Sprakforsvaret
   

Minoritetsspråk i Sverige och Norden

Det svenska Finland - artikel, som redogör för svenskans historia i Finland och dess nuvarande ställning, skriven av Henrik Ekberg för Utrikesministeriet i Finland.

Elfdalian (Övdalsk/övdalska) – Omniglot har en informativ sida om älvdalska på engelska.

Finlandssvenska - informativ artikel från Wikipedia.

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige - inte alla i Sverige känner till att cirka 300000 finländare har svenska som modersmål och att svenska är officiellt språk i Finland. Många invandrare från Finland har alltså insupit svenskan med modersmjölken och pratar inte med brytning, men väl en östsvensk dialekt.

Finlandssvensk samling, som bildades 2001, är en ideell förening för att främja finlandssvenskarnas gemensamma och allmänna intressen samt stärka den finlandssvenska identiteten och samhörigheten. Föreningen skall bevaka finlandssvenskarnas grundläggande rättigheter, som naturligtvis i stor utsträckning är språkliga.

FINNA - denna bibliografiska databas har tillkommit genom Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Målet har varit att sammanställa en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland.

Gulahalan - en interaktiv språkkurs i nordsamiska på webben. Du kan lyssna på dialoger och radioprogram, öva glosor, grammatik och uttal med mera.

Infonuorra Sápmi - en mötesplats för samisk ungdom. Dialektgränserna i samiskan går i huvudsak i öst-västlig riktning och skillnaden mellan den nordligaste dialekten och den sydligaste är mycket stor. Sidan också på norska.

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk Sidan har framställts av Myndigheten för skolutveckling.

Meänkieli (tidigare kallad tornedalsfinska) - omstridd Wikipediaartikel, som dock kan tjäna som en introduktion.

Minoritet.se heter webbplatsen för de nationella minoriteterna i Sverige. Webbplatsen har tagits fram av Sametinget på uppdrag av regeringen.

Minoritetsspråk i Norden tar upp meänkieli, samisk, gutamål och romani. Språk: nynorska.

Nordlige folk sida som framför allt innehåller information om samerna och deras språk i Norge. Språk: norska.

Papunet innehåller lättlästa sidor på svenska om samhälls- och kulturliv, om vardagsliv och högtider i Finland.

Språkrådet kan man se ett antal teckenspråksfilmer om Språkrådet och dess verksamhet, om minoritetsspråk och vanliga frågor om minoritetsspråk. Filmerna finns utspridda på webbplatsen, men också samlade på en filmsida.

Riksförbunder Roma International har 32 medlemsföreningar och 6000 medlemmar och arbetar framför allt med integrationsfrågor, socialt rådgivande frågor och utbildningsfrågor.

Romani (chib) hör till den indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken. Romani är besläktat med sanskrit. Cirka 40 miljoner personer talar romani i världen. I Sverige är romani chib ett av de officiella minoritetsspråken.

Romanifolket, en sida om det bortglömda folket, d.v.s. de som tidigare kallades tattare, drivs av Lenny Lindell, medförfattare till Ordbok över romani: Resandefolkets språk och sånger.

Samiska - Sametinget i Sverige presenterar det samiska språket. Det framgår också att tre av de nio samiska dialekterna är starkt hotade.

Samiska språket är producerad av Samernas utbildningscentrum och innehåller en introduktionskurs och videoföreläsning för uppspelning.

Samiska språknämnden är ett underorgan till Samisk parlamentarisk råd. Sametingen i Norge, Sverige och Finland finansierar Samisk språknemnd. SSN`s offentliga språk är samiska, norska/svenska, finska och ryska.

Sápmi/Sameland - länsstyrelsen i Norrbotten har framställt denna sida om Sápmi.

Spara talet är ett projekt som dokumenterar svenskan i Finland i början av 2000-talet. Insamlingen inleddes 2005 och när den avslutas i slutet av år 2008 kommer samtal och intervjuer med mer än 1000 personer att ha spelats in.

Svenska Finlands folkting bevakar finlandssvenskarnas intressen, dvs. fungerar som ett språkrör för Svenskfinland. Folktinget deltar i lagberedningsarbetet och ger utlåtanden till olika myndigheter i frågor som har verkningar för den svenskspråkiga befolkningen. Folktinget fungerar tvärpolitiskt, dvs. alla riksdagspartier med svensk verksamhet är med i Folktinget.

Svenska folkskolans vänner är en mångsidig och livskraftig förening med c:a 10000 medlemmar. Dess uppgift är att stimulera det finlandssvenska bildningsarbetet, ge möjlighet till utbildning och kompetens för finlandssvenskarna och att arbeta för det svenska språket i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland - dess uppgift är "att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland, att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen samt att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och stipendier."

Svenska nu.fi arbetar för bättre och mer motiverande svenskundervisning i Finland. Svenska nu.fi förmedlar svensk ungdomskultur och levande möten med det svenska språket till och inom Finland, och vill bidra till att unga upprätthåller flera språk parallellt.

Svenska Odlingens Vänner i Estland företräder estlandssvenskar och svenskar i Estland. SOV verkar för att öka intresset för den estlandssvenska kulturen och det svenska språket bland estlandssvenskar och andra.

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset - målsättningen är att främja och stärka den tornedalska minoritetens identititet, språkliga och kulturella förankring.

Svenskt i Finland - finskt i Sverige - ett program vid Åbo universitet för att granska samexistensen mellan finskt och svenskt i Finland och Sverige samt det beroende, det oberoende, den samverkan och de spänningar som finns mellan länderna historiskt, i nutid och i framtiden.

Sverigefinska Riksförbundet - omkring 400000 svenska medborgare härstammar från Finland, varav 250000 från finskspråkig miljö. Sverigefinska Riksförbundet, som har 17000 medlemmar, representerar Sverigefinnarnas intressen.

Teckenspråk - i Sverige använder döva ett eget språk, s.k svenskt teckenspråk, eftersom det förekommer olika nationella teckenspråk. Svenska språket är deras andra språk och de använder det i första hand för att skriva och läsa. De ser sig själva som en kulturell gemenskap och språklig minoritet.

Teckenspråkswebben - res runt på teckenspråkslinjen och lär dig grunderna i teckenspråk. En rad svenska kändisar hjälper till att visa över 750 tecken.

Ulum Dalska - älvdalskan från Dalarna står liksom isländska nära urnordiskan. Föreningen för älvdalskans bevarande har ungefär 2000 medlemmar.

Åländska ord och uttryck - artikel på Mariehamns stadsbiblioteks webbplats, som presenterar åländskan, en övergångsdialekt mellan de finlandssvenska dialekterna och roslagsdialekterna.

Älvdalskan, som talas av ungefär 3000 personer, skiljer sig lika kraftigt från rikssvenskan som isländskan och färöiskan, och många anser därför att älvdalskan är ett eget språk.

Älvdalskans stavning - historia, nuläge och framtidsperspektiv - artikel från 2015 av Lars Steensland om diskussionerna om hur älvdalskan ska stavas.

Älvdalska ord - här kan man slumpa fram älvdalska ord med översättning till svenska.

Älvdalska talesätt - Lars Steensland har samlat älvdalska talesätt, eftersom älvdalskan är utomordentligt rik på ordspråk och olika typer av talesätt. 

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 29/6 2022)