger i "Avhandlingar och uppsatser". Dokumenten öppnas antingen i eget fönster, eller så länkas du vidare till en annan sida. Skicka gärna tips på liknande skrivelser som du har hittat till Språkförsvaret


Utlåtande av Svenska Finlands folkting om utkast till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningstjänsten - Svenska Finlands folkting 30/6 2021

Skrivelse till minister Ohisalo – Svenska Finlands folkting 24/6 2021

Språkstatus - Språklig tillstandsrapport 2021 – Språkrådet juni 2021

Gudrun Brunegård: Älvdalska som språk – Interpellation 2020/21: 719 1/6 2021

Språk i Norden 2021 – Nätverket för språknämnderna i Norden maj 2021

Opprop for styrket norsk fagsprog i akademedia – Riksmålsforbundet 5/5 2021

Amanda Lind: Svar på fråga 2020/21 av Peter Helander (C) Älvdalskan som språk – Kulturdepartementet 21/4 2021

Remissvar på delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) - Institutet för språk och folkminnen 14/4 2021

Peter Helander: Skriftlig fråga till statsråd 2020/21:2483 Älvdalskan som språk – Riksdagen 9/4 2021

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Kulturdepartementet om älvdalskans ställning – Språkförsvarets nätdagbok 23/3 2021

Robert Stenkvist: Älvdalskan som nationellt minoritetsspråk – interpellation i riksdagen 16/3 2021

Nationella minoriteter – Institutet för språk och folkminnen m.fl. februari 2021 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap – Delbetänkande av Utredningen om språk och samhällskunskapskrav och andra frågor om medborgarskap (USSMA), Stockholm 2021 SOU 2021:2 januari 2021

Programförklaring för Språkförsvaret – Språkförsvarets nätdagbok 9/1 2021

Andrea Skjold Frøshaug/Truls Stende: Har Norden et språkfelleskap? – Nordiska ministerrådet Analyse  Nr 01/2021, december 2020

Jennie Spetz: Språkpolitisk krönika 2020  – Institutet för språk och folkminnen 18/12 2020

Global Assets stämningsansökan mot Hagfors kommun - Värmlands tingsrätt 26/10 2020

Karlskrona kommun Förutsättningar för etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) – Rapport 21/9 2020

Folktingets skrivelse om bland annat behovet av svenskkunnig yrkespersonal vid nödcentraler och inom räddnings väsendet – Svenska Finlands folkting 25/6 2020

"Det finns ett sug efter klarspråk"  – Rapporter från Språkrådet 16, juni 2020

Lov om språk (språklova) – Proposisjon 108L – Det kongelige kulturdepartement 12/5 2020

Moving to a bilingual country – Helsinki Times/tankesmedjan Magma våren 2020

Utlåtande om flera språk i befolkningssystemet – Svenska Finlands Folkting 8/4 2020

Det svenska i Finland Vadan och varthän? – Kairos Future 26/2 2020

Åsa Wikforss: Inträdestal – Svenska Akademien 20/12 2019

Tomas Riad: Tal av Akademiens direktör herr Riad – Svenska Akademien 20/12 2029

Maria Bylin/Jennie Spetz: Svenskan är den fasta inredningen – Rapporter från Språkrådet 11, december 2019

Jennie Spetz: Språklagen och medborgaren – en undersökning av medborgarmejl – Rapporter från Språkrådet 10, december 2019

Marcus Larsson/Åsa Plesner: "Risken tas av någon annan" Hur Engelska skolan etablerar sig i nya kommuner – Tankesmedjan Balans 24/11 2019

Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen – Kommunal 7/10 2019

Ann-Britt Åsebol: Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige – motion till riksdagen 3/10 2019

Pisa 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturkunskap – Skolverket 2019

Høyring - forslag til ny heilskapleg språklov – Kulturdepartementet, regeringa.no 23/8 2019

Tal av statsminister Stefan Löfven i Europaparlamentet den 3 april 2019 – Regeringskansliet den 3/4 2019

Utbildningsdepartementet: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk – SOU 2018:83 december 2018

Jenny Stenberg-Sirén: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018 Språk och internet – tankesmedjan Magma december 2018

Språk i Norge - kultur og infrastruktur - Språkrådet oktober 2018

Björn Sundell/Michael Djupsjöbacka: God vård – också på svenska? – Magma-pamflett nr 1/2018

Folktinget: Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk – 13/8 2018

Heléne Fritzon: Språkkrav för permanent uppehållstillstånd  – Riksdagen 17/5 2018

Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen – Yggdrasil 20/4 2018

Skolverket: Engelskspråkig undervisning - Rapport 465 2018

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen – Sintef 4/9 2017

Språkstatus 2017 Språkpolitisk tilstandsrapport frå Språkrådet – Språkrådet september 2017

Språk i Norden 2017 – Nettverket for sprognemndene i Norden ht 2017

Kuseler Erklärung - Verein Deutsche Sprache 17/6 2017

Susanna Karlsson: Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor – Rapporter från Språkrådet 8,  juni 2017

Förslag på ansvarsfördelning inom det offentliga terminologiarbetet - Institutet för språk och folkminnen juni 2017

Utlåtande: regionala språkförsök – Svenska Finlands Folkting 7/6 2017

Den nordiska gruppen för parallellspråkighet: More parallel, please Sprogbrug i internationaliseringsprocesser – Avslutningsrapport 5/5 2017

Konstitutionsutskottet om älvdalskans ställning - Språkförsvarets nätdagbok 30/4 2017

Konstitutionsutskottet: Minoritetsfrågor – Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU16

Älvdalskans språkpolitiska status – Institutet för språk och folkminnen våren 2017

Erna Solberg: Gratulerer med samefolkets dag! – Regjeringen.no 6/2 2017

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017 – 2020 - Svenska Finlands folkting 1/2 2017

Handlingsplan för att bevara och stärka det älvdalska språket – Älvdalens kommunfullmäktige november 2016

