Sprakforsvaret
   

Officiella rapporter och skrivelser

Detta arkiv innehåller dokument, som har beslutats av olika myndigheter, politiska församlingar, partier eller intresseorganisationer - eller lagts fram inom ramen för dessa, exempelvis motioner. Tal av officiell karaktär finns också förtecknade här. Dokument av renodlad akademisk karaktär ligger i "Avhandlingar och uppsatser". Dokumenten öppnas antingen i eget fönster, eller så länkas du vidare till en annan sida. Skicka gärna tips på liknande skrivelser som du har hittat till Språkförsvaret


Deklaration om nordisk språkpolitik  – Nordiska ministerrådet 2/5 2024

Skolinspektionen: Beslut om British International Schools of Swedens klädkoder  – 28/2 2024

Positionspapier: Die Bedeutung der Landessprache in der Lehre - Hochschullehrerbund december 2023

Sten Svensson: Skolkoncernen Internationella Engelska Skolan har problem – Rapport 3 2023 Nätverket för likvärdig Skola

David Håkansson: Inträdestal av herr Håkansson – Svenska Akademiens högtidssammankomst 20/12 2023

Lawen Redar m.fl.: Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk - Socialdemokraterna i Sverige/Ny riktning för Sverige 2030 1/11 2023

Olle Käll: Hälsningsanförande vid VDS årsmöte/delegatförsamling den 26/5 - 28/5 2023 – Språkförsvarets nätdagbok 19/6 2023

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd SOU 2023:5 – Statens offentliga utredningar 29/5 2023

Sten Svensson: Internationella Engelska Skolan har problem – Rapport 3 2023 Nätverket för en likvärdig skola

Jennie Spetz: Det språkpolitiska året 2022 – Institutet för språk moch folkminnen 19/1 2023

Språkförsvarets styrelse med undertecknare: "Svenskans ställning  i skolan måste stärkas" – Svenska Dagbladet 29/12 2022

Språkförsvarets styrelse med undertecknare: Svenskan måste bli skolans förstaspråk – Expressen 29/12 2022

Bernt Abrahamsson m.fl.: Säkra svenskan som undervisningsspråk – Östersunds-Posten 28/12 2022

Språkförsvarets styrelse med flera: Säkra svenskan som undervisningsspråk! – slutversion 22/12 2022

Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor – Institutet för språk och folkminnen augusti 2022

Anna Sörelius Nordenborg: Comment on the government´s proposals on profits in independent schools 2022.04.07 – Internationella Engelska Skolan 5/7 2022

Ellen Bijvoet: Migrationsrelaterad språklig variation – Institutet för språk och folkminnen april 2022

EF English Profiency Index 2021 – Education First april 2022

Språkförsvarets styrelse: Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022 – Språkförsvarets nätdagbok 14/3 2022

Språkförsvarets styrelse: Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022 -  Språkförsvarets nätdagbok 7/2 2022

Hans Malmström/Diane Pecorari: Språkval och internationalisering – Rapporter från Språkrådet 19 2022

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse – 20/12 2021

Rapport: Svenskarna och Norden Om svenskarnas syn på Norden och nordiskt samarbete - Föreningen Norden december 2021

Martin Sundin m.fl.: Det allmänna har ett ansvar för svenskan – Institutet för språk och folkminnen 9/12 2021

Olle Käll: Motion om utbildningspolitik till Lärarnas Riksförbunds kongress maj 2022 – Språkförsvarets nätdagbok 26/10 2021

Johan Häggman: Strategier för minoritetsspråk - jämförelser av relevans för svenskan i Finland - Magma 2/2021

Sandra Bergqvist: Ordförandes hälsning i folktingsbrevet  – Svenska Finlands folkting 11/10 2021

Utlåtande av Svenska Finlands folkting om utkast till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningstjänsten - Svenska Finlands folkting 30/6 2021

Skrivelse till minister Ohisalo – Svenska Finlands folkting 24/6 2021

Språkstatus - Språklig tillstandsrapport 2021 – Språkrådet juni 2021

Gudrun Brunegård: Älvdalska som språk – Interpellation 2020/21: 719 1/6 2021

Språk i Norden 2021 – Nätverket för språknämnderna i Norden maj 2021

Opprop for styrket norsk fagsprog i akademedia – Riksmålsforbundet 5/5 2021

Amanda Lind: Svar på fråga 2020/21 av Peter Helander (C) Älvdalskan som språk – Kulturdepartementet 21/4 2021

Remissvar på delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) - Institutet för språk och folkminnen 14/4 2021

Peter Helander: Skriftlig fråga till statsråd 2020/21:2483 Älvdalskan som språk – Riksdagen 9/4 2021

Språkförsvarets styrelse: Öppet brev till Kulturdepartementet om älvdalskans ställning – Språkförsvarets nätdagbok 23/3 2021

Robert Stenkvist: Älvdalskan som nationellt minoritetsspråk – interpellation i riksdagen 16/3 2021

Nationella minoriteter – Institutet för språk och folkminnen m.fl. februari 2021 

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap – Delbetänkande av Utredningen om språk och samhällskunskapskrav och andra frågor om medborgarskap (USSMA), Stockholm 2021 SOU 2021:2 januari 2021

Programförklaring för Språkförsvaret – Språkförsvarets nätdagbok 9/1 2021

Nina Lundström (L): Underlätta arbetskraftsinvandring - utred engelska som officiellt språk – Motion till riksdagen 2020/21:2687

Andrea Skjold Frøshaug/Truls Stende: Har Norden et språkfelleskap? – Nordiska ministerrådet Analyse  Nr 01/2021, december 2020

Jennie Spetz: Språkpolitisk krönika 2020  – Institutet för språk och folkminnen 18/12 2020

Global Assets stämningsansökan mot Hagfors kommun - Värmlands tingsrätt 26/10 2020

Karlskrona kommun Förutsättningar för etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) – Rapport 21/9 2020

Folktingets skrivelse om bland annat behovet av svenskkunnig yrkespersonal vid nödcentraler och inom räddnings väsendet – Svenska Finlands folkting 25/6 2020

"Det finns ett sug efter klarspråk"  – Rapporter från Språkrådet 16, juni 2020

Lov om språk (språklova) – Proposisjon 108L – Det kongelige kulturdepartement 12/5 2020

Moving to a bilingual country – Helsinki Times/tankesmedjan Magma våren 2020

Utlåtande om flera språk i befolkningssystemet – Svenska Finlands Folkting 8/4 2020

Fanny Forsberg Lundell: Krävande krav. Vad ska språkkrav vara bra för? – Timbro 5/3 2020

