Sprakforsvaret
   

Språkhistoria

 

Jesper Blomqvist sammanfattar grekiskans historia i artikeln "Ett språk som motstått tiden - grekiska genom 3000 år" på klassiska och semitiska institutionens, Lunds universitet, webbplats. Just nu, år 2006, lever dock de klassiska språken farligt på Lunds universitet.

Den livsviktige sproghistorie - Jakob Grimms ovetenskapliga påståenden om att sönderjydska dialekter hade utgått från tyskan legitimerade Bismarcks krig mot Danmark.

Deutsche Sprachgeschichte upprätthålls av det språkvetenskapliga institutet vid universitetet i Bochum. Sidan innehåller material om hög- och lågtyska, källtexter och dialektprov. Språk: tyska, plattyska, engelska och franska.

Did Indo-European Languages spread before farming? - Jonathan Adams menar att spridningen av de indo-europeiska språken i Europa skulle kunna förklaras med att en grupp jägare-samlare snabbt var först på plats, när Europa återbefolkades efter den senaste istiden. Baskiskans existens kan förklaras med att baskerna "övervintrade i en ficka".

Fornsvenska ordspråk – inte mindre än 1110 ordspråk listas i denna förteckning. Det finns dock en del dubbletter. Flera ordspråk är fortfarande i bruk, som exempelvis Land skall med lag byggas.

"Få inbyggare, to skriftspråk" - artikel om norsk språkhistoria av Eyvind Fjeld Halvorsen, vilken är publicerad på norska ambassadens webbplats i Danmark.

Piotr Gasiorowski´s Indo-European Page - författaren redogör bland annat för olika teorier om de indo-eureopeiska språkens ursprung och lanserar samtidigt sitt eget förslag, nämligen att de uppstod på Balkan.

Heimskringla är inte bara titeln på Snorres kungasagor. Det är också namnet på ett nätbaserat projekt, som under loppet av bara några år har utvecklat sig till att bli den största internetbaserade textsamlingen av sitt slag. Hemsidan heimskringla.no är en databas med primärt norröna källtexter, d.v.s. eddadiktning, sagalitteratur, skaldedikter, tidig historieskrivning m.m. Samtliga nordiska språk används.

History of the English Language upprätthålls av University of Toronto, English Department. Sidan innehåller inte bara information om det engelska språket utan även om de övriga germanska språken, den indo-europeiska språkfamiljen och språksläktskap överhuvudtaget.

Indoeuropeiska språk - artikel från Wikipedia. Den engelska versionen är dock utförligare.

Koreanska är sannolikt närmast besläktad med den s.k. altaiska språkfamiljen, vars övriga medlemmar utgörs av turkspråken, mongolspråken och de manchu-tungusiska språken. I den här artikeln, ”Har koreanskan ramlat ner från himlen?”, redogör Staffan Rosén för de diskussioner som förts om koreanskans släktskapsförhållanden.

Lexikon över urnordiska personnamn - syftet med projektet Lexikon över urnordiska personnamn har varit att upprätta ett alfabetiskt lexikon över de personnamn som förekommer i källor från perioden c:a Kristi födelse till c:a 700 e. Kr.

Linnés språk - Uppsala universitet har lagt ut denna artikel. Linné själv ansåg att man skulle skriva kort och tydligt: "En tydelig styl, korta ord med ren mening, och undvikande af tautologie är det som gör ens skrifter tydeliga".

L ´origine des languages - om språkens ursprung, ett eller många urspråk, och vilka metoder som används för att fastställa släktskap mellan språk. Språk: franska.

Mal vikinga ska enligt författaren "föreställa en snabbkurs i runsvenska; språket som talades i Sverige för omkring 1000 år sedan, på vikingatiden".

Nordenbergsskolan i Olofström har en webbsida, som bl.a. innehåller en introduktion till svensk språkhistoria.

Ordbok över Svenska Medeltids-Språket av K.F. Söderwall har lagts ut av Språkdata, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Det finns fortfarande vissa luckor i materialet, bl.a. fattas bokstaven N.

Rena rama forntiden - på denna sektion av Utbildningsradions webbplats kan man lyssna på hur fornnordiska lät. Du kan också skicka ett runmail till en kompis.

Johan Schalin har en femspråkig språkhistorisk hemsida. Ett av språken är östnyländska, en ålderdomlig svensk dialekt.

Språket i landskapslagarna - artikel av Per-Axel Wiktorsson om Sveriges äldsta litteratur.

Språket i södra Skandinavien under bronsåldern: finskt-ugriskt, baltiskt, germanskt eller...? - Claes-Christian Elert lägger fram hypotesen att ett germanskt språk har talats i Sverige sedan sedan någon tidpunkt mellan år 1000 och 500 f. Kr.

Svenska språket - Catharina Grünbaum, språkvårdare vid Dagens Nyheter har skrivit denna artikel om svenska språkets historia.

Svensk språkhistoria - Ulf Swedjemark beskriver i en utförlig artikel svenskans historia till dags dato.

The American Heritage Dictionary Indo-European Roots Appendix  förtecknar som titeln anger de indoeuropeiska språkens ordrötter i den rekonstruerade proto-indoeuropeiskan.

The Paleolithic Continuity Theory on Indoeuropean Origin hävdar att indoeuropeiska och uralska språk, som möjligen går tillbaka till ett och samma urspråk, har talats i Europa sedan paleolitisk tid, d.v.s alltsedan ankomsten av Homo sapiens i Europa. Baskiska (basker liksom samer skiljer sig avsevärt genetiskt från övriga européer) går tillbaka ett annat urspråk. Språk: engelska.

Arne Torps heimesida – här kan man bl.a. lyssna till Atlekvädet på urnordiska resp norrönt (vikingatidens norska), Kungaspegeln liksom en självutnämnd språkvårdare från 1400-talet, som försöker bidra till att förhindra att thorn-ljudet försvinner.

Tyska språkets historia - en kort introduktion i det tyska språkets historia av Jürgen Weigl och några förtydliganden av vissa språkvetenskapliga begrepp avseende detta språk.

Where do languages come from? - lingvisten Merrit Ruhlen menar att språket uppstod för femtiotusen år sedan. Arkeologiska fynd visar att det då skedde en plötslig teknikutveckling; begravningsritualer och grottkonst utvecklades. Detta tyder på att en grupp människor, som utvecklat ett språk, hade skaffat sig en evolutionär fördel, som gjorde att de till slut kunde ta hela världen i besittning.

(Denna sektion uppdaterades senast den 26/1 2023)