Peter Helander (C): Älvdalskan som eget språk - motion till riksdagen 5/10 2016

Sverigefinländarnas delegation/Svenska Tornedalingars Riksförbund: Lost Momentum Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016 - 30/9 2016

Robert Stenkvist m.fl. (SD): Bevara språket älvdalska - motion till riksdagen 20/9 2016

Sveriges Lantbruksuniversitet: Språkliga riktlinjer för SLU och Språkpolicy för SLU – 21/6 2016

Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk – Regeringskansliet, Kulturdepartementet 1/6 2016

SIL International: Beslut om att skapa en internationell språkkod för älvdalskan - 27/5 2016

Språkrådets omvärldsrapport 2015 - Språkrådet 20/5 2016

Manifest till försvar för den vetenskapliga mångspråkigheten - CEIPAC april 2016

Svenska Akademiens remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan - Svenska Akademien 29/4 2016

Språk - så mycket mer än engelska  – Lärarnas Riksförbund 17/4 2016

Slå vakt om svenskan – Svenska Finlands folkting 9/4 2016

Utlåtande om Rundradions allmännyttiga uppdrag och finansiering – Svenska Finlands Folkting 21/3 2016

Märit Hammarström: Yttrande om "Offentligt uppdrag om terminologi" - IKEM 22/2 2016 

Kristina Bränd Persson: Socialstyrelsens yttrande över promemorian: Uppdrag om offentlig terminologi - Socialstyrelsen 22/2 2016 

Bodil Nistrup Madsen: Kommentarer till rapporten "Utredningen om terminologiarbete i Sverige" - Copenhagen Business School 22/2 2016

Tomas Riad: Yttrande med anledning av översynen av det offentliga terminologiarbetets organisation och omfattning - Svenska Akademien 21/2 2016

Språkförsvarets styrelse: Svar till Näringsdepartementets promemoria "Uppdrag om offentlig terminologi" av den 15 januari 2016 - 21/2 2016

Stina Wallström: Remissvar Teknikföretagen Uppdrag om offentlig terminologi - Teknikföretagen 20/2 2016 

Barbro Ehrenberg-Sundin: Synpunkter på utredningen om infrastrukturen för svensk terminologi - 20/2 2016

Institutet för språk och folkminnens (ISOF) synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologi - Institutet för språk och folkminnen 19/2 2016 

Anders Tikhan: Hearing 2016-02-03 om det offentliga terminologiarbetets organisation och struktur - Sveriges Ingenjörer 19/2 2016 

Nina Pilke: Synpunkter på promemorian "Uppdrag om offentlig terminologi"  – Vasa universitet/Filosofiska fakulteten 19/2 2016

Hanne Erdman Thomsen: Ang. det offentliga terminologiarbetets organisation – Copenhagen Business School 19/2 2016

Terminologicentrum (TNC): Yttrande om promemorian " Uppdrag om offentlig terminologi" – 19/2 2016

Institutionen för svenska och flerspråkighet/Stockholms universitet: Synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologi – 18/2 2016

Sveriges Facköversättarförening: Yttrande om TNC och promemorian Uppdrag om offentlig terminologi – 17/2 2016

Katri Seppälä: Synpunkter på det offentliga terminologiarbetet i Sverige   -  Terminologicentralen TSK 16/2 2016

Svenska Biotermgruppen: Synpunkter på utredning om offentlig terminologi – 15/2 2016

Bruk av engelsk i industri og bygge- og anleggsvirksomhet – Språkrådet/TNS 26/1 2016

Uppdrag om offentlig terminologi – promemoria från Näringsdepartementet 15/1 2016

SIL International: Comments received for ISO 639-3 Change Request – 15/1 2016

Tips och språkråd när du jobbar med att spegla Sverige  – SVT december 2015

Aron Emilsson: Älvdalska som landsdelsspråk - Motion till riksdagen 2015/16:2544

Niclas Malmberg: Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk - motion till riksdagen 2015/16:3243 – 7/10 2015 

Göta hovrätt: Yttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) – 14/9 2015 

Justitiekanslern: Remissyttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) – 11/9 2015

Anna Westerberg: Kommentar till ansökan om internationell språkkod för älvdalskan – Institutet för Språk och folkminnen 26/8 2015

Kristine Bentzen m.fl.: Ansökan om internationell språkkod för älvdalskan – 24/6 2015

Språkrådets omvärldsrapport 2014 – Språkrådet 19/5 2015

Bengt Eliasson: Interpellation 2014/15:420 Framtiden för Terminologicentrum – 19/3 2015

Maria Hirvi-Ijäs: "Ni har ju era fonder" "Vi har ju våra fonder" – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014

Årets anglofån 2014 och Språkförsvarets pris 2014 – Språkförsvaret 11/12 2014

Jennie Spetz: Tal på Språkpolitikens dag 2014 – 8/12 2014

Språkpolicy Linnéuniversitetet - 19/11 2014

Utlåtande om förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen – Svenska Finlands folkting 12/11 2014

Frans Gregersen (red.): Hvor parallellt Om paralellspråkighet på Nordens universitet - Nordisk Ministerråd hösten 2014

Androulla Vassiliou: Why languages matter: European and national perspectives on multilingualism – European Commission 25/9 2014

Jennie Spetz: Debatterad - och marginaliserad Perspektiv på modersmålsundervisningen - Rapporter från Språkrådet 6, juli 2014

Lunds universitets språkpolicy – 19/6 2014

Johan Schlasberg: Överklagande till Patentbesvärsrätten gällande varumärket "Nordiska Modellen" –  3/5 2014

Språkrådets omvärldsrapport 2013 - Institutet för språk och folkminnen maj 2014

UNESCO policy decision on multilingualism – 14/4 2014

Anders Karlsson: Patenträttigheter  och språkval - Skriftlig fråga i riksdagen 9/1 2014