Det svenska i Finland Vadan och varthän? – Kairos Future 26/2 2020

Åsa Wikforss: Inträdestal – Svenska Akademien 20/12 2019

Tomas Riad: Tal av Akademiens direktör herr Riad – Svenska Akademien 20/12 2029

Maria Bylin/Jennie Spetz: Svenskan är den fasta inredningen – Rapporter från Språkrådet 11, december 2019

Jennie Spetz: Språklagen och medborgaren – en undersökning av medborgarmejl – Rapporter från Språkrådet 10, december 2019

Marcus Larsson/Åsa Plesner: "Risken tas av någon annan" Hur Engelska skolan etablerar sig i nya kommuner – Tankesmedjan Balans 24/11 2019

Svenska språket – A och O inom äldreomsorgen – Kommunal 7/10 2019

Ann-Britt Åsebol: Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige – motion till riksdagen 3/10 2019

Pisa 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturkunskap – Skolverket 2019

Høyring - forslag til ny heilskapleg språklov – Kulturdepartementet, regeringa.no 23/8 2019

Tal av statsminister Stefan Löfven i Europaparlamentet den 3 april 2019 – Regeringskansliet den 3/4 2019

Utbildningsdepartementet: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk – SOU 2018:83 december 2018

Jenny Stenberg-Sirén: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018 Språk och internet – tankesmedjan Magma december 2018

Språk i Norge - kultur og infrastruktur - Språkrådet oktober 2018

Björn Sundell/Michael Djupsjöbacka: God vård – också på svenska? – Magma-pamflett nr 1/2018

Folktinget: Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk – 13/8 2018

Heléne Fritzon: Språkkrav för permanent uppehållstillstånd  – Riksdagen 17/5 2018

Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen – Yggdrasil 20/4 2018

Skolverket: Engelskspråkig undervisning - Rapport 465 2018

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen – Sintef 4/9 2017

Språkstatus 2017 Språkpolitisk tilstandsrapport frå Språkrådet – Språkrådet september 2017

Språk i Norden 2017 – Nettverket for sprognemndene i Norden ht 2017

Kuseler Erklärung - Verein Deutsche Sprache 17/6 2017

Susanna Karlsson: Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor – Rapporter från Språkrådet 8,  juni 2017

Förslag på ansvarsfördelning inom det offentliga terminologiarbetet - Institutet för språk och folkminnen juni 2017

Utlåtande: regionala språkförsök – Svenska Finlands Folkting 7/6 2017

Den nordiska gruppen för parallellspråkighet: More parallel, please Sprogbrug i internationaliseringsprocesser – Avslutningsrapport 5/5 2017

Konstitutionsutskottet om älvdalskans ställning - Språkförsvarets nätdagbok 30/4 2017

Konstitutionsutskottet: Minoritetsfrågor – Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU16

Älvdalskans språkpolitiska status – Institutet för språk och folkminnen våren 2017

Erna Solberg: Gratulerer med samefolkets dag! – Regjeringen.no 6/2 2017

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017 – 2020 - Svenska Finlands folkting 1/2 2017

Handlingsplan för att bevara och stärka det älvdalska språket – Älvdalens kommunfullmäktige november 2016

Peter Helander (C): Älvdalskan som eget språk - motion till riksdagen 5/10 2016

Sverigefinländarnas delegation/Svenska Tornedalingars Riksförbund: Lost Momentum Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016 - 30/9 2016

Robert Stenkvist m.fl. (SD): Bevara språket älvdalska - motion till riksdagen 20/9 2016

Sveriges Lantbruksuniversitet: Språkliga riktlinjer för SLU och Språkpolicy för SLU – 21/6 2016

Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk – Regeringskansliet, Kulturdepartementet 1/6 2016

SIL International: Beslut om att skapa en internationell språkkod för älvdalskan - 27/5 2016

Språkrådets omvärldsrapport 2015 - Språkrådet 20/5 2016

Manifest till försvar för den vetenskapliga mångspråkigheten - CEIPAC april 2016

Svenska Akademiens remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan - Svenska Akademien 29/4 2016

Språk - så mycket mer än engelska  – Lärarnas Riksförbund 17/4 2016

Slå vakt om svenskan – Svenska Finlands folkting 9/4 2016

Utlåtande om Rundradions allmännyttiga uppdrag och finansiering – Svenska Finlands Folkting 21/3 2016

Märit Hammarström: Yttrande om "Offentligt uppdrag om terminologi" - IKEM 22/2 2016 

Kristina Bränd Persson: Socialstyrelsens yttrande över promemorian: Uppdrag om offentlig terminologi - Socialstyrelsen 22/2 2016 

Bodil Nistrup Madsen: Kommentarer till rapporten "Utredningen om terminologiarbete i Sverige" - Copenhagen Business School 22/2 2016

Tomas Riad: Yttrande med anledning av översynen av det offentliga terminologiarbetets organisation och omfattning - Svenska Akademien 21/2 2016

Språkförsvarets styrelse: Svar till Näringsdepartementets promemoria "Uppdrag om offentlig terminologi" av den 15 januari 2016 - 21/2 2016

Stina Wallström: Remissvar Teknikföretagen Uppdrag om offentlig terminologi - Teknikföretagen 20/2 2016 

Barbro Ehrenberg-Sundin: Synpunkter på utredningen om infrastrukturen för svensk terminologi - 20/2 2016

Institutet för språk och folkminnens (ISOF) synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologi - Institutet för språk och folkminnen 19/2 2016 

Anders Tikhan: Hearing 2016-02-03 om det offentliga terminologiarbetets organisation och struktur - Sveriges Ingenjörer 19/2 2016 

Nina Pilke: Synpunkter på promemorian "Uppdrag om offentlig terminologi"  – Vasa universitet/Filosofiska fakulteten 19/2 2016

Hanne Erdman Thomsen: Ang. det offentliga terminologiarbetets organisation – Copenhagen Business School 19/2 2016

Terminologicentrum (TNC): Yttrande om promemorian " Uppdrag om offentlig terminologi" – 19/2 2016

Institutionen för svenska och flerspråkighet/Stockholms universitet: Synpunkter på utredningen Uppdrag om offentlig terminologi – 18/2 2016

Sveriges Facköversättarförening: Yttrande om TNC och promemorian Uppdrag om offentlig terminologi – 17/2 2016

Katri Seppälä: Synpunkter på det offentliga terminologiarbetet i Sverige   -  Terminologicentralen TSK 16/2 2016

