Sprakforsvaret
   

Mellannordisk språkförståelse och samarbete

Bruk skandinavisk! påpekar att 20 - 25 miljoner kan förstå en om man talar norska och att de nordiska länderna tillsammans utgör världens tionde ekonomi, större än Ryssland och Brasilien.

Danska för svenskar innehåller några fakta om dansk uttal, räkneord, språkliga fallgropar och en liten dansk-svensk ordlista.

FokusFinland har kommit till för att samla Finlands information inför gratis lärarfortbildningar och temadagen den 9 november 2009. Sidan ska finnas kvar även för framtida bruk efter märkesåret. 

Föreningen Norden verkar bl.a. för att främja den mellannordiska språkförståelsen, eller som det heter i idé- och handlingsprogrammet: "Föreningen Norden ska främja den svensk-dansk-norska språkförståelsen som ett omistligt värde för allt samarbete och utbyte i Norden. Språkgemenskapen ska på alla sätt stärkas."

Guide till nordisk författaratlas - till samtliga författare finns det video och radioklipp från de nordiska tv- och radiobolag, som står i allmänhetens tjänst. Klippen hittar du under fliken Mediaklipp. Dessa klipp kan endast ses och höras på originalspråket. Till alla klipp finns en beskrivande text som alla kan ta del av.

Kan man virkelig lære at forstå dansk? Det är till och med ganska lätt, menar Lise Horneman Hansen, institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Lista över falska vänner mellan svenska och övriga nordiska språk - användbar Wikipediaartikel.

Moderne importord - en undersökning av ordimporten, framför allt från engelskan, som sker till språken i Norden.

Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets informationsfönster och programverksamhet i Stockholm.

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform, som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter att arbeta med grannspråken danska, norska och svenska, både i grundskolan och gymnasiet. Här hittar du ett rikt och varierat utbud av material. Det är lätt att använda och tar hänsyn till att grannspråksundervisning är mer än bara vanlig modersmålsundervisning.

Nordens språk med røtter och føtter - denna nedladdningsbara lärobok har tillkommit på initiativ av Nordiska ministerrådets språkliga referensgrupp, som i sin tur samarbetat med NORDSPRÅK. Den behandlar samtliga språk i Norden, även finska, samiska och grönlandska, men det mest intressanta kapitlet ägnas åt vad som förenar och skiljer svenska, norska och danska. Ett uttryck för att den mellannordiska språkförståelsen knakar i fogarna är att fler och fler danska och svenska ungdomar har börjat tala engelska med varandra.

Nordisk miniordbok är upplagd på norska Språkrådets webbplats och upptar ord på bokmål, nynorska, danska och svenska. Bokmålets stryke kan på svenska översättas med 1) smeka; 2) stryka (med strykjärn); och 3) stryka (utelämna). Man kan också lyssna på ordens uttal.

Nordiska skolnätet är en tjänst från Nordiska ministerrådet. Under hösten 2006 ska minst 20 000 nordiska skolelever bli bättre på att förstå varandras språk. Den samnordiska satsningen heter ”Norden i Bio” och är tänkt att återkomma varje år med nytt tema.

Nordiska språkpiloter är ett nätverk för grundskolelärare, som undervisar i ett nordiskt språk som modersmål och som främmandespråk. Målet är att utbilda 60 språkpiloter i Norden till 2009. På webbplatsen finns också en idébank med förslag till undervisning i nordisk barn- och ungdomslitteratur.

Nordisk landsby - döva ungdomar från Sverige, Danmark och Norge berättar om sina liv på respektive teckenspråk och lär oss lite om matvanorna i sina länder.

Nordisk sprog - Danmarks Radio frågar och svarar: "Hvad har svensk, norsk og dansk med hinanden at gøre? Alt. Og hip hop binder dem sammen." DR har heller inte glömt bort finska, samiska, isländska, färöiska och grönländska.

Nordisk Sprogkoordination (NOSK) upprättades som en del av den nya organiseringen av det nya språksamarbetet 2009. Enheten består av en ledare, projektsekreterare på deltid och språknämndens nordiska sekreterare på deltid. Arbetsplats är Dansk Sprognævn (DSN).

Nordisk sprogråd är ett samarbetsorgan för språknämnder i Norden.

Nordkontakt - Föreningen Norden och TeliaSonera har startat ett nytt skolutbytesprojekt Nordkontakt. Målgrupp för Nordkontakt är grundskoleleverna i åldern 11-16, gymnasister, folkhögskoleelever och lärarstuderande.

Nordspråk  är en organisation bestående av representanter för nordiska modersmålföreningar och föreningar för lärare i nordiska språk som främmande språk.

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska organisationer och samfund som har intresse av terminologiarbete, samt utbildning och forskning i terminologi.

Norsk - i nye tusen år? är ett undervisningsmaterial framställt av Språkrådet i Norge och som belyser det norska språket genom jämförelser med andra språk i världen.

nynorsk.nu - Noregs Mållag, den organisation i Norge som verkar för nynorskans främjande. Hemsidan "prøver å fortelje om alt som hender i målrørsla og om målsaka." Nynorskan används av ungefär 20 procent av Norges befolkning.

Pressen - intressant diskussion om den mellannordiska språkförståelsen, som inte är helt symmetrisk.

SASS (Intresseföreningen Svenskar Andra Sidan Sundet) är föreningen för dig  som har ett intresse för Danmark, danskar och danskhet ur ett svenskt perspektiv. Mötet mellan svenskar, som bor eller studerar i Danmark, och danskar har definitivt en språklig dimension, som belyses på denna nätplats.

Språket Förbinder är det första svensk-danska läromedlet för gymnasieskolan som är skapat för att öka språkförståelsen och underlätta integrationen i Öresundsregionen. Två texter, d.v.s. ”Språkhistoria” och ”Att förstå varandra bättre”, är relevanta i detta sammanhang.

Språkförbistring mellan danska och svenska - artikelsamling om översättningsproblematik med tonvikt på danska och svenska.

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden är ett utdrag ur en lärobok, "Svenska impulser".

Stockholmselever sämst på danska - en kommentar av Anders Ljunggren, generalsekreterare i Föreningen Norden i Sverige om resultaten av undersökningen 2004 - 2005 om den ömsesidiga språkförståelsen i Norden.

Styrk det norske sprog - dansken Jørn Lund reflekterar över framväxten av danskt och norskt fackspråk och deras framtid i ljuset av engelskans anstormning på universitet och högskolor. Odaterad artikel.

Svenska nu är ett samarbetsnätverk med nationella, regionala och lokala aktörer i Finland och Sverige. Dess mål är att engagera såväl kultur- som näringslivet i Finland och Sverige för det svenska språket. Nätverkets primära målgrupper utgörs av finskspråkiga skolelever och de nuvarande och blivande svensklärarna. Nätverkets sekundära målgrupp utgörs av alla som studerar svenska i Finland.

Svensk Färöisk Förening är nätverket för intresserade av Sverige och Färöarna. Föreningen vill upplysa, informera och skapa kontakter mellan färöingar och svensktalande.

Undersökning av språkförståelse i Norden - hur förstår 1800 gymnasister i Norden danska, norska och svenska? Resultaten från denna hör- och läsförståelse redovisades på en konferens i Köpenhamn den 13-14/1 2005.

Webbportalen Yggdrasil bevakar och sammanställer nyheter och opinionsbildning om nordiskt samarbete. Yggdrasil strävar dessutom efter att fungera som en virtuell samlingsplats för allnordisk debatt och medborgaraktivism angående idéer om nordiskt samarbete. Portalen innehåller självklart också artiklar om språk.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 24/6 2022)