Språkförsvarets programförklaring på finska - 27/12 2013

Nyordslistan 2013 - Språkrådet/Språktidningen 27/12 2013

Marketta Sundman: Tvåspråkiga skolor? - tankesmedjan Magma 12/12 2013

Marketta Sundman: Tvåspråkiga skolor? - Magma-studie nr 4/2013

Regeringens proposition 2013 14:53 Nationella patent på engelska  - 12/12 2013

Åsa Bengtsson: Opinionsmätning om svenskans ställning i Finland - Tankesmedjan Magma 12/11 2013

Språkpolicy vid Karlstads universitet – 24/10 2013

Svenska Uppfinnareföreningens remissvar avseende betänkandet från Patentlagsutredningen - SOU 2013:48 - 30/9 2013

SPOFs (Svenska Patentombudsföreningens) yttrande över Patentlagens delbetänkande SOU 2013:48 - Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet - 30/9 2013

Håkan Juholt: Motion 2013/14: K285 Medborgare Kund - 30/9 2013

Språkpolicy Högskolan Dalarna – 23/9 2013

Nätverket Språkförsvaret: Yttrande över Delbetänkandet SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet - 22/9 2013

Tema: Tv-teksting i Norden – Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? - Språk i Norden 2013, Nordisk sprogkoordination juli 2013

Verein Deutsche Sprache: Rudolstädter Erklärung - 16/6 2013

Angående meritpoängen i moderna språk - Upprop från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk m.fl. 27/5 2013

34 europeiska språkorganisationer: Brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om EU-kommissionens visuella presentation - 21/5 2013 på tyska och franska liksom undertecknarlista.

Språkrådets omvärldsrapport 2012 - Språkrådet maj 2013

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man? - Netværket for paralellsproglige mål på Nordens Internationaliserede Universiteter maj 2013

Åke Askensten: Motion om att ersätta ”Capital of Scandinavia - egen blogg 22/3 2012

Lägesrapport De samiska språken i Sverige 2012 - Sametinget 2013

Språkpolicy för Umeå universitet - 18/12 2012

”Trends in policies and practices for multilingualism” - British Council november 2012

Språkpolicy – Mittuniversitetet 30/10 2012

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 i svensk översättning - 23/10 2012

English Profiency Index 2012 - EF Education First 2012

Svenska språket i den digitala tidsåldern - Meta Net september 2012

PRV: Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 3/9 2012

TNC: Remissvar SOU 2012:29 Patentspråksutredningens betänkande "Nationella patent på engelska?" - 31/8 2012 

Domstolsverket: Remissyttrande över betänkandet Nationella patent på engelska (SOU 2012:19) - 31/8 2012

Regelrådet: Yttrande över betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 29/8 2012

Språkförsvaret: Yttrande över betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska? - 28/8 2012

Institutet för språk och folkminnen: Remissvar på betänkandet (SOU 2012:19) Nationella patent på engelska? - 28/8 2012

LIF: Remissvar: Patentspråksutredningens betänkande "Nationella patent på engelska?" SOU 2012:19 - 28/8 2012

Advokatsamfundet: Remissvar på Nationella patent på svenska? - 22/8 2012

Svenska Industrins IP Förening: Remissvar: Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska?” SOU2012:19 - 14/8 2012

Språkstatus 2012. Språkpolitisk tillstandsrapport frå Språkrådet - Språkrådet juni 2012

Dansk sprogs status 2012 - notat från Dansk Sprognævn 26/6 2012

Juridiska Fakultetsnämnden, Stockholms universitet: Yttrande över "Nationella patent på engelska"? - 26/6 2012

Juridiska Fakultetsnämnden, Uppsala universitet: Patentspråkutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 25/6 2012

Tillväxtverket: Remissvar till "Nationella patent på engelska" - 19/6 2012

Svenska Akademien: Yttrande över betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska? - 10/6 2012

Europeans and their languages - European Commission Special Eurobarometer 386 med faktabladet Attitudes towards multilingualism - juni 2012

Kunskapsöversikt om nationella minoriteter - rapport från riksdagen 2011/12:RFR11 april 2012

Nationella patent på engelska? - betänkande från Patentspråksutredningen (SOU 2012:19) mars 2012

Språksituationen i Sverige 2011 - en tillbakablick - Språkrådet mars 2012

Språkpolicy för Södertörns högskolas officiella dokument (antagen 2011)  – Kvalitetshandboken, sid. 27

Johanna Westman: Språket på agendan i metropolen - med service på svenska i fokus - Magmas-studie nr 6/2011

Europarådets expertkommitté för minoritetsspråk: Rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan för regionala och minoritetsspråk i Sverige - 12/10 2011

Wilhelm Barner-Rasmussen: Affärer eller business? - Magma-studie 5/2011

Eva-Lena Jansson/Lennart Axelsson: Motion till riksdagen om teckenspråk - 4/10 2011

Marianne Åhman: Rätt till teckenspråksundervisning - motion till riksdagen 3/10 2011

Jabar Amin m.fl.: Motion till riksdagen om meritpoäng för modersmål och teckenspråk - 2/10 2011

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet - Språkrådet oktober 2011

Språkpolicy vid Stockholms universitet - 29/9 2011

Åländska språkkrav i regeringsprogrammet - men leder de någon vart? - Magmas webbplats 13/9 2011

Riksdagens ombudsmän (JO): Tillämpning av språklagen (2009:600) i fråga om krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara skrivna på engelska - 31/8 2011

Linnéa Henriksson: En- eller tvåspråkiga lösningar - Om språkliga konsekvenser vid sammanslagningar - Magma pm augusti 2011

An Inventory of Community Actions in the Field of Multilingualism - Commission Staff Working Paper, European Commission 7/7 2011

Kommittédirektiv: Översyn av möjligheten att ge in nationella patentansökningar på engelska - Näringsdepartementet 30/6 2011