Svenska Biotermgruppen: Synpunkter på utredning om offentlig terminologi – 15/2 2016

Bruk av engelsk i industri og bygge- og anleggsvirksomhet – Språkrådet/TNS 26/1 2016

Uppdrag om offentlig terminologi – promemoria från Näringsdepartementet 15/1 2016

SIL International: Comments received for ISO 639-3 Change Request – 15/1 2016

Tips och språkråd när du jobbar med att spegla Sverige  – SVT december 2015

Aron Emilsson: Älvdalska som landsdelsspråk - Motion till riksdagen 2015/16:2544

Niclas Malmberg: Klassa älvdalska som nationellt minoritetsspråk - motion till riksdagen 2015/16:3243 – 7/10 2015 

Göta hovrätt: Yttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) – 14/9 2015 

Justitiekanslern: Remissyttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) – 11/9 2015

Anna Westerberg: Kommentar till ansökan om internationell språkkod för älvdalskan – Institutet för Språk och folkminnen 26/8 2015

Kristine Bentzen m.fl.: Ansökan om internationell språkkod för älvdalskan – 24/6 2015

Språkrådets omvärldsrapport 2014 – Språkrådet 19/5 2015

Bengt Eliasson: Interpellation 2014/15:420 Framtiden för Terminologicentrum – 19/3 2015

Maria Hirvi-Ijäs: "Ni har ju era fonder" "Vi har ju våra fonder" – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014

Årets anglofån 2014 och Språkförsvarets pris 2014 – Språkförsvaret 11/12 2014

Jennie Spetz: Tal på Språkpolitikens dag 2014 – 8/12 2014

Språkpolicy Linnéuniversitetet - 19/11 2014

Utlåtande om förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen – Svenska Finlands folkting 12/11 2014

Frans Gregersen (red.): Hvor parallellt Om paralellspråkighet på Nordens universitet - Nordisk Ministerråd hösten 2014

Androulla Vassiliou: Why languages matter: European and national perspectives on multilingualism – European Commission 25/9 2014

Jennie Spetz: Debatterad - och marginaliserad Perspektiv på modersmålsundervisningen - Rapporter från Språkrådet 6, juli 2014

Lunds universitets språkpolicy – 19/6 2014

Johan Schlasberg: Överklagande till Patentbesvärsrätten gällande varumärket "Nordiska Modellen" –  3/5 2014

Språkrådets omvärldsrapport 2013 - Institutet för språk och folkminnen maj 2014

UNESCO policy decision on multilingualism – 14/4 2014

Anders Karlsson: Patenträttigheter  och språkval - Skriftlig fråga i riksdagen 9/1 2014

Språkförsvarets programförklaring på finska - 27/12 2013

Nyordslistan 2013 - Språkrådet/Språktidningen 27/12 2013

Marketta Sundman: Tvåspråkiga skolor? - tankesmedjan Magma 12/12 2013

Marketta Sundman: Tvåspråkiga skolor? - Magma-studie nr 4/2013

Regeringens proposition 2013 14:53 Nationella patent på engelska  - 12/12 2013

Åsa Bengtsson: Opinionsmätning om svenskans ställning i Finland - Tankesmedjan Magma 12/11 2013

Språkpolicy vid Karlstads universitet – 24/10 2013

Svenska Uppfinnareföreningens remissvar avseende betänkandet från Patentlagsutredningen - SOU 2013:48 - 30/9 2013

SPOFs (Svenska Patentombudsföreningens) yttrande över Patentlagens delbetänkande SOU 2013:48 - Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet - 30/9 2013

Håkan Juholt: Motion 2013/14: K285 Medborgare Kund - 30/9 2013

Språkpolicy Högskolan Dalarna – 23/9 2013

Nätverket Språkförsvaret: Yttrande över Delbetänkandet SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet - 22/9 2013

Tema: Tv-teksting i Norden – Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? - Språk i Norden 2013, Nordisk sprogkoordination juli 2013

Verein Deutsche Sprache: Rudolstädter Erklärung - 16/6 2013

Angående meritpoängen i moderna språk - Upprop från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk m.fl. 27/5 2013

34 europeiska språkorganisationer: Brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om EU-kommissionens visuella presentation - 21/5 2013 på tyska och franska liksom undertecknarlista.

Språkrådets omvärldsrapport 2012 - Språkrådet maj 2013

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man? - Netværket for paralellsproglige mål på Nordens Internationaliserede Universiteter maj 2013

Åke Askensten: Motion om att ersätta ”Capital of Scandinavia - egen blogg 22/3 2012

Lägesrapport De samiska språken i Sverige 2012 - Sametinget 2013

Språkpolicy för Umeå universitet - 18/12 2012

”Trends in policies and practices for multilingualism” - British Council november 2012

Språkpolicy – Mittuniversitetet 30/10 2012

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 i svensk översättning - 23/10 2012

English Profiency Index 2012 - EF Education First 2012

Svenska språket i den digitala tidsåldern - Meta Net september 2012

PRV: Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 3/9 2012

TNC: Remissvar SOU 2012:29 Patentspråksutredningens betänkande "Nationella patent på engelska?" - 31/8 2012 

Domstolsverket: Remissyttrande över betänkandet Nationella patent på engelska (SOU 2012:19) - 31/8 2012

Regelrådet: Yttrande över betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 29/8 2012

Språkförsvaret: Yttrande över betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska? - 28/8 2012

Institutet för språk och folkminnen: Remissvar på betänkandet (SOU 2012:19) Nationella patent på engelska? - 28/8 2012

LIF: Remissvar: Patentspråksutredningens betänkande "Nationella patent på engelska?" SOU 2012:19 - 28/8 2012

Advokatsamfundet: Remissvar på Nationella patent på svenska? - 22/8 2012

Svenska Industrins IP Förening: Remissvar: Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska?” SOU2012:19 - 14/8 2012

Språkstatus 2012. Språkpolitisk tillstandsrapport frå Språkrådet - Språkrådet juni 2012

Dansk sprogs status 2012 - notat från Dansk Sprognævn 26/6 2012

Juridiska Fakultetsnämnden, Stockholms universitet: Yttrande över "Nationella patent på engelska"? - 26/6 2012

Juridiska Fakultetsnämnden, Uppsala universitet: Patentspråkutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) - 25/6 2012

Tillväxtverket: Remissvar till "Nationella patent på engelska" - 19/6 2012

Svenska Akademien: Yttrande över betänkandet SOU 2012:19 Nationella patent på engelska? - 10/6 2012