Civil Society Platform on Multilingualism - Policy Recommendations to the Multilingualism in the European Union - EU-kommissionen 9/6 2011

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks tákmáls (Lag om stöd till det isländska språket och teckenspråket) - 27/5 2011

Unga Hörselskadade: Meritpoäng för studier i svenskt teckenspråk för hörande - remissvar till utbildningsdepartementet 13/5 2011

User language preferences online - Eurobarometer European Commission maj 2011

Åsa Palviainen: Frivillig svenska? Utbildningsrelaterade konsekvenser - Magma-studie 3 maj 2011 

Council of Europe: Comments of the Government of Finland on the Third Opinion of the Advisory Committee on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Finland - Strasbourg 13/4 2011

Council of Europe: Advisory Committee on the Framwork Convention for the Protection of National Minorities. Third Opinion on Finland Adopted on 14 October 2010 - Strasbourg 13/4 2011

EF English Profiency Index - EF Education First mars 2011

Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk - Styrgruppen Svenska Finlands folkting mars 2011

Sveriges Radio mot 2019 - Sveriges Radios avsiktsförklaring vid kontrollstationen 2011 - Sveriges Radio februari 2011

Språksituationen i Sverige 2010 - Omvärldsanalys utarbetad vid Språkrådet februari 2011

Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010 - Länsstyrelsen i Sockholms län/Sametinget 22/2 2011

Sociala medier kan bli mer tillgängliga - meddelande från Kommunikationsmyndigheten PTS 24/1 2011

Cornish National Minority Report 2 - Celtic Council 2010

Svenska Finlands Folkting: Utlåtande till expertkommittén 16/12 2010

Finlandssvensk samling: Remarks by Finlandssvensk samling - kommentarer till expertkommittén angående tillämpningen av den europeiska stadgan för landsdels- eller minioritetspråk - 10/12 2010

Leif Pagrotsky: Svenska språkets ställning i Regeringskansliet (Motion 2010/11:K350) - 26/10 2010

Undervisning på engelska 2010 - En utvärdering av försöksverksamhet i grundskolan - Skolverket 18/10 2010

Språkpolicy för Malmö Högskola – 10/10 2010

Språkpolicy  – Sveriges lantbruksuniversitet 27/9 2010

Språkkunskaper ger export - Rapport från Företagarna september 2010

Miljöpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 10/8 2010

Vänsterpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 21/7 2010

Centerpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 16/7 2010

Piratpartiets svar på Språkförsvarets frågor om språklagen inför riksdagsvalet 2010 - 15/7 2010

Vägledning för flerspråkig information (version 2, juli 2010) - Språkrådet 9/7 2010

Kristdemokraternas svar på Språkförsvarets frågor til riksdagspartierna inför valet 2010 - 3/7 2010

Socialdemokraternas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 2/7 2010

Nyanlända elevers utbildning - goda exempel från tio kommuner - rapport från Sveriges Kommuner och Landsting juni 2010

Det ska löna sig att plugga språk - presentation från Utbildningsdepartementet 14/6 och promemoria om förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

Folkpartiet Liberalernas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 14/6 2010

Moderaternas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 10/6 2010

Tom Moring/Sebastian Godenhjelm: Det sammanhållande kittet. En studie av minoritetsmedier i Europa - Magma-studie 3/2010 10/6 2010

Språkpolicy för KTH 2010 - Kungliga Tekniska högskolan 2/6 2010 och engelsk version

Rektor Göteborgs universitet: Yttrande över anmälan avseende krav på engelska i samband med universitetets anställningsansökningar och befordringsärenden - beslut 19/4 2010

Göteborgs universitet/Naturvetenskapliga fakulteten: Yttrande angående anmälan angående krav i samband med universitetetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Rektor Sveriges Lantbruksuniversitet: SLU:s yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Kungliga Tekniska Högskolan: Begäran om utredning och yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. - 19/4 2010

Svenskt lagspråk i Finland - Statsrådets kansli 14/4 2010

Anmälan mot Högskolan Kristianstad med anledning av examinationen på en kurs - Högskoleverket 7/4 2010

Pro Memoria - À l´attention de la Commission sur la question linguistique - Athena 21/3 2010

Bedrohte Sprachen - Gefahr für Minderheiten weltweit - Menchenrechtsreport nr 63 der Gesellschaft für bedrohte Völker - mars 2010 

Språksituationen i Sverige 2009 - Omvärldsanalys framtagen vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen -  Språkrådet mars 2010

Riksdagens ombudsmän - JO: Kritik mot regeringskansliet, som i bristande överensstämmelse med språklagen använder enbart engelskspråkiga e-postadresser - 19/2 2010

Riksdagens ombudsmän - JO:  Beslut angående anmälan mot Stockholms kommun - 19/2 2010

Språkrådet tolkar språklagen - Språkrådet 19/2 2010

Språkrådets uttolkning av språklagen (2009:600) - 15/2 2010

Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område - Språkrådet februari 2010

Universitets- og Bygningsstyrelsen: Universiteternes sprogstrategier - februari 2010

Språkplan för teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsverksamhet åren 2010 - 2013 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 2010

Kristian Myntti: Nationalspråk och minoritetsspråk i ljuset av finländsk lagstiftning och internationella konventioner - Svenska Finlands folkting 2010 

Sprogpolitik på LIFE - Det Biovidenskablige Fakultet 9/12 2010

Handelshögskolan i Stockholm: Policy regarding English as a working language at the Stockholm School of Economics, SSE – 2009

JO-beslut om tillämpning av språklagen; fråga om krav på att ansökningar ska vara skrivna på engelska - Riksdagens ombudsmän - JO 27/10 2009

Autoritetslister for tidskrifter 2008/2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen 22/10 2009

En indragning av Ekenäs BB skulle innebära ett brott mot Finlands internationella förpliktelser - uttalande från Finlandssvensk samling 1/10 2009

En aktiv sprogpolitik for det danske i Sydslesvig-Holsten - Udkast til et princippapir for SSW til SSWs landsmøde den 19.09.2009

Ge röst åt minoritetsspråken - broschyr från Europarådet 2009. Se även Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 5/11 1992.

Jörgen Tholin/AnnaKarin Lindquist: Språkval svenska/engelska på grundskolan - en genomlysning - Högskolan i Borås, Rapport nr 3:2009, augusti 2009

Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity - European Commission 26/7 2009

Mot en vägkarta för framtida teknikutveckling - rapport från workshop om flerspråklig tillgänglighet på Internet 26/6 2009

Norden i globaliseringen - globaliseringen i Norden - Foreningen Nordens anbefalninger til det danske formandskabsprogram 2010 - 24/6 2009

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Sveriges riksdag 11/6 2009 (lagen trädde i kraft 1/1 2010)

Soumen kielen tulevaisuus - kielipoliittinen toimintaohjelma (Språkpolitiskt program för finskan i Finland) - Focis juni 2009

Daniel Pimienta m.fl.: Twelve years of measuring linguistic diversity in the Internet: balance and perspectives - UNESCO Publications 2009

Språklagen - antagen 20/5 2009

Riksdagsdebatten om "Språk för alla" 20/5 2009 - utdrag från riksdagens snabbprotokoll 2008/09 122 20/5 2009

Riksdagsdebatten om "Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m." - utdrag från riksdagens snabbprotokoll 2008/09 122 20/5 2009

Survey on Swedish language among foreign-language community in Finland - rapport i samarbete mellan Helsinki Times, 6 Degrees och Magma 14/5 2009

Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla - förslag till språklag - 12/5 2009

Rapport från Europarådets expertkommitté om minoritetsspråkens ställning i Sverige - Europarådet 6/5 2009 (språk engelska)

Motion till riksdagen med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag - Siv Holma m.fl. (v) 25/3 2009

Motion till riksdagen med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag - Leif Pagrotsky m.fl. 20/3 2009

Íslenska til alls (Förslag till officiell isländsk språkpolitik) - antagen av alltinget 12/3 2009 (Officiella skrivelser)

Språktillämpning vid Högskolan i Borås - Högskolan i Borås 10/3 2009 och  Språk i styrelsen  22/4 2009

Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagsstiftningar 2009 - Justitieministeriet mars 2009

Språk för alla - förslag till språklag (regeringens proposition 2008/09:153) - 9/3 2009

Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training - European Commission, mars 2009

Sprog til tiden - Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport - Kulturministeriet mars 2009

Sprogpolitik for Danmarks Radio - februari 2009

Språklag, lagrådsremiss - Kulturdepartementet 19/2 2009

Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk - kortversion av St. meld nr. 35 (2007 - 2008) - Kultur- og kirkedepartementet 12/2 2009

Språkpolicy för Lunds Tekniska Högskola för perioden 2009 - 2011 - antagen 5/2 2009

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning - Skolverket februari 2009

Språkstategi för Studentkåren vid Helsingfors universitet - 29/1 2009

Svenskans ställning i Finland - Magmas rapport från en opinionsundersökning 21/1 2009

Bill Fraser (redaktör): A field guide to the main languages of Europe - European Communities, januari 2009

2. udkast til beretning om hævdelse af det danske sprog – Folketingets kulturudvalg januari 2009

Henrik Barruk: Samiskan i Sverige – Rapport från Språkkampanjrådet 2008

Nordplus Nordiska Sprog- og Kulturprogrammet 2008 - 2011 - Generelle bestemmelser og principper 2009 - Nordisk Ministerråd 20/11 2008

Fremmedsprog til fremtiden - Sprogpolitiske utfordringer for Danmark - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, Handelshøjskolen i København/CBS, november 2008

Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet - DO:s rapportserie 2008:2, november 2008

Kaj Eklund: Evalueringsrapport Nordiska språkpiloter - november 2008

Språkpolitik i Sverige ur ett översättar- & tolkperspektiv - Tolk- och översättarinstitutet 21/10 2008

Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet - rapport 321 från Skolverket oktober 2008

Høring vedr. rapporten "Sprog til tiden", regeringens sprogpolitiske udvalg - Akademikernes Centralorganisation 10/10 2008

Marianne Watz/Eva Bengtson Skogsberg: Svenska som undervisningsspråk - riksdagsmotion 6/10 2008

Socialdemokraterne: Framtidssikring af det danske sprog - 1/10 2008

Marianne Watz: Undervisningsspråket i svensk grundskola - riksdagsmotion 30/9 2008

Rolf K. Nilsson/Inger René (m): Motion 2008/09:Kr284 Svenska som officiellt huvudspråk i Sverige - 30/9 2008

Mogens Jensen: Tale til Sprogfestival 2008 - 21/9 2008

Europeiska gemenskapernas kommission: Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande - meddelande från kommissionen 18/9 2008

Why Languages Matter - broschyr från SIL International 29/8 2008

Högskolan på Gotland: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Exportrådet: Remissvar över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Svenska Industrins IP-förening: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Sametinget: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Högskolan i Skövde: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Hovrätten i Västra Sverige: Betänkandet SOU 2008:26 - förslag till språklag - 5/7 2008

Göteborgs universitet: Göteborgs universitets yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008 

JämO: Yttrande över Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 4/7 2008

Sida: Remissyttrande "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 4/7 2008

Handikappombudsmannen: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Svenska Tornedalingars Riksförbund: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Örebro stadsbibliotek och Resursbibliotek för döva: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Lunds universitet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - förslag till ny språklag - 3/7 2008

Högskolan i Halmstad: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/7 2008

Riksteatern: Remissvar Värna språken - 3/7 2008

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS): Remissvar över SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 3/7 2008

Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem - Europeiska gemenskapernas kommission 3/7 2008

Verket för förvaltningsutveckling: Betänkandet Värna språken - Förslag till spåklag (2008:26) - 2/7 2008