Europeans and their languages - European Commission Special Eurobarometer 386 med faktabladet Attitudes towards multilingualism - juni 2012

Kunskapsöversikt om nationella minoriteter - rapport från riksdagen 2011/12:RFR11 april 2012

Nationella patent på engelska? - betänkande från Patentspråksutredningen (SOU 2012:19) mars 2012

Språksituationen i Sverige 2011 - en tillbakablick - Språkrådet mars 2012

Språkpolicy för Södertörns högskolas officiella dokument (antagen 2011)  – Kvalitetshandboken, sid. 27

Johanna Westman: Språket på agendan i metropolen - med service på svenska i fokus - Magmas-studie nr 6/2011

Europarådets expertkommitté för minoritetsspråk: Rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan för regionala och minoritetsspråk i Sverige - 12/10 2011

Wilhelm Barner-Rasmussen: Affärer eller business? - Magma-studie 5/2011

Eva-Lena Jansson/Lennart Axelsson: Motion till riksdagen om teckenspråk - 4/10 2011

Marianne Åhman: Rätt till teckenspråksundervisning - motion till riksdagen 3/10 2011

Jabar Amin m.fl.: Motion till riksdagen om meritpoäng för modersmål och teckenspråk - 2/10 2011

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet - Språkrådet oktober 2011

Språkpolicy vid Stockholms universitet - 29/9 2011

Åländska språkkrav i regeringsprogrammet - men leder de någon vart? - Magmas webbplats 13/9 2011

Riksdagens ombudsmän (JO): Tillämpning av språklagen (2009:600) i fråga om krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara skrivna på engelska - 31/8 2011

Linnéa Henriksson: En- eller tvåspråkiga lösningar - Om språkliga konsekvenser vid sammanslagningar - Magma pm augusti 2011

An Inventory of Community Actions in the Field of Multilingualism - Commission Staff Working Paper, European Commission 7/7 2011

Kommittédirektiv: Översyn av möjligheten att ge in nationella patentansökningar på engelska - Näringsdepartementet 30/6 2011

Civil Society Platform on Multilingualism - Policy Recommendations to the Multilingualism in the European Union - EU-kommissionen 9/6 2011

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks tákmáls (Lag om stöd till det isländska språket och teckenspråket) - 27/5 2011

Unga Hörselskadade: Meritpoäng för studier i svenskt teckenspråk för hörande - remissvar till utbildningsdepartementet 13/5 2011

User language preferences online - Eurobarometer European Commission maj 2011

Åsa Palviainen: Frivillig svenska? Utbildningsrelaterade konsekvenser - Magma-studie 3 maj 2011 

Council of Europe: Comments of the Government of Finland on the Third Opinion of the Advisory Committee on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Finland - Strasbourg 13/4 2011

Council of Europe: Advisory Committee on the Framwork Convention for the Protection of National Minorities. Third Opinion on Finland Adopted on 14 October 2010 - Strasbourg 13/4 2011

EF English Profiency Index - EF Education First mars 2011

Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk - Styrgruppen Svenska Finlands folkting mars 2011

Sveriges Radio mot 2019 - Sveriges Radios avsiktsförklaring vid kontrollstationen 2011 - Sveriges Radio februari 2011

Språksituationen i Sverige 2010 - Omvärldsanalys utarbetad vid Språkrådet februari 2011

Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2010 - Länsstyrelsen i Sockholms län/Sametinget 22/2 2011

Sociala medier kan bli mer tillgängliga - meddelande från Kommunikationsmyndigheten PTS 24/1 2011

Cornish National Minority Report 2 - Celtic Council 2010

Svenska Finlands Folkting: Utlåtande till expertkommittén 16/12 2010

Finlandssvensk samling: Remarks by Finlandssvensk samling - kommentarer till expertkommittén angående tillämpningen av den europeiska stadgan för landsdels- eller minioritetspråk - 10/12 2010

Leif Pagrotsky: Svenska språkets ställning i Regeringskansliet (Motion 2010/11:K350) - 26/10 2010

Undervisning på engelska 2010 - En utvärdering av försöksverksamhet i grundskolan - Skolverket 18/10 2010

Språkpolicy för Malmö Högskola – 10/10 2010

Språkpolicy  – Sveriges lantbruksuniversitet 27/9 2010

Språkkunskaper ger export - Rapport från Företagarna september 2010

Miljöpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 10/8 2010

Vänsterpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 21/7 2010

Centerpartiets svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 16/7 2010

Piratpartiets svar på Språkförsvarets frågor om språklagen inför riksdagsvalet 2010 - 15/7 2010

Vägledning för flerspråkig information (version 2, juli 2010) - Språkrådet 9/7 2010

Kristdemokraternas svar på Språkförsvarets frågor til riksdagspartierna inför valet 2010 - 3/7 2010

Socialdemokraternas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 2/7 2010

Nyanlända elevers utbildning - goda exempel från tio kommuner - rapport från Sveriges Kommuner och Landsting juni 2010

Det ska löna sig att plugga språk - presentation från Utbildningsdepartementet 14/6 och promemoria om förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

Folkpartiet Liberalernas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 14/6 2010

Moderaternas svar på Språkförsvarets frågor till riksdagspartierna inför valet 2010 - 10/6 2010

Tom Moring/Sebastian Godenhjelm: Det sammanhållande kittet. En studie av minoritetsmedier i Europa - Magma-studie 3/2010 10/6 2010

Språkpolicy för KTH 2010 - Kungliga Tekniska högskolan 2/6 2010 och engelsk version

Rektor Göteborgs universitet: Yttrande över anmälan avseende krav på engelska i samband med universitetets anställningsansökningar och befordringsärenden - beslut 19/4 2010

Göteborgs universitet/Naturvetenskapliga fakulteten: Yttrande angående anmälan angående krav i samband med universitetetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Rektor Sveriges Lantbruksuniversitet: SLU:s yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. angående krav på engelska i samband med universitetens anställningsansökningar och befordringsärenden - 19/4 2010

Kungliga Tekniska Högskolan: Begäran om utredning och yttrande över anmälan från Per-Åke Lindblom m.fl. - 19/4 2010

Svenskt lagspråk i Finland - Statsrådets kansli 14/4 2010

Anmälan mot Högskolan Kristianstad med anledning av examinationen på en kurs - Högskoleverket 7/4 2010

Pro Memoria - À l´attention de la Commission sur la question linguistique - Athena 21/3 2010

Bedrohte Sprachen - Gefahr für Minderheiten weltweit - Menchenrechtsreport nr 63 der Gesellschaft für bedrohte Völker - mars 2010 