Hörselskadades Riksförbund: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 2/7 2008

Uppsala universitet: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Högskoleverket: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag - 1/7 2008

Jokkmokks kommun: Betänkandet "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 1/7 2008

Socialstyrelsen: Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Föreningen examinerade språkkonsulter i svenska (Ess): Styrelsen är positiv till språklag - 1/7 2008

Languages mean business - companies work better with languages - Recommendations from the Business Forum for Multilingualism established by the Euorpean Commission - juli 2008

Kulturrådet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Terminologicentrum: Betänkandet SOU 2008:26 "Värna språken - förslag till språklag" - 30/6 2008

Riksantikvarieämbetet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Språkvårdssamfundet: Betänkandet SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 28/6 2008

Riksarkivet: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008  

Karlstads universitet: Värna språken, förslag till språklag, SOU 2008:26 - 27/6 2008

Örebro universitet: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008

Försäkringskassan: Värna språken - förslag till språklag - SOU 2008:26 - 27/6 2008

Mål og meining - ein heilskaplig norsk språkpolitikk - tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet 27/6 2008

Handisam:  Betänkande Värna språken - Förslag till ny språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

Södertörns högskola: Yttrande över betänkandet: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

KTH Stockholm: Remissvar förslag till språklag - 25/6 2008

Specialskolemyndigheten: Remissvar avseende betänkandet "Värna språken - Förslag till språklag" (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Vetenskapsrådet: Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Myndigheten för skolutveckling:  Betänkandet SOU 2008:26, Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Judiska Centralrådet: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO): Remissvar: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 23/6 2008 

Institutet för språk och folkminnen: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 19/6 2008

Karlskrona kommun: Förslag till "Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26 Betänkande av språklagsutredningen - 19/6 2008

Sverigefinska Riksförbundet: Remiss SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 19/6 2008

Stockholms universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 18/6 2008

Centrum för lättläst: Betänkandet (SOU 2008:26) Värna språken - Förslag till språklag - 18/6 2008

Umeå universitet: Värna språken - förslag till språklag - 18/6 2008 

Migrationsverket: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:2006) - 17/6 2008

Landstinget i Värmland: Yttrande över betänkandet "Värna språken" (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Sveriges Dövas Riksförbund: Sveriges Dövas Riksförbunds yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Kammarrätten i Stockholm: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB): Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Chalmers: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Linköpings universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Sverigefinländarnas delegation: Remissvar till Språklagsutredningens betänkande "Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - 16/6 2008

Högskolan i Gävle: Remissvar - Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Malmö kommun: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Patent- och registreringsverket: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) -16/6 2008

Synskadades Riksförbund: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Ekonomistyrningsverket: Remissvar Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 13/6 2008

Sveriges Kommuner och Landsting: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 13/6 2008

Trelleborgs kommun: Yttrande över Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 12/6 2008

Statskontoret: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 11/6 2008

Kungl. Vetenskapsakademien: Remissvar gällande betänkande av språklagsutredningen "Värna språken - förslag till språklag" - 11/6 2008

AICC Sverige: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 10/6 2008

Skolverket: Yttrande över betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 9/6 2008

Justitiekanslern: Betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samisk språknämnd: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samernas utbildningscentrum: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Svenska Akademien: Värna språken - förslag till språklag - 5/6 2008

Stockholms tingsrätt: Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/6 2008

Domstolsverket: Remissyttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Svenska institutet: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Mörbylångas kommun: Remiss ang betänkandet Värna språken - Förslag till språklag - 3/6 2008

Folkbildningsrådet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 2/6 2008

Punktskriftsnämnden: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/5 2008

Norrbottens läns landsting: Yttrande över Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - sammanträdesprotokoll, sid. 61 - 62, 27/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsrådsberedningen: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 21/5 2008

Eskilstuna kommun: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 13/5 2008 

Kulturförvaltningen i Stockholm: Förslag till remissvar till betänkandet Värna språken - förslag til språklag - 7/5 2008

Kommunstyrelsen Örebro: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsstyrelsens förvaltning: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - tjänsteutlåtande 29/4 2008

Outcome of the European Commission´s public consultation on multilingualism 14 September - 15 November 2007 - European Commission 15/4 2008

Förslag till språkpolicy för Umeå universitet - Umeå universitet, arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy 9/4 2008

Sprog til tiden - rapport fra Sprogutvalget april 2008

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" - 31/3 2008

Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ - Integrations- och jämställdhetsdepartementet 28/3 2008

Skriftliga underlag till utskotten och EU-nämnden inför rådsmöten - utdrag från motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (Miljöpartiet) 27/3 2008

Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - Språklagsutredningen 18/3 2008

A rewarding Challenge - how the Multiplicity of Languages could strengthen Europe - Proposals from the Group of Intellectuals for Intercultural Dialoque set up at the initiative of the European Commission, Brussels 2008

Utredning om sprogpolitiske initiativer og domænetab i færøsk - t.v. odaterad.

Málmørk. Álit um almennan málpolitikk (Förslag till språkpolitik för Färöarna) - Málstevnunevdin 18/12 2007

Leonard Orban: Multilingualism is a plus-factor for European integration, competitiveness, growth and better jobs - tal vid European Voice Debate on "What do Languages Mean for Business" 6/12 2007

Gösta von Wendt: Reformer försvagar svenskan - inlägg vid Europarådets sekretariat 21/11 2007

Jens Christian Berlin: Erasmus-programmet i Sverige 2000 - 2006 - Högskoleverkets webbplats 22/10 2007

High Level Group on Multilingualism: Final report - Commission of the European Communities 2007

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan - 12/10 2007

Marianne Watz (m): Motion om det svenska språkets ställning - 11/10 2007

Eva Olofsson (v) m.fl.: Tolkning och kvalitet - motion till riksdagen 1/10 2007

Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok - Fremmedspråksenteret september 2007