Språksituationen i Sverige 2009 - Omvärldsanalys framtagen vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen -  Språkrådet mars 2010

Riksdagens ombudsmän - JO: Kritik mot regeringskansliet, som i bristande överensstämmelse med språklagen använder enbart engelskspråkiga e-postadresser - 19/2 2010

Riksdagens ombudsmän - JO:  Beslut angående anmälan mot Stockholms kommun - 19/2 2010

Språkrådet tolkar språklagen - Språkrådet 19/2 2010

Språkrådets uttolkning av språklagen (2009:600) - 15/2 2010

Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område - Språkrådet februari 2010

Universitets- og Bygningsstyrelsen: Universiteternes sprogstrategier - februari 2010

Språkplan för teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsverksamhet åren 2010 - 2013 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 2010

Kristian Myntti: Nationalspråk och minoritetsspråk i ljuset av finländsk lagstiftning och internationella konventioner - Svenska Finlands folkting 2010 

Sprogpolitik på LIFE - Det Biovidenskablige Fakultet 9/12 2010

Handelshögskolan i Stockholm: Policy regarding English as a working language at the Stockholm School of Economics, SSE – 2009

JO-beslut om tillämpning av språklagen; fråga om krav på att ansökningar ska vara skrivna på engelska - Riksdagens ombudsmän - JO 27/10 2009

Autoritetslister for tidskrifter 2008/2009 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen 22/10 2009

En indragning av Ekenäs BB skulle innebära ett brott mot Finlands internationella förpliktelser - uttalande från Finlandssvensk samling 1/10 2009

En aktiv sprogpolitik for det danske i Sydslesvig-Holsten - Udkast til et princippapir for SSW til SSWs landsmøde den 19.09.2009

Ge röst åt minoritetsspråken - broschyr från Europarådet 2009. Se även Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 5/11 1992.

Jörgen Tholin/AnnaKarin Lindquist: Språkval svenska/engelska på grundskolan - en genomlysning - Högskolan i Borås, Rapport nr 3:2009, augusti 2009

Study on the Contribution of Multilingualism to Creativity - European Commission 26/7 2009

Mot en vägkarta för framtida teknikutveckling - rapport från workshop om flerspråklig tillgänglighet på Internet 26/6 2009

Norden i globaliseringen - globaliseringen i Norden - Foreningen Nordens anbefalninger til det danske formandskabsprogram 2010 - 24/6 2009

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Sveriges riksdag 11/6 2009 (lagen trädde i kraft 1/1 2010)

Soumen kielen tulevaisuus - kielipoliittinen toimintaohjelma (Språkpolitiskt program för finskan i Finland) - Focis juni 2009

Daniel Pimienta m.fl.: Twelve years of measuring linguistic diversity in the Internet: balance and perspectives - UNESCO Publications 2009

Språklagen - antagen 20/5 2009

Riksdagsdebatten om "Språk för alla" 20/5 2009 - utdrag från riksdagens snabbprotokoll 2008/09 122 20/5 2009

Riksdagsdebatten om "Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m." - utdrag från riksdagens snabbprotokoll 2008/09 122 20/5 2009

Survey on Swedish language among foreign-language community in Finland - rapport i samarbete mellan Helsinki Times, 6 Degrees och Magma 14/5 2009

Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla - förslag till språklag - 12/5 2009

Rapport från Europarådets expertkommitté om minoritetsspråkens ställning i Sverige - Europarådet 6/5 2009 (språk engelska)

Motion till riksdagen med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag - Siv Holma m.fl. (v) 25/3 2009

Motion till riksdagen med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag - Leif Pagrotsky m.fl. 20/3 2009

Íslenska til alls (Förslag till officiell isländsk språkpolitik) - antagen av alltinget 12/3 2009 (Officiella skrivelser)

Språktillämpning vid Högskolan i Borås - Högskolan i Borås 10/3 2009 och  Språk i styrelsen  22/4 2009

Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagsstiftningar 2009 - Justitieministeriet mars 2009

Språk för alla - förslag till språklag (regeringens proposition 2008/09:153) - 9/3 2009

Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training - European Commission, mars 2009

Sprog til tiden - Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport - Kulturministeriet mars 2009

Sprogpolitik for Danmarks Radio - februari 2009

Språklag, lagrådsremiss - Kulturdepartementet 19/2 2009

Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk - kortversion av St. meld nr. 35 (2007 - 2008) - Kultur- og kirkedepartementet 12/2 2009

Språkpolicy för Lunds Tekniska Högskola för perioden 2009 - 2011 - antagen 5/2 2009

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning - Skolverket februari 2009

Språkstategi för Studentkåren vid Helsingfors universitet - 29/1 2009

Svenskans ställning i Finland - Magmas rapport från en opinionsundersökning 21/1 2009

Bill Fraser (redaktör): A field guide to the main languages of Europe - European Communities, januari 2009

2. udkast til beretning om hævdelse af det danske sprog – Folketingets kulturudvalg januari 2009

Anne Palmér: Språk och lärande – Institutionen för nordiska sptåk, Uppsala Universitet/Skolverket Intern rapport 2008

Henrik Barruk: Samiskan i Sverige – Rapport från Språkkampanjrådet 2008

Nordplus Nordiska Sprog- og Kulturprogrammet 2008 - 2011 - Generelle bestemmelser og principper 2009 - Nordisk Ministerråd 20/11 2008

Fremmedsprog til fremtiden - Sprogpolitiske utfordringer for Danmark - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, Handelshøjskolen i København/CBS, november 2008

Diskriminering av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet - DO:s rapportserie 2008:2, november 2008

Kaj Eklund: Evalueringsrapport Nordiska språkpiloter - november 2008

Språkpolitik i Sverige ur ett översättar- & tolkperspektiv - Tolk- och översättarinstitutet 21/10 2008

Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet - rapport 321 från Skolverket oktober 2008

Høring vedr. rapporten "Sprog til tiden", regeringens sprogpolitiske udvalg - Akademikernes Centralorganisation 10/10 2008

Marianne Watz/Eva Bengtson Skogsberg: Svenska som undervisningsspråk - riksdagsmotion 6/10 2008

Socialdemokraterne: Framtidssikring af det danske sprog - 1/10 2008

Marianne Watz: Undervisningsspråket i svensk grundskola - riksdagsmotion 30/9 2008

Rolf K. Nilsson/Inger René (m): Motion 2008/09:Kr284 Svenska som officiellt huvudspråk i Sverige - 30/9 2008