Leonard Orban: Hälsningsanförande på konferensen "Languages mean business" i Bryssel 21/9 2007 - språk: engelska, franska, rumänska och tyska

Skolverket: Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Engelska skolan Norr i Stockholm - 17/9 2007

Språkpolitiske retningslinjer ved universitetet i Tromsø - antagna 21/6 2007

Kungliga Konsthögskolans språkpolicy - Utbildningsnämnden 11/6 2007

Liberalerna på Åland: Liberalernas språkpolitiska riktlinjer - 25/4 2007

The Asmara Declaration on African Languages and Literatures - 24/4 2007

Folktinget: Proposition nr 2 om undervisning i svenska - 21 - 22/4 2007

Verksamhetsberättelse från fakultetens språkgrupp för perioden 2005-10-01 - 2006-12-31 - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet 17/4 2007

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU6 - 27/3 2007

Camilla Gunell: Språkpolitik - anförande i Ålands lagting 21/3 2007

Paavo Lipponen: Talmannen har ett långt och personligt förhållande till svenskan - tal vid Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland 14/3 2007

Språkprinciper för Helsingfors universitet - antagna 14/3 2007

Svenskan i världen. Betänkande av utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9) - 21/2 2007

Kulturministeriet Danmark: Udkast till kommissiorium for sprogudvalg - 20/2 2007

Kulturdepartementet: Kommittédirektiv om svensk språklag - antaget på regeringssammanträde den 8/2 2007

Universitetet i Bergen: Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen - februari 2007

Socialdemokraterne: Styrk danskernes sprog - 30/1 2007

Sprogpolitik - et utspil fra Det Radikale Venstre 25/1 2007

Dansk Sprognævn: Notat om dansk sprogpolitik - uttalande den 23/1 2007

ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise - rapport genomförd för EU-kommissionens räkning december 2006

Europeiska språkrådet/CEL/ELC: Nancy Declaration - Multilingual Universities for a Multilingual Europe Open to the World - publicerad 2006

Staden Jakobstads språkstrategi/språkförbindelse (och i finsk version) - 15/12 2006

Dansk Folkeparti: Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov - 6/12 2006

Deklaration om nordisk språkpolitik - november 2006

Universitetet i Oslo/Det humanistiske fakultet: Språksenter ved Universitetet i Oslo - Rapport fra studiereise og forslag til tiltak - 15/11 2006

Vänsterpartiet: Motion om svenska språket 2006/07:K227 - 29/10 2006

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)/Inger René (m): Krav på svenska för medborgarskap - motion till riksdagen 27/10 2006

Birgitta Sellén/Sven Bergström: Svenska språket - motion 2006/07:Kr219 26/10 2006

Språkteknologisk infrastruktur i Norden - rapport med artikelbidrag, konferenscentrum Wallenberg Göteborg 26/10 2006

Kenneth Johansson: Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk – motion i riksdagen 20/10 2006

Tema: dansk eller engelsk - Forlæggerforeningen, Debatten 9/10 2006

Europarådet Ministerkommittén: Ministerkommitténs rekommendation RecChL (2006)4 om Sveriges tillämpning av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk - 27/9 2006

Politikk for nynorsk - Innspel til stortingsmelding om språk og makt frå Nynorsk Forum 14. september 2006

Ministerrådsförslag om deklaration om nordisk språkpolitik - 13/9 2006

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Utkast till språklag för Sverige och följebrev - 7/9 2006

Bengt Göransson/Britta Nygård: Remissvar på Utredning om stöd till svenska språket i Finland - Föreningen Norden 29/8 2006

Siv Sandberg: Rapport från den finlandssvenska tankesmedjan i Tallin 14 - 15/8 2006

Vänsterpartiet: Sverigefinnar - en av fem nationella minoriteter - rapport 8/8 2006

Göteborgs universitet: Språkpolicy för Göteborgs universitet - antagen den 8/6 2006

Universitets- och Høgskolerådet: Nasjonal språkpolitikk for universitets- og høgskolesektoren - 2/6 2006

Cecilia Wikström: Svenska som nationellt språk i Sverige - interpellation i riksdagen den 19/5 2006

Sprogpolitik for ASB - Handelshøjskolen i Århus - 10/5 2006

Kulturverlust im Automobilbereich - diskussionsprotokoll från Volkswagens AG:s Hauptversammlung den 3/5 2006 i Hamburg

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06: KU19: Minoritetsfrågor - 2/5 2006

Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo: Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder - 27/3 2006

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 7/2 2006

Europeiska kommissionen: Europeans and their Languages - Special Eurobarometer februari 2006

Språkpolitik för Handelhøjskolen i København (Copenhagen Business School) - februari 2006

Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi, Vasa: Skriva avhandling på engelska - 31/1 2006

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003 - 2004 - PowerPoint-presentation, INS-projektet, Lunds universitet

Lars-Olof Delsing/Katarina Lundin Åkesson: Håller språket ihop Norden? - Forskningsrapport 2005 för Nordiska ministerrådet

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4: Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik - 29/11 2005

Chalmers studentkår: Rapport om studenters syn på engelska i utbildningen, hösten 2005 - Utbildningsenheten 26/10 2005

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder - Et forslag til strategi - oktober 2005

Motion från centerpartiet med anledning av "Bästa språket" - 14/10 2005

Motion av Håkan Larsson (c) om förstärkning av det nordiska samarbetet i språkfrågor - 14/10 2005

Motion från folkpartiet med anledning av "Bästa språket" - 14/10 2005

Motion från kristdemokraterna med anledning av "Bästa språket" - 13/10 2005

Motion från moderaterna med anledning av propositionen "Bästa språket" - 13/10 2005