Mogens Jensen: Tale til Sprogfestival 2008 - 21/9 2008

Europeiska gemenskapernas kommission: Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande - meddelande från kommissionen 18/9 2008

Why Languages Matter - broschyr från SIL International 29/8 2008

Högskolan på Gotland: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Exportrådet: Remissvar över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Svenska Industrins IP-förening: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Sametinget: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Högskolan i Skövde: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/7 2008

Hovrätten i Västra Sverige: Betänkandet SOU 2008:26 - förslag till språklag - 5/7 2008

Göteborgs universitet: Göteborgs universitets yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008 

JämO: Yttrande över Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 4/7 2008

Sida: Remissyttrande "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 4/7 2008

Handikappombudsmannen: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Svenska Tornedalingars Riksförbund: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Örebro stadsbibliotek och Resursbibliotek för döva: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/7 2008

Lunds universitet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - förslag till ny språklag - 3/7 2008

Högskolan i Halmstad: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/7 2008

Riksteatern: Remissvar Värna språken - 3/7 2008

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS): Remissvar över SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 3/7 2008

Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem - Europeiska gemenskapernas kommission 3/7 2008

Verket för förvaltningsutveckling: Betänkandet Värna språken - Förslag till spåklag (2008:26) - 2/7 2008

Hörselskadades Riksförbund: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 2/7 2008

Uppsala universitet: Remiss: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Högskoleverket: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag - 1/7 2008

Jokkmokks kommun: Betänkandet "Värna språken - förslag till språklag", SOU 2008:26 - 1/7 2008

Socialstyrelsen: Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 1/7 2008

Föreningen examinerade språkkonsulter i svenska (Ess): Styrelsen är positiv till språklag - 1/7 2008

Languages mean business - companies work better with languages - Recommendations from the Business Forum for Multilingualism established by the Euorpean Commission - juli 2008

Kulturrådet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Terminologicentrum: Betänkandet SOU 2008:26 "Värna språken - förslag till språklag" - 30/6 2008

Riksantikvarieämbetet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/6 2008

Språkvårdssamfundet: Betänkandet SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 28/6 2008

Riksarkivet: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008  

Karlstads universitet: Värna språken, förslag till språklag, SOU 2008:26 - 27/6 2008

Örebro universitet: Remiss: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 27/6 2008

Försäkringskassan: Värna språken - förslag till språklag - SOU 2008:26 - 27/6 2008

Mål og meining - ein heilskaplig norsk språkpolitikk - tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet 27/6 2008

Handisam:  Betänkande Värna språken - Förslag till ny språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

Södertörns högskola: Yttrande över betänkandet: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 26/6 2008

KTH Stockholm: Remissvar förslag till språklag - 25/6 2008

Specialskolemyndigheten: Remissvar avseende betänkandet "Värna språken - Förslag till språklag" (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Vetenskapsrådet: Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Myndigheten för skolutveckling:  Betänkandet SOU 2008:26, Värna språken - förslag till språklag - 24/6 2008

Judiska Centralrådet: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 24/6 2008

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO): Remissvar: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 23/6 2008 

Institutet för språk och folkminnen: Remissvar på betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 19/6 2008

Karlskrona kommun: Förslag till "Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26 Betänkande av språklagsutredningen - 19/6 2008

Sverigefinska Riksförbundet: Remiss SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag - 19/6 2008

Stockholms universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 18/6 2008

Centrum för lättläst: Betänkandet (SOU 2008:26) Värna språken - Förslag till språklag - 18/6 2008

Umeå universitet: Värna språken - förslag till språklag - 18/6 2008 

Migrationsverket: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:2006) - 17/6 2008

Landstinget i Värmland: Yttrande över betänkandet "Värna språken" (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Sveriges Dövas Riksförbund: Sveriges Dövas Riksförbunds yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Kammarrätten i Stockholm: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB): Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 17/6 2008

Chalmers: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Linköpings universitet: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Sverigefinländarnas delegation: Remissvar till Språklagsutredningens betänkande "Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - 16/6 2008

Högskolan i Gävle: Remissvar - Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Malmö kommun: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Patent- och registreringsverket: Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) -16/6 2008

Synskadades Riksförbund: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 16/6 2008

Ekonomistyrningsverket: Remissvar Värna språken - förslag till språklag, SOU 2008:26 - 13/6 2008

Sveriges Kommuner och Landsting: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 13/6 2008

Trelleborgs kommun: Yttrande över Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 12/6 2008

Statskontoret: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 11/6 2008

Kungl. Vetenskapsakademien: Remissvar gällande betänkande av språklagsutredningen "Värna språken - förslag till språklag" - 11/6 2008

AICC Sverige: Betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 10/6 2008

Skolverket: Yttrande över betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 9/6 2008

Justitiekanslern: Betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samisk språknämnd: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Samernas utbildningscentrum: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 5/6 2008

Svenska Akademien: Värna språken - förslag till språklag - 5/6 2008

Stockholms tingsrätt: Språklagsutredningens betänkande Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 4/6 2008

Domstolsverket: Remissyttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Svenska institutet: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 3/6 2008

Mörbylångas kommun: Remiss ang betänkandet Värna språken - Förslag till språklag - 3/6 2008

Folkbildningsrådet: Remissvar SOU 2008:26 Värna språken - Förslag till språklag - 2/6 2008

Punktskriftsnämnden: Yttrande: Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 30/5 2008

Norrbottens läns landsting: Yttrande över Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - sammanträdesprotokoll, sid. 61 - 62, 27/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsrådsberedningen: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 21/5 2008

Eskilstuna kommun: Yttrande över betänkandet Värna språken - Förslag till språklag (SOU 2008:26) - 13/5 2008 

Kulturförvaltningen i Stockholm: Förslag till remissvar till betänkandet Värna språken - förslag til språklag - 7/5 2008

Kommunstyrelsen Örebro: Yttrande över betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - 7/5 2008

Stockholm läns landsting/Landstingsstyrelsens förvaltning: Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) - tjänsteutlåtande 29/4 2008

Outcome of the European Commission´s public consultation on multilingualism 14 September - 15 November 2007 - European Commission 15/4 2008

Förslag till språkpolicy för Umeå universitet - Umeå universitet, arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy 9/4 2008

Sprog til tiden - rapport fra Sprogutvalget april 2008

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Uttalande om förslaget till språklag - "Värna språken" - 31/3 2008

Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ - Integrations- och jämställdhetsdepartementet 28/3 2008

Skriftliga underlag till utskotten och EU-nämnden inför rådsmöten - utdrag från motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (Miljöpartiet) 27/3 2008

Värna språken - förslag till språklag SOU 2008:26 - Språklagsutredningen 18/3 2008

A rewarding Challenge - how the Multiplicity of Languages could strengthen Europe - Proposals from the Group of Intellectuals for Intercultural Dialoque set up at the initiative of the European Commission, Brussels 2008

Utredning om sprogpolitiske initiativer og domænetab i færøsk - t.v. odaterad.

Málmørk. Álit um almennan málpolitikk (Förslag till språkpolitik för Färöarna) - Málstevnunevdin 18/12 2007

Leonard Orban: Multilingualism is a plus-factor for European integration, competitiveness, growth and better jobs - tal vid European Voice Debate on "What do Languages Mean for Business" 6/12 2007

Gösta von Wendt: Reformer försvagar svenskan - inlägg vid Europarådets sekretariat 21/11 2007

Jens Christian Berlin: Erasmus-programmet i Sverige 2000 - 2006 - Högskoleverkets webbplats 22/10 2007

High Level Group on Multilingualism: Final report - Commission of the European Communities 2007

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Förslag till språkpolitik för den svenska högskolan - 12/10 2007

Marianne Watz (m): Motion om det svenska språkets ställning - 11/10 2007

Eva Olofsson (v) m.fl.: Tolkning och kvalitet - motion till riksdagen 1/10 2007

Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok - Fremmedspråksenteret september 2007

Leonard Orban: Hälsningsanförande på konferensen "Languages mean business" i Bryssel 21/9 2007 - språk: engelska, franska, rumänska och tyska

Skolverket: Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Engelska skolan Norr i Stockholm - 17/9 2007

Språkpolitiske retningslinjer ved universitetet i Tromsø - antagna 21/6 2007

Kungliga Konsthögskolans språkpolicy - Utbildningsnämnden 11/6 2007

Liberalerna på Åland: Liberalernas språkpolitiska riktlinjer - 25/4 2007

The Asmara Declaration on African Languages and Literatures - 24/4 2007

Folktinget: Proposition nr 2 om undervisning i svenska - 21 - 22/4 2007

Verksamhetsberättelse från fakultetens språkgrupp för perioden 2005-10-01 - 2006-12-31 - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet 17/4 2007

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU6 - 27/3 2007

Camilla Gunell: Språkpolitik - anförande i Ålands lagting 21/3 2007

Paavo Lipponen: Talmannen har ett långt och personligt förhållande till svenskan - tal vid Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland 14/3 2007

Språkprinciper för Helsingfors universitet - antagna 14/3 2007

Svenskan i världen. Betänkande av utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9) - 21/2 2007

Kulturministeriet Danmark: Udkast till kommissiorium for sprogudvalg - 20/2 2007

Kulturdepartementet: Kommittédirektiv om svensk språklag - antaget på regeringssammanträde den 8/2 2007

Universitetet i Bergen: Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen - februari 2007

Socialdemokraterne: Styrk danskernes sprog - 30/1 2007

Sprogpolitik - et utspil fra Det Radikale Venstre 25/1 2007

Dansk Sprognævn: Notat om dansk sprogpolitik - uttalande den 23/1 2007

ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise - rapport genomförd för EU-kommissionens räkning december 2006

Europeiska språkrådet/CEL/ELC: Nancy Declaration - Multilingual Universities for a Multilingual Europe Open to the World - publicerad 2006

Staden Jakobstads språkstrategi/språkförbindelse (och i finsk version) - 15/12 2006

Dansk Folkeparti: Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov - 6/12 2006

Deklaration om nordisk språkpolitik - november 2006

Universitetet i Oslo/Det humanistiske fakultet: Språksenter ved Universitetet i Oslo - Rapport fra studiereise og forslag til tiltak - 15/11 2006

Vänsterpartiet: Motion om svenska språket 2006/07:K227 - 29/10 2006

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)/Inger René (m): Krav på svenska för medborgarskap - motion till riksdagen 27/10 2006

Birgitta Sellén/Sven Bergström: Svenska språket - motion 2006/07:Kr219 26/10 2006

Språkteknologisk infrastruktur i Norden - rapport med artikelbidrag, konferenscentrum Wallenberg Göteborg 26/10 2006

Kenneth Johansson: Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk – motion i riksdagen 20/10 2006

Tema: dansk eller engelsk - Forlæggerforeningen, Debatten 9/10 2006

Europarådet Ministerkommittén: Ministerkommitténs rekommendation RecChL (2006)4 om Sveriges tillämpning av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk - 27/9 2006

Politikk for nynorsk - Innspel til stortingsmelding om språk og makt frå Nynorsk Forum 14. september 2006

Ministerrådsförslag om deklaration om nordisk språkpolitik - 13/9 2006

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Utkast till språklag för Sverige och följebrev - 7/9 2006

Bengt Göransson/Britta Nygård: Remissvar på Utredning om stöd till svenska språket i Finland - Föreningen Norden 29/8 2006

Siv Sandberg: Rapport från den finlandssvenska tankesmedjan i Tallin 14 - 15/8 2006

Vänsterpartiet: Sverigefinnar - en av fem nationella minoriteter - rapport 8/8 2006

Göteborgs universitet: Språkpolicy för Göteborgs universitet - antagen den 8/6 2006

Universitets- och Høgskolerådet: Nasjonal språkpolitikk for universitets- og høgskolesektoren - 2/6 2006

Cecilia Wikström: Svenska som nationellt språk i Sverige - interpellation i riksdagen den 19/5 2006

Sprogpolitik for ASB - Handelshøjskolen i Århus - 10/5 2006

Kulturverlust im Automobilbereich - diskussionsprotokoll från Volkswagens AG:s Hauptversammlung den 3/5 2006 i Hamburg

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06: KU19: Minoritetsfrågor - 2/5 2006

Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo: Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder - 27/3 2006

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 7/2 2006

Europeiska kommissionen: Europeans and their Languages - Special Eurobarometer februari 2006

Språkpolitik för Handelhøjskolen i København (Copenhagen Business School) - februari 2006

Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi, Vasa: Skriva avhandling på engelska - 31/1 2006

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 2003 - 2004 - PowerPoint-presentation, INS-projektet, Lunds universitet

Lars-Olof Delsing/Katarina Lundin Åkesson: Håller språket ihop Norden? - Forskningsrapport 2005 för Nordiska ministerrådet

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4: Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik - 29/11 2005

Chalmers studentkår: Rapport om studenters syn på engelska i utbildningen, hösten 2005 - Utbildningsenheten 26/10 2005

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder - Et forslag til strategi - oktober 2005