Motion från Berndt Sköldestig (s) om språkförståelsen i Norden - 3/10 2005

Gustav Fridolin (mp): Esperanto i skolan - motion 3/10 2005

Heli Berg (fp): Motion om högre utbildning på minoritetsspråk - 30/9 2005

Bästa språket - regeringens språkpolitiska proposition 29/9 2005

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor - Högskoleverket 2005

Dokumentation från Nordiskt seminarium om språkkontrollverktyg Pargas 21-22/4 2005 - Nordens språkråd juni 2005

Utlåtande gällande Deklarationen om nordisk språkpolitik - Helsingfors universitet 2/6 2005

Universitetsstyret/Universitetet i Bergen: Språkpolitikk i undervisningssamanheng - 25/5 2005

Svenska handelshögskolan, Helsingfors: Språkstrategi för Svenska handelshögskolan - 25/5 2005

Språkvårdssamfundet: Yttrande över Medlemsförslag A 1321/kultur om domänförlust - 17/5 2005

Svenskt TV-utbud 2004 - Granskningsnämndens rapportserie - Rapport nr 17 maj 2005

Statsrådets skrivelse med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) - webbplatsen Riksdagen (i Finland) 3/5 2005

Rätten till mitt språk - Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken (SOU 2005:40)

Språkpolicy - Högskolan Dalarna 17/2 2005

Bolognagruppen: Bolognaprocessen vid Luleå Tekniska Universitet - Riktlinjer 11/10 2004

Jyväskylä universitet: Jyväskylä University Language Policy eller Jyväskylän yliopiston kielipoliittinen ohjelma - antagen 6/10 2004

Europeiska kommissionen: Många språk, en familj - juli 2004

Tarja Halonen: Tal vid Finska föreningens i Stockholm 110-årsjubileum 24/4 2004

Svenska folket om reklam - undersökning genomförd på uppdrag av Sveriges Reklamförbund mars 2004

Sprogpolitik for Aarhus universitet -  18/3 2004

Start för en offensiv samisk språkpolitik - Förslag till handlingsprogram, Sametinget januari 2004

Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28R

Statsminster Matti Vanhanen: Tal vid Svenska Dagens huvudfest i Karleby 6/11 2003

Svenska språknämnden: Tänk om - Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland - oktober 2003

Kenneth Hyltenstam/Tomasso Milani: Kvenskans status - Rapport för Kommunal- och regionaldepartementet och Kultur- och kirkedepartementet i Norge, oktober 2003

Lars Elenius/Stefan Ekenberg: Minoritetsspråk och myndighetskontakt: flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000 - Rapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län 16/9 2003

Gunilla Sanders: Rapport efter intervjuundersökning om svenska språkets ställning på Åland - 30/8 2003

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen: Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi - augusti 2003

Staffan Thorson m.fl: Språklig enfald eller mångfald - UFL-rapport Göteborgs universitet nr 2003:6

Folketinget: Sprogpolitisk debat - 20/3 2003

Skolverket: Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola - 6/3 2003

Rektorkollegiet: Sprogpolitik på de danske universiteter - Rapport med anbefalninger marts 2003

Folkpartiet: Språkkravsreform brådskar - nya fakta och argument - 18/2 2003

Svenskt i Finland - broschyr utgiven av Svenska Finlands folkting 2003

Anna Helga Hannesdóttir/Gitte Mose: Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden - utredning på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, december 2002

Ulrika Jönzén: Kurser med engelska som undervisningsspråk - Uppsala universitet/Kvalitet och utvärdering oktober 2002

Viviane Reding: Framtiden för regionala språk och minoritetsspråk i EU - tal vid konferensen om inrättande av en gemensam struktur för att främja historiska språkminoriteter i Europeiska unionen i Helsingfors, 11/10 2002

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämd: KLYS synpunkter på betänkandet Mål i mun - förslag till handlingsprogram för svenska språket SOU 2002:27 - 4/10 2002

Kungliga Tekniska Högskolan: Yttrande över betänkandet "Mål i mun" - 25/9 2002

Errki Tuomioja: Undervisningen i finska språket i Sverige bör tryggas - tal i Botkyrka den 31/8 2002

Den finländska regeringens proposition med förslag till ny språklag - 92/2002

Svenskan i Finland 7 - föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland - Uleåborg 19-20/4 2002

Att förstå varandra i Norden - Språknämnderna i Norden 2002

Vienna Manifesto "The cost of monolingualism" - 7-9/6 2001

Mål i mun - handlingsprogram för svenska språket - betänkande den 2/4 2002.

Om värn av den nordiska språkgemenskapen - medlemsförslag till Nordiska rådet 9/12 2001

Mats Myrberg: Att Öppna Språkgränser - Rapport till Skolverket, september 2001

Regeringskansliet: Nationella minoriteter och minoritetsspråk - en sammanfattning av regeringens minoritetspolitik - mars 2001

Maria Falk: Domänförluster i svenskan - Utredningsuppdrag från Nordiska Rådets språkpolitiska referensgrupp 2001

Översättning och tolkning: språk som möts - Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 2001

Handlingsplan for norsk språk og IKT - Norsk språkråd 2001

"Nordisk språkförståelse - att ha och mista" - Rapport baserad på fyra konferenser om nordisk språkförståelse år 2000

Nationalspråkens historiska, kulturella och sociologiska bakgrund - bakgrundsutredning för den finländska språklagskommittén 2000 (parallelltext på finska och svenska)

The Asmara Declaration on African Languages and Literatures - 11/1 - 17/1 2000

Finlands kommunförbund/Kristina Wikberg: Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk - 30/12 1998

Filosofiska fakultetsnämnden, Linköpings universitet: Strategi för framtida internationellt samarbete inom den filosofiska fakulteten - 22/9 1998

Svenska språknämnden: Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket - mars 1998

Forskningscentralen för de inhemska språken (Finland): Språkpolitiskt program 16/2 1998

David Graddol: The Future of English? - The British Council 1997

Universal Declaration of Linquistic Rights - Barcelona 6-9/6 1996

Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land - upprättad  i juni 1981

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 10/9 2021)