Motion från centerpartiet med anledning av "Bästa språket" - 14/10 2005

Motion av Håkan Larsson (c) om förstärkning av det nordiska samarbetet i språkfrågor - 14/10 2005

Motion från folkpartiet med anledning av "Bästa språket" - 14/10 2005

Motion från kristdemokraterna med anledning av "Bästa språket" - 13/10 2005

Motion från moderaterna med anledning av propositionen "Bästa språket" - 13/10 2005

Motion från Berndt Sköldestig (s) om språkförståelsen i Norden - 3/10 2005

Gustav Fridolin (mp): Esperanto i skolan - motion 3/10 2005

Heli Berg (fp): Motion om högre utbildning på minoritetsspråk - 30/9 2005

Bästa språket - regeringens språkpolitiska proposition 29/9 2005

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor - Högskoleverket 2005

Dokumentation från Nordiskt seminarium om språkkontrollverktyg Pargas 21-22/4 2005 - Nordens språkråd juni 2005

Utlåtande gällande Deklarationen om nordisk språkpolitik - Helsingfors universitet 2/6 2005

Universitetsstyret/Universitetet i Bergen: Språkpolitikk i undervisningssamanheng - 25/5 2005

Svenska handelshögskolan, Helsingfors: Språkstrategi för Svenska handelshögskolan - 25/5 2005

Språkvårdssamfundet: Yttrande över Medlemsförslag A 1321/kultur om domänförlust - 17/5 2005

Svenskt TV-utbud 2004 - Granskningsnämndens rapportserie - Rapport nr 17 maj 2005

Statsrådets skrivelse med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) - webbplatsen Riksdagen (i Finland) 3/5 2005

Rätten till mitt språk - Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken (SOU 2005:40)

Språkpolicy - Högskolan Dalarna 17/2 2005

Bolognagruppen: Bolognaprocessen vid Luleå Tekniska Universitet - Riktlinjer 11/10 2004

Jyväskylä universitet: Jyväskylä University Language Policy eller Jyväskylän yliopiston kielipoliittinen ohjelma - antagen 6/10 2004

Europeiska kommissionen: Många språk, en familj - juli 2004

Tarja Halonen: Tal vid Finska föreningens i Stockholm 110-årsjubileum 24/4 2004

Svenska folket om reklam - undersökning genomförd på uppdrag av Sveriges Reklamförbund mars 2004

Sprogpolitik for Aarhus universitet -  18/3 2004

Start för en offensiv samisk språkpolitik - Förslag till handlingsprogram, Sametinget januari 2004

Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28R

Statsminster Matti Vanhanen: Tal vid Svenska Dagens huvudfest i Karleby 6/11 2003

Svenska språknämnden: Tänk om - Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland - oktober 2003

Kenneth Hyltenstam/Tomasso Milani: Kvenskans status - Rapport för Kommunal- och regionaldepartementet och Kultur- och kirkedepartementet i Norge, oktober 2003

Lars Elenius/Stefan Ekenberg: Minoritetsspråk och myndighetskontakt: flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000 - Rapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län 16/9 2003

Gunilla Sanders: Rapport efter intervjuundersökning om svenska språkets ställning på Åland - 30/8 2003

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen: Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi - augusti 2003

Staffan Thorson m.fl: Språklig enfald eller mångfald - UFL-rapport Göteborgs universitet nr 2003:6

Folketinget: Sprogpolitisk debat - 20/3 2003

Skolverket: Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola - 6/3 2003

Rektorkollegiet: Sprogpolitik på de danske universiteter - Rapport med anbefalninger marts 2003

Folkpartiet: Språkkravsreform brådskar - nya fakta och argument - 18/2 2003

Svenskt i Finland - broschyr utgiven av Svenska Finlands folkting 2003

Anna Helga Hannesdóttir/Gitte Mose: Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden - utredning på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, december 2002

Ulrika Jönzén: Kurser med engelska som undervisningsspråk - Uppsala universitet/Kvalitet och utvärdering oktober 2002

Viviane Reding: Framtiden för regionala språk och minoritetsspråk i EU - tal vid konferensen om inrättande av en gemensam struktur för att främja historiska språkminoriteter i Europeiska unionen i Helsingfors, 11/10 2002

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämd: KLYS synpunkter på betänkandet Mål i mun - förslag till handlingsprogram för svenska språket SOU 2002:27 - 4/10 2002

Kungliga Tekniska Högskolan: Yttrande över betänkandet "Mål i mun" - 25/9 2002

Errki Tuomioja: Undervisningen i finska språket i Sverige bör tryggas - tal i Botkyrka den 31/8 2002

Den finländska regeringens proposition med förslag till ny språklag - 92/2002

Svenskan i Finland 7 - föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland - Uleåborg 19-20/4 2002

Att förstå varandra i Norden - Språknämnderna i Norden 2002

Vienna Manifesto "The cost of monolingualism" - 7-9/6 2001

Mål i mun - handlingsprogram för svenska språket - betänkande den 2/4 2002.

Om värn av den nordiska språkgemenskapen - medlemsförslag till Nordiska rådet 9/12 2001

Mats Myrberg: Att Öppna Språkgränser - Rapport till Skolverket, september 2001

Regeringskansliet: Nationella minoriteter och minoritetsspråk - en sammanfattning av regeringens minoritetspolitik - mars 2001

Maria Falk: Domänförluster i svenskan - Utredningsuppdrag från Nordiska Rådets språkpolitiska referensgrupp 2001

Översättning och tolkning: språk som möts - Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 2001

Handlingsplan for norsk språk og IKT - Norsk språkråd 2001

"Nordisk språkförståelse - att ha och mista" - Rapport baserad på fyra konferenser om nordisk språkförståelse år 2000

Nationalspråkens historiska, kulturella och sociologiska bakgrund - bakgrundsutredning för den finländska språklagskommittén 2000 (parallelltext på finska och svenska)

The Asmara Declaration on African Languages and Literatures - 11/1 - 17/1 2000

Finlands kommunförbund/Kristina Wikberg: Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk - 30/12 1998

Filosofiska fakultetsnämnden, Linköpings universitet: Strategi för framtida internationellt samarbete inom den filosofiska fakulteten - 22/9 1998

Svenska språknämnden: Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket - mars 1998

Forskningscentralen för de inhemska språken (Finland): Språkpolitiskt program 16/2 1998

David Graddol: The Future of English? - The British Council 1997

Universal Declaration of Linquistic Rights - Barcelona 6-9/6 1996

Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land - upprättad  i juni 1981

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 3/5 